හිස්නුල් මුස්ලිම්

කෙටි හැඳින්වීම

කුර්ආනය හා සුන්නාහ් තුලින් මුස්ලිම්වරයෙකුට දිනපතා අල්ලාහ් සිහිකිරීමෙන්ආරක්ෂා සහිත බලකොටුව ඉදි කරන්නේ කෙසේද යනු මාර්ගය.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්