Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (7-yakka lubbuu ajjeesurraa fagaachuu)

Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (7-yakka lubbuu ajjeesurraa fagaachuu)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan.
(7-yakka lubbuu ajjeesurraa fagaachuu) keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: