جنت ته دا خليدلو سببونه څخه دمسلمان دعزت دفاع کول دي -

جنت ته دا خليدلو سببونه څخه دمسلمان دعزت دفاع کول دي -

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه (دمسلمان ورور دعزت دفاع کول دي ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

ستا فکر مهم دی