دسورت فرقان ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د سورت فرقان ترجمه او تفسير په ډير ښکلي انداز سره بيان شوی دی .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه