वैज्ञानिक वर्गीकरण

  • र्इर्ष्या नेपाली

    PDF

    यस पुस्तकमा र्इर्ष्या र घृणाको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइएको छ, साथै यसको घातक प्रभावको बारेमा पनि जानकारी गराइएको छ जुन हाम्रो सांसिरक र परलोकिक जीवनलार्इ बर्बाद पारेर कष्टमय बनाइदिन्छ, र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीसबाट प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ