دصوفیانو خطر په امت اسلامي باندي

دصوفیانو خطر په امت اسلامي باندي

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه صوفيت ډير لوي خطر دی په امت اسلامیه باندي ځکه چه ډير لوي فساد لري په عقيده کښي که حقيقت ظاهره ول غواړي نوپه دی بيان کښي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: