د کتاب التوحید درسي سلسلة (37)

د کتاب التوحید درسي سلسلة (37)

Description

د کتاب التوحید په دې درسي سلسله کې دا حقیقت بيانيږې چې په کوم ځاې کې چې د غير الله دپاره ذبح کيږې هلته د الله دپاره هم ذبح رواه نه ده

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی