د سورت انفال ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د سورت انفال ترجمه او تفسیر په ښکلي انداز بيان شویدی او ريدل يي مه هيروي .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی