د کتاب التوحید درسي سلسلة (43)

د کتاب التوحید درسي سلسلة (43)

نبذة مختصرة

د کتاب التوحید په دې درسي سلسله کې دا حقيقت بيانيږې چې مخلوق هيڅکله د الله تعالی سره د شريک کولو حق نلري

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی