107 - Suurada Al-maacuun ()

|

(1) Ka warrama kan beenin Abaalmarinta (Qiyaamada).

(2) Kaas xooga Agoonta (xageeda).

(3) Aan kuna boorrinaynin quudinta miskiinka.

(4) Waxaa halaag u sugnaaday kuwa tukan (waa Munaafiqiinta).

(5) Ee haddana halmaansan Salaaddooda.

(6) Dadkana is tusiya.

(7) Una diida alaabta (Laysugu kaalmeeyo).