دقران کریم تفسير

Description

داماده دقران کريم ترجمه اوتفسیر په ډیر ښه اندازسره واضحه کوی دا ماده مشتمله ده په (۳۳۰) ملفو باندي او ستاسو په وړاندي دنشر او فايدي لپاره چمتو ده

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی