110 - Suurada An-nasr ()

|

(1) Markuu yimaaddo gargaarkii Eebe iyo Fatxiga (Furashada maka).

(2) Ood aragtid Dadkoo Diinta Eebe u soo gali Kooxo.

(3) U tasbiixso Eebe adoo ku mahadin Dambidhaafna waydiiso illen waa dambidhaaf badanee.