109 - Suurada Al-kaafiruun ()

|

(1) Waxaad dhahdaa, Gaalooy.

(2) Ma caabudayo waxaad caabudaysaan.

(3) Idinna ma caabudaysaan Eebahaan caabudi.

(4) Mana caabudin waxaad caabuddeen,

(5) Idinkuna (hadda) ma caabudaysaan Eebahaan caabudi.

(6) Idinkana Diintiina yaad leedihiin, Anna Diintaydaan leeyahay.