دقران کریم دمشکلاتو حل او تفیسر

Description

داماده دقران کريم ترجمه اوتفسیر په ډیر ښه اندازسره واضحه کوی او په قران کښي دمشکلو آیاتو نو ډیر ښه تفسیر کوی دا ماده مشتمله ده په (۱۴۸) ملفو باندي او ستاسو په وړاندي دنشر او فايدي لپاره چمتو ده

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی