دسورت نور ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د سورت نور ترجمه او تفسیر په ښکلي انداز سره بيانيږې ، اوريدل يي مه هيره وې .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی