د کتاب التوحید درسي سلسلة (40)

د کتاب التوحید درسي سلسلة (40)

Description

د کتاب التوحید په دې درسي سلسله کې په غير الله سره پناه طلب کولو حکم بيانيږې

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی