Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (5-karaa Rabbii keessatti kennachuu jiddu galeessa tahuudhaan wajji)

Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (5-karaa Rabbii keessatti kennachuu jiddu galeessa tahuudhaan wajji)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan.
(5-karaa Rabbii keessatti kennachuu jiddu galeessa tahuudhaan wajji) waan jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: