دقران کریم دمشکلاتو حل او تفیسر

نبذة مختصرة

داماده دقران کريم ترجمه اوتفسیر په ډیر ښه اندازسره واضحه کوی او په قران کښي دمشکلو آیاتو نو ډیر ښه تفسیر کوی دا ماده مشتمله ده په (۱۴۸) ملفو باندي او ستاسو په وړاندي دنشر او فايدي لپاره چمتو ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی