वैज्ञानिक वर्गीकरण

सुकर्मतर्फ अाव्हान गर्नु र कुकर्मबाट मनाही गर्नुको हुकुम

घटकहरूको संख्या: 1

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ