اسلام پاره مختصر شناسائی اسلام در روشنی قرآن و سنت

Author :

Translation:

Description

اسلام پاره مختصر شناسائی اسلام در روشنی قرآن و سنت : اين كتاب ارزشمندیست كه اسلام را بگونه یی مختصر معرفی نموده و اساسات، آموزه ها وزيبائی های آن را از مراجع اصلی آن كه قرآن وسنت است نمايان مي سازد ، واين كتاب به زبانهای مختلف و در هر وقت و هر جا با شرائط مختلف به مسلمانان وغير مسلمانان تقدیم مي گردد

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: