د سورت انفال ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

Description

په دې درسي سلسله کې د سورت انفال ترجمه او تفسیر په ښکلي انداز بيان شویدی او ريدل يي مه هيروي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی