जनावरहरू माथि नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको दया

विशेषता

रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको विशेषता दर्शाउने वीडियो, जसमा जनावरहरू माथि नबी सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको दयालार्इ प्रदर्शित गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ