103 - Suurada Al-casr ()

|

(1) Eebe wuxuu ku dhartay Waqtiga Casarka ah.

(2) In Dadku khasaaro ku sugunyahay.

(3) Marka laga reebo kuwa rumeeyay xaqa ee Camal fiican fala, isuna dardaarma xaqa, isuna dardaarma Samirka.