hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sunnaalee salaatuu heddummeessuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sunnaalee salaatuu heddummeessuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.