د کتاب التوحید درسي سلسله ( 04 )

د کتاب التوحید درسي سلسله ( 04 )

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د کتاب التوحید درسي سلسله بيانيږې ، او په دې محاضره کې د توحيد الاسماء والصافات بيان کيږې .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی