دسورت مؤمنون ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د سورت مؤمنون ترجمه او تفسير په ښکلي انداز سره بيانيږې ، او ريدل يي مه هيره وې .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی