د سورت انفال ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د سورت انفال ترجمه او تفسیر په ښکلي انداز بيان شویدی او ريدل يي مه هيروي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: