106 - Suurada Quraysh ()

|

(1) Caadaysigii Qureesheed.

(2) Ay ka caadayeesheen Safarka Xagaaga iyo Jilaalka darteed.

(3) Ha u caabudeen Eebeha Beydkan (Kacbada).

(4) Eebahi ka quudiyay gaajo, kana aamingaliyay cabsi.