د قران کريم ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

په دې ماده کې دقران کريم ترجمه او تفسیر په ډير ښکلي طريقې سره بيان شوې دی او ريدل يي مه هيروې .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی