Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (6-Rabbuma qofa gabbaruu)

Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (6-Rabbuma qofa gabbaruu)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan.
(6-Rabbuma qofa gabbaruu) waan jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: