55 - سوره رحمن ()

|

(1) اللهِ رحمان (دارای رحمت گسترده).

(2) قرآن را با ساده‌ کردن حفظ آن، وآسان‌سازی فهم معانی‌اش به انسان آموخت.

(3) و انسان را درست‌اندام، و با تصویری نیکو آفرید.

(4) به او آموخت که چگونه آنچه را در ضمیر خویش دارد با گفتن و نوشتن بیان کند.

(5) خورشید و ماه را اندازه کرد؛ که به حساب پایداری حرکت می‌کنند؛ تا مردم شمار سال‌ها و حساب را بدانند.

(6) و گیاهان بدون ساقه و درخت، برای الله سبحانه درحالی‌که فرمانبر و تسلیم او هستند سجده می‌کنند.

(7) و آسمان را سقفی برای زمین بر فراز آن بالا برد، و عدالت را در زمین استوار کرد، و بندگانش را به آن فرمان داد.

(8) عدالت را استوار کرد تا - ای مردم- ستم روا ندارید و در وزن و پیمانه خیانت نکنید.

(9) و وزن را میان یکدیگر به انصاف برپا دارید، و هرگاه برای دیگران پیمانه یا وزن می‌کنید از وزن و پیمانه نکاهید.

(10) و زمین را برای آرام‌ گرفتنِ مخلوقات بر روی آن آماده ساخت.

(11) در آن درختانی است که میوه‌های گوناگونی ثمر می‌دهند، و نخل‌های دارای غلاف‌های شکوفه که خرما در آن است.

(12) و در آن دانه‌هایی دارای کاه مانند گندم و جو، و گیاهانی که از بوی آن خود را خوشبو می‌کنید، وجود دارد.

(13) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(14) آدم علیه السلام را از گِلی خشک که صدایی طنین‌دار مانند گِل پخته‌شده‌ از آن شنیده می‌شود آفرید.

(15) و پدر جنیان را از زبانۀ خالصی از دود آفرید.

(16) پس- ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(17) پروردگار دو مشرق و دو مغرب خورشید در زمستان و تابستان.

(18) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(19) الله دو دریای شور و شیرین را به گونه‌ای در هم آمیخت که چشم آن را می‌بیند که به هم برخورد می‌کنند.

(20) میان آن دو دریا مانعی است که هر یک از آن دو را بازمی‌دارد از اینکه بر دیگری طغیان کند تا دریای شیرین، شیرین و دریای شور، شور بماند.

(21) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(22) از هر دو دریا مرواریدهای بزرگ و کوچک استخراج می‌شود.

(23) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(24) و تصرف در کشتی‌های همچون کوه‌ها که در دریاها روان هستند، فقط برای او تعالی است.

(25) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(26) تمام مخلوقاتی که بر روی زمین هستند بدون تردید نابود می‌شوند.

(27) و - ای رسول- وجه پروردگار صاحب عظمتِ تو، و نیکوکار و بخشنده بر بندگانش، باقی می‌ماند و هرگز فنایی به او نمی‌رسد.

(28) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(29) تمام فرشتگانی که در آسمان‌ها، و تمام جن‌ها و انسان‌هایی که در زمین هستند؛ نیازهای‌شان را از او می‌خواهند، او تعالی هر روز به یکی از کارهای بندگانش؛ از زنده‌کردن و میراندن و روزی و سایر امور می‌پردازد.

(30) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(31) - ای گروه انس و جن- به زودی به حساب شما خواهیم پرداخت آن‌گاه هرکس را به پاداش یا کیفری که استحقاقش را دارد جزا می‌دهیم.

(32) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(33) و در روز قیامت آن‌گاه که جنیان و انسان‌ها گرد آورده شوند الله می‌فرماید: ای گروه جن و انس، اگر می‌توانید گریزگاهی در یکی از نواحی آسمان‌ها و زمین برای خودتان بیابید پس این کار را بکنید، در صورتی‌که این کار را جز به زور و بَیّنه‌ای، هرگز نخواهید توانست انجام دهید، و کجا این امکان برای‌تان وجود دارد؟

(34) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(35) - ای گروه انس و جن- زبانه‌ای از آتش بدون دود، و دودی بدون زبانه بر شما فرستاده می‌شود، و نمی‌توانید از آن جلوگیری کنید.

(36) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(37) پس آن‌گاه که آسمان برای نزول فرشتگان از آن بشکافد و رنگش در درخشندگی مانند روغن قرمز شود.

(38) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(39) در آن روز بزرگ هیچ انسان و جنی از گناهان‌شان مورد سوال قرار نمی‌گیرد؛ چون الله به اعمال‌شان آگاهی دارد.

(40) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(41) مجرمان در روز قیامت با نشانه‌های‌شان یعنی سیاهی چهره‌ها و کبودی چشمان‌شان شناخته می‌شوند، و موی جلوی سرشان به پاهای‌شان بسته می‌شود و به جهنم افکنده می‌شوند.

(42) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(43) و از روی توبیخ به آنها گفته می‌شود: این همان جهنمی است که مجرمان در دنیا آن را تکذیب می‌کردند، امّا اکنون در برابر چشمان‌شان است و نمی‌توانند آن را انکار کنند.

(44) میان آن و آب بسیار داغ سرگردان هستند.

(45) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(46) و برای کسی‌که از ایستادن در برابر پروردگارش در آخرت بترسد و ایمان آوَرَد و عمل صالح انجام دهد، دو باغ است.

(47) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(48) و این دو باغ، شاخه‌هایی بزرگ و تر و تازه و ثَمَردهنده دارند.

(49) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(50) در این دو باغ دو چشمه است که آب آنها در این دو باغ جاری است.

(51) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(52) در این دو باغ از هر میوۀ لذیذی دو گونه است.

(53) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(54) بر فرش‌هایی که آستری آنها از ابریشم کلفت است تکیه زده‌اند، و ثمرها و میوه‌هایی که از آن دو باغ به دست می‌آید چنان نزدیک است که ایستاده و نشسته و تکیه‌زده به آن دسترسی دارند.

(55) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(56) در آن باغ‌ها زنانی هستند که فقط به شوهران‌شان چشم دوخته‌اند، و قبل از شوهران‌شان هیچ انسان و جنی دوشیزگی آنها را از بین نبرده است.

(57) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(58) گویی در زیبایی و درخشندگی یاقوت و مرجان هستند.

(59) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(60) جزای کسی‌که به نیکی از پروردگارش فرمان‌برداری کند چیست جز اینکه الله پاداش نیکی به او دهد؟!

(61) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(62) و غیر از دو باغ مذکور دو باغ دیگر است.

(63) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(64) که رنگ سبزشان تشدید یافته است.

(65) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(66) در این دو باغ دو چشمه هستند که آب زیادی فوران می‌کنند، و فوران آب‌شان قطع نمی‌شود.

(67) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(68) در این دو باغ میوۀ فراوان و نخل بزرگ و انار است.

(69) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(70) در این دو باغ زنانی خوش‌اخلاق و زیبارو هستند.

(71) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(72) حورانی پرده‌نشین در خیمه‌ها برای حفاظت از آنها.

(73) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(74) قبل از شوهران‌شان هیچ انسان و جنی به آنها نزدیک نشده است.

(75) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(76) بر بالش‌هایی پوشیده‌شده با روپوش سبز، و فرش‌هایی زیبا تکیه زده‌اند.

(77) پس - ای گروه جن و انس- کدام‌یک از نعمت‌های فراوان الله بر خودتان را تکذیب می‌کنید؟!

(78) بزرگ و زیاد است خیر نام پروردگارت که دارای شُکوه و احسان و بخشش بر بندگانش است.