د کتاب التوحید درسي سلسلة (37)

د کتاب التوحید درسي سلسلة (37)

نبذة مختصرة

د کتاب التوحید په دې درسي سلسله کې دا حقیقت بيانيږې چې په کوم ځاې کې چې د غير الله دپاره ذبح کيږې هلته د الله دپاره هم ذبح رواه نه ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی