‘മിശാരി റാഷിദ്‌ അല്‍ അഫാസി’ യുടെ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം

വിേശഷണം

‘മിശാരി റാഷിദ്‌ അല്‍ അഫാസി” യുടെ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം മലയാളം ഇന്‍ഗ്‌ലീഷ്‌ പരിഭാഷാ സഹിതം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം