د کتاب التوحید درسي سلسله ( 02 )

د کتاب التوحید درسي سلسله ( 02 )

Description

په دې ماده کې د کتاب التوحید درسي سلسله بیانيږې او په دې محاضره کې د توحيد تعريف او دهغې قسمونه بيايږې .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی