د کتاب التوحید درسي سلسله ( 01 )

د کتاب التوحید درسي سلسله ( 01 )

Description

په دې ماده کې د کتاب التوحيد درسي سلسله بيانيږې او په دې محاضره کې د توحيد آهميت بيانيږې .

ستا فکر مهم دی