106 - سوره قريش ()

|

(1) به خاطر عادت و خوگرفتن قریش.

(2) به سفر ایمن زمستانی به‌سوی یمن، و سفر ایمن تابستانی به‌سوی شام.

(3) پس باید الله پروردگار این خانۀ حرمت‌دار را که سفر مذکور را برای‌شان آسان کرد، به یگانگی عبادت کنند و هیچ‌کس را با او شریک نگردانند.

(4) همان ذاتی‌که با حرمت‌دار کردن حرم و ساکنانش در دل عرب‌ها، ساکنانش را در گرسنگی غذا داد، و از ترس ایمن کرد.