د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )

د کتاب التوحید درسي سلسله ( 09 )

Description

په دې ماده کښې د کتاب التوحيد درسي سلسله بيانيږې ، او په دې درس کې د توحيد اجر او ثواب د الله تعالی په نيز ډير دی دا بيانيږې .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی