دسورت مؤمنون ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د سورت مؤمنون ترجمه او تفسير په ښکلي انداز سره بيانيږې ، او ريدل يي مه هيره وې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه