دسورت فرقان ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د سورت فرقان ترجمه او تفسير په ډير ښکلي انداز سره بيان شوی دی .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی