Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan (3 salaata halkanii)

Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan (3 salaata halkanii)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan
(3 salaata halkanii) waan jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: