हज्जका कार्यहरु

विशेषता

यस लेखमा योहोकी हाजीहरु आफ्नो हज्जको क्रियाहरु अथवा स्तम्भहरु कसरी हज्जको दीनहरुमा पुरा गर्ने।.

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ