دقران کریم آصول

Description

داماده دقران کريم دصولو او قواعدو نه تفصیلي بحث کوي کوم دقران کريم دتفسیر دفهم لپاره ډیر ضروري او لازم دي. او دا ماده مشتمله ده په (۸) ملفو باندي او ستاسو په وړاندي دنشر او فايدي لپاره چمتو ده

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی