നബിദിനാഘോഷം ബിദ്അത്തോ???

നബിദിനാഘോഷം ബിദ്അത്തോ???

വിേശഷണം

നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഉത്ഭവമ്, അതിന്റെ കാരണങ്ങള്, എന്തു കൊ ണ്ട്‌ നബിദിനാഘോഷം ഇസ്ലാമില്‍ പുണ്യമില്ലാത ഒരു ബിദ്അത്തായി ത്തീര്ന്നു എന്ന് വിഷദീകരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമ്

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു