114 - Suurada An-naas ()

|

(1) Waxaad dhahdaa «Nabiyow» waxaan ka magangeley Eebaha dadka barbaariya.

(2) Ee dadka xukuma.

(3) Ee ah Ilaaha dadka.

(4) Sharka «iyo xumaanta» waswaasiyaha qarsoon.

(5) Ee waswaasiya laabta «Qalbiga» dadka.

(6) «Kuwaas wax waswaasinayna» oo ah jinni iyo insiba.