د شیعګانو عقیده

تالیف :

ژباړه:

الناشر: مکتب تعاوني للدعوة وتوعية الجاليات

مصادر:

Categories:

Description

د شیعګانو عقیده : په‭ ‬دي‭ ‬کتاب‭ ‬کي‭ ‬د‭ ‬شیعګانو‭ ‬بعضي‭ ‬عقيدي‭ ‬د‭ ‬سؤال‭ ‬او‭ ‬جواب‭ ‬په‭ ‬شکل‭ ‬کي‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬هغوي‭ ‬د‭ ‬معتبرو‭ ‬کتابونو‭ ‬نه‭ ‬په‭ ‬ډير‭ ‬خکلې‭ ‬طريقي‭ ‬سره‭ ‬بیان‭ ‬شوي‭ ‬دي‭ ‬

ستا فکر مهم دی