Ang Islām - Isang pinaigsing lathalain tungkol sa Islām kung paanong nasaad sa Marangal na Qur'ān at Pampropetang Sunnah

Maikling buod

Isang mahalagang aklat na naglalaman ng pinaigsing pagpapakahulugan sa Islām, na naglilinaw sa pinakamahalaga sa mga batayan nito, mga katuruan nito, at mga kagandahan nito mula sa mga pangunahing pinagkukunan nito, ang Marangal na Qur'ān at ang mga Pampropetang Sunnah. Ang aklat ay nakatuon sa lahat ng mga inaatangan [ng pananagutan] kabilang sa mga Muslim at hindi mga Muslim sa mga wika nila sa bawat panahon at lugar sa pagkakaiba-iba ng mga katayuan at mga kalagayan.

Download

Mga detalye

(Kopyang inalisan ng mga patunay)

https://islamhouse.com/tl/books/2830448

Mga kumento o puna