അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന നബി ചര്യകള്‍ - 2

അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന നബി ചര്യകള്‍ - 2

വിേശഷണം

താടി വളര്‍ത്തുക, താടിക്ക്‌ വര്‍ണ്ണം നല്‍കുക, നെരിയാണിക്ക്‌ താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ, നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ സാധാരണയായി മുസ്ലിം കള്‍ അവഗണിക്കുന്ന സുന്നത്തുകളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ സഹിതം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു