हज्ज इस्लामका अाधारहरूमध्ये एउटा अाधार हाे

विशेषता

यसमा संक्षेपमा याे वर्णन गरिएकाे छ कि हाजी हज्जका दिनहरूमा हज्जका समस्त कायर्हरूलार्इ के कसरी गराेस् ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ