دصوفیانو خطر په امت اسلامي باندي

دصوفیانو خطر په امت اسلامي باندي

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه صوفيت ډير لوي خطر دی په امت اسلامیه باندي ځکه چه ډير لوي فساد لري په عقيده کښي که حقيقت ظاهره ول غواړي نوپه دی بيان کښي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی