Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (1-Rabbiif jecha ufgadiqabuu.)

Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (1-Rabbiif jecha ufgadiqabuu.)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waaee sifa mallattoo gabroottan Rahmaan kanneen jedhamu keessa kan duraa kan tahe waayee Rabbiif jecha uf gadiqabuu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: