دقران کریم آصول

نبذة مختصرة

داماده دقران کريم دصولو او قواعدو نه تفصیلي بحث کوي کوم دقران کريم دتفسیر دفهم لپاره ډیر ضروري او لازم دي. او دا ماده مشتمله ده په (۸) ملفو باندي او ستاسو په وړاندي دنشر او فايدي لپاره چمتو ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی