دقران کریم تفسير

نبذة مختصرة

داماده دقران کريم ترجمه اوتفسیر په ډیر ښه اندازسره واضحه کوی دا ماده مشتمله ده په (۳۳۰) ملفو باندي او ستاسو په وړاندي دنشر او فايدي لپاره چمتو ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی