හිස්නුල් මුස්ලිම්

කෙටි හැඳින්වීම

කුර්ආනය හා සුන්නාහ් තුලින් මුස්ලිම්වරයෙකුට දිනපතා අල්ලාහ් සිහිකිරීමෙන්ආරක්ෂා සහිත බලකොටුව ඉදි කරන්නේ කෙසේද යනු මාර්ගය.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වැඩි විස්තර

හිස්නුල් මුස්ලිම්

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

https://islamhouse.com/431306

හිස්නුල් මුස්ලිම්.. 1

حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. 1

සිහිපත් කිරීමේ මහිමය.. 21

1. නින්දෙන් අවදිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 33

2. ඇඳුම් අදිනවිට කරන පැතුම.. 39

3. අළුත් ඇදුම් අදින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 40

4. අළුත් ඇඳුම් ඇන්ද අයට වෙනත් අයකු කරන පැතුම් 41

5. තම අදුම් ගලවන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 42

6. වැසිකිළියට ඇතුල්වීමේ දී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 43

7. වැසිකිළියෙන් පිටවන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 43

8. වුළු දෝවනයට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 44

9. වුළු දෝවනය අවසානයේ කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 45

10. නිවසෙන් බැහැරව යන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 47

11. නිවසට ඇතුල්වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 49

12. පල්ලියට යන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 50

13. පල්ලියට ඇතුල් වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 52

14. පල්ලියෙන් පිටවීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 54

15. බාංගු (අසාන්) අසන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 55

16. සලාතය ආරම්භයේ කිව යුතු ප්රාර්ථනා 59

17. රුකූඋ කිරීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 71

18. රුකුඋ ඉරියව්වෙන් නැගිටින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 74

19. සජදාවෙහි කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 77

20. සජදා දෙක අතර වැඩිවීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 81

21. සජදාවෙහි කිවයුතු ඒවා කිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 82

22. අත්තහියියාත් ඉරියව්වේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 84

23. අත්තහියියාත්වලින් පසුව නබි තුමාට කිව යුතු ආශිර්වාදය 86

24. අවසාන අත්තහය්යාත් හා සලාම් (ආචාර) කරන්න පෙර ප්රාර්ථනාව.. 89

25. සලාතය අවසානයේ (සලාම් කීමෙන් පසු) කිව යුතු ප්රාර්ථනාවන්... 102

26. යහපත් මාර්ගයක් හෝ තීරණයක් සඳහා මඟ පෙන්වීම පතා ඉටුකරන ඉස්තිකාරා සලාතයේ ප්රාර්ථනාව 114

27. උදේ සවස කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 118

28. නිදාගැනීමට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනා.... 150

29. රාත්රි නින්දේදී පැත්තකට ඇලිවී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 164

30. නින්දේදී තිගැස්සීමකට හෝ බියවීමකට මුහුණ දුන් විට 165

31. හොඳ හෝ නරක හීනයක් දුටුවිට කළ යුතු දේ 166

32. විත්ර් (සලාතයේ) කුනූත්හි කිව යුතු ප්රාර්ථනාව. 166

33. විත්ර් (සලාතය) අවසානයේ කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 171

34. දුක හා ශෝකය නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 172

35. කරදර නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 174

36. විරුද්ධවාදීන් හා බලධාරීන් හමුවීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 177

37. බලධාරීන්ගේ අපරාධවලට බියවන්නා කිව යුතු ප්රාර්ථනා 179

38. විරුද්ධවාදියාට විරුද්ධව කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 182

39. යම් පිරිසකට බියවූ තැනැත්තෙක් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 183

40. ඊමාන් (විශ්වාසය) ගැන සැකයක් ඇතිවූ 184

විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 184

41. ණයෙන් නිදහස් වීමට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 185

42. සලාතයේ හා වෙනත් පාරායනවලදී ෂෙයිතාන්ගේ බාධකවලින් මිදීමට.. 187

43. යමෙකුට තමා කරන දෑ තමාට බරක්වූ විටක 187

44. යම් පවක් කළ කෙනෙකු කිව හා කළ යුතු දෑ 188

45. ෂෙයිතාන් එළවා දැමීමට හා ඔහුගේ බාධක (මැදිහත් වීම) නැතිකිරීම සඳහා කළ යුතු දෑ. 188

46. අසතුටු දායක සිදුවීමක් සිදුවුවහොත් හෝ එය අසාර්ථක වූ විටක 190

47. යමෙකුට දරුසම්පතක් ලැබුනු විට සුබ පැතීම 191

48. දරුවන් රැකවරණය ලබාගන්නා ප්රාර්ථනා 193

49. රෝගියකු හමුවී ඔහු සදහා (කළ යුතු) ප්රාර්ථනාව 194

50. රෝගියෙකු හමුවී සුවදුක් විමසීමේ මහිමය. 195

51. තම ජීවිතය කෙරෙහි කල කෙරුණු රෝගියකුගේ ප්රාර්ථනා 196

52. මරණාසන්න අයෙකුට මතක් කළ යුතු දේ' 198

53. දුකක් කරදරයක් ඇති වූ අයකු කිව යුතු ප්රාර්ථනා 199

54. මළ අයෙකුගේ ඇස් වසමින් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 200

55. මළ (මෘතදේහය) ජනාසා සලාතයේදී. 201

57. දුකක් ගැන දැනගත් විටක.. 209

58. මෘත දේහය මිනීවල තුළ තබන විට.. 211

59. මෘත දේහය කඳ භූමදානය කළ පසු. 211

60. සොහොන් අසලට යාමේදී. 212

61. සුලං හමන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 213

62. අකුණු ගසන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 215

63. වැස්ස ඉල්ලා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 215

64. වැස්ස වසින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 217

65. වැස්ස අවසානයේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 218

66. වලාකුළු ඉවත්වීම පිණිස කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 218

67. මුල්දවසේ නව හඳ දකින විට.. 219

68.උපවාසයෙන් මිදෙන විට (මිදීම* කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 220

69. කෑමට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 221

70. ආහාර ගැනීමෙන් පසු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 223

71. අමුත්තා විසින් සංග්රහ කළ අයට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 225

72. බීමට (පානයක් දුන් කෙනෙකුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 225

73. පවුලේ කෙනෙකුගේ නිවසකදී උපවාසයෙන් 226

මිදුනොත් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 226

74. සංග්රහයක් සූදානම්වී තිබෙද්දී ඒ සදහා (අන් අය එය භුක්ති විදීමින් සිටින විට) නෝම්බි (උපවාස ශීලය) අත් නොහළ අයකු ප්රාර්ථනාවේ නියැලිය යුතුයි. 227

75. උපවාස ශීලයේ යෙදුනු අයෙකුට.. 227

76. නියමිත කාලයට පෙර හටගන්නා පළතුරු දකින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 228

77. කිඹුහුම් ගිය විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 229

78. ප්රතික්ෂේප කරන අයෙකු කිඹුහුමක් හැර අල්හම්දුලිල්ලාහ් යැයි කී විට.. 230

79. (අලුතින්( විවාහ වූ කෙනෙකුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 230

80. විවාහ ගිවිසගත් හා සිව්පාවුන් මිලදී ගත් අයකු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 231

81. බිරිඳ සමඟ ලිංගික ඇසුරට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 232

82. කෝපය නිවෙන්න කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 232

83. (රෝගයෙන්) පරීක්ෂාවට ලක්වූ අයෙක් මුණ ගැසෙන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 233

84. සභාවක වාඩිවන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 234

85. සභාවේදී සිදුවුනු දේවල් (අඩු පාඩු) සඳහා 235

සමාව යැදීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව. 235

86. අල්ලාහ් ඔබට ක්ෂමාවදෙත්වා යි යමෙක් කී විට ඔහුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 236

87. ඔබට යහපතක් කළ අයෙකු සදහා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 237

88. දජ්ජාල්ගේ හානියෙන් අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට 237

89. අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සත්යවශයෙන්ම මම ඔබ ප්රියකරමියි යමෙක් කීවොත් ඔහු සදහා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 238

90. උපකාරයක් වශයෙන් තම වස්තුව ඔබට දුන් තැනැත්තාට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 238

91. ණය දුන් තැනැත්තාට ණය පියවීමේදී ණය ගැතියා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 239

92. අල්ලාහ්ව සමකිරීමකට බියවූ අවස්ථාවක 240

93. අල්ලාහ් ඔබට අභිවෘද්ධිය ලබා දෙත්වායි පැතූ අයකුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 241

94. දුර්ගුණවලින් වැළකීමට.. 241

95. වාහනයට නගින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 242

96. ගමනේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 244

97. ගමකට හෝ නගරයකට ඇතුල් වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 247

98. කඩ වීදියට ඇතුල්වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 248

99. ගමන් කරන වාහනය පළුදු වුනොත් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 249

100. මගියා විසින් (නිවසේ) සිටින්නාට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 250

101. (නිවසේ) සිටින්නා මගියාට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 250

102. ගමනේදී තක්බීර් හා තස්බීහ් පැවසීම.. 251

103. අළුයම ගමන් කරන මගියකු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 252

104. ගමනේදී හෝ වෙනත් අවස්ථාවක (යමකින්) බහින විට 253

105. ගමන ගොස් ආපසු එන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 254

106. සතුටුදායක හෝ පිළිකුල් දෙයක් සිදුවූ විට කිව යුතු ප්රාර්ථනා.... 255

107. නබි(සල්) තුමාණන්ට ආශිර්වාදය කිරීමේ මහිමය. 256

108. (සලාමය) ශාන්තිය පැතිරවීම.. 258

109. දේවවිශ්වාස නොමැති කෙනෙක තමන්ට සලාම් පවසන කල්හි ඔහුට පිළිතුරු දෙන ආකාරය. 260

110. කුකුළා හඬලන විට - බූරුවා කෑ ගසන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාවන්... 260

111. රාත්රියේ බල්ලන් බුරන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 261

112. යමෙකුට අපහාසකළොත් ඔහු වෙනුවෙන් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 261

113. මුස්ලිම් වරයෙක් තවත් මුස්ලිම් වරයෙකුට 262

උපහාර දක්වන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 262

114. උපහාරයට ලක්වූ මුස්ලිම්වරයකු කිව යුතු දෑ 263

115. හජ්, උම්රා අවස්ථාවන්හී කියනු ලබන තල්බියා 264

116. හජ්රුල් අස්වද් (කඅබාවේ කළු ගල) වෙතට පැමිණි විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 265

117. රුකුනුල් යමානි හා හජ්රුල් අස්වද් අතර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 266

118. සෆා-මර්වා යන ස්ථානවල සිටියදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව 266

119 අරෆා දින ප්රාර්ථනාව.. 269

120. (මුස්තලිෆා) නමැති මෂ්අරුල් හරාමෙහි දී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.. 270

121. ගල් ගැසීමේදී හැම ගල්කැටයක් පාසාම තක්බීර් පැවසීම. 271

122. පුදුම සහගත හා ප්රීතිමත් කරුණකදී කරන ලද ප්රාර්ථනාව.. 271

123. යමෙකුට සතුටු ආරංචියක් ලැබුන විට කළ යුතු දෑ 272

124. ශරීරි වේදනාවක් ඇතිවූ විට කිව යුතු හා කළ යුතු දෑ 273

125 ඇස්වහ ඇතිවේ යැයි සැකයක් ඇතිවූ විට 273

126. තිගැස්සීමකදී කිව යුතු දෑ.. 274

127. සිව්පාවුන් හො ඔටුවන් කැපීමේදී කපන්නා විසින් කිව යුතු දෑ 274

128. ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට.. 275

129. පසුතැවිලිවීම හා පාප ක්ෂමාව ඉල්ලීමේදී. 277

130. තස්බීහ් (සුබ්හානල්ලාහ් - අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය) තහ්මීද් (අල්හම්දු ලිල්ලාහ් -සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය) තහ්ලීල් (ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු - නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත) තක්බීර් (අල්ලාහු අක්බර් - අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) යන මේවායේ මහිමය.. 280

131. නබි(සල්) තුමාණෝ භාවනා කළ පිළිවෙල. 289

132 කුසල් හා සාරධර්ම.. 289


සිහිපත් කිරීමේ මහිමය

قال الله تعالى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ } سورة البقرة : 152.

උත්තරීතර අල්ලාහ් මේසේ පවසයි: නුඹලා මාව සිහිපත් කරනු. මම ද (ඉතා කාරුණිකව නුඹලාව සිහිපත් කරන්නෙමි. (අල්-බකරා: 152 )

قال الله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا } سورة الأحزاب : 41.

උත්තරීතර අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: “විශ්වාසවන්තයිනි! අධික වශයෙන් අල්ලාහ්ව සිහිපත් කරන්න." (අල්-අහ්සාබ්: 41 )

قال الله تعالى : { وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} سورة الأحزاب، آية: 35

උත්තරීතර අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: “අල්ලාහ්ව අධික ලෙස සිහිපත් කරන පිරිමින්ට ද අධික ලෙස සිහිපත් කරන ස්ත්රීන්ට ද, සමාව හා යහපත් ප්රතිලාභ අල්ලාහ් සූදානම් කර ඇත්තේය." (සූරා අල්-අහ්සාබ්: 35 )

قال الله تعالى :{ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ } سورة الأعراف : 205.

උත්තරීතර අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි. (දූතය) ඔබ ඉතා යටහත් පහත් බවින් හා බියබැතියෙන් යුතුව පහත් හඩින් ඔබ තුළ උදේ සවස ඔබේ පරමාධිපතියාණන් සිහිකරන්න, නොසැලකිලිමත් අයගෙන් කෙනෙක් නොවන්න." (සූරා අල්-අ අරාෆ්: 205)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ" البخاري.

“තම පරමාධිපතියාණන් සිහිපත් කරන අයටත් සිහි නොකරන අයටත් උපමාව ජීවතුන් අතර සිටින්නෙකු හා මියගිය කෙනෙකු යැ" යි නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (බුහාරි)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى" الترمذي، وابن ماجه

“නුඹලාගේ ක්රියාවන්ගෙන් ඉතා ශ්රේෂ්ඨවූත්, නුඹලාගේ රජු(අල්ලාහ්) ඉදිරියේ පවිත්රවූත්, නුඹලාගේ තනතුරු උසස් කරවන්නාවූත්, රන් රිදී දන් දීමටත් වඩා වැදගත් වූත්, ධර්ම යුද්ධයක දී විරුද්ධ වාදියෙකුගේ බෙල්ල කපා දැමීම හෝ ඔබේ බෙල්ල විරුද්ධවාදියා විසින් කපා දැමීම යන වීර ක්රියාවන්ටත් වඩා වටිනාකමින් යුත් ක්රියාවක් කියා දෙන්න දැ?“ යි නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ තම සහාබිවරුන්ගෙන් ඇසූහ. එවිට සහාබිවරු 'එසේය' යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ 'එය අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම' යැයි පැවසූහ. (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ් )

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً" بخاري ومسلم.

උත්තරීතර අල්ලාහ් මෙසේ පවසන බව, නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමා පවසයි. “මාගේ ගැත්තා මා ගැන සිතන්නේ කෙසේ ද, මම ද එසේ වෙමි, ඔහු මා සිහිපත් කරන විට මම ද ඔහු සමග වෙමි, ඔහු තමන් තුළ මා සිහිපත් කරන විට මම ද මා තුළ ඔහුව සිහි කරමි, ඔහු යම් පිරිසක් සමග මා සිහිපත් කරන්නේ නම්, මම ඊට වඩා වැදගත් පිරිසක් අතරේ ඔහුව සිහිපත් කරමි, ඔහු වියතක් මට සමීප වන විට මම රියනක් ඔහුට සමීප වෙමි, ඔහු රියනක් මට සමීප වන විට මම බඹයක් ඔහුට සමීප වෙමි, ඔහු මා වෙතට ඇවිද ගෙන එන්නේ නම්, මම ඔහු වෙත වේගයෙන් එන්නෙමි. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ "لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ" (الترمذي)

අබ්දුල්ලාහ් බින් බුස්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා මෙසේ වාර්තා කරයි. 'කෙනෙක් නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් වෙත පැමිණ, 'අල්ලාහ්ගේ දූතයාණනි! මා පිළිපැදිය යුතු නීතිරීති බොහෝමයක් ඉස්ලාමයේ ඇත. ඒවායින් ප්රධාන වශයෙන් මා ඉටු කළ යුතු දෙයක් ගැන කියා දෙනු මැනව' යනුවෙන් කීය. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ “නිතර ඔබේ දිව අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීමෙහි තෙත්ව තබා ගන්න" යැයි පිළිතුරු දුන්හ. (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ (الترمذي)

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) මෙසේ ප්රකාශ කළහ. “යමෙක් අල්ලාහ්ගේ ග්රන්ථයෙන් (අල් කුර්ආනයෙන්) අකුරක් කියවයි ද ඔහුට එක් පිනක් ලැබෙනු ඇත. එක් පින දස ගුණයක් වෙයි. අලිෆ් -ලාම් - මීම් යනු එක අකුරක් යැයි මා නොපවසමි. එහෙත් අලිෆ් එක් අකුරකි, තවද ලාම් තව අකුරකි, මීම් තවත් අකුරකි.“

(තිර්මිදි, සහීහ් තිර්මිදි, අල්ජාමිඋස් සහීහ්.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ" (مسلم)

උක්බා බින් ආමිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. 'අප මදීනා මස්ජිදයේ පිල උඩ වාඩි වී සිටින විට අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ පිටතට පැමිණ “නුඹලා දිනපතා බුත්හාන් හෝ අකීක් යන (මදීනාවෙහි ප්රසිද්ධ) වෙළද පොලවල්වලට ගොස් කිසිම පවකින් තොරව, ඥාතිත්වය බිද නොදමා, අනර්ගතම (වටිනා) ඔටුවන් දෙදෙනා බැගින් ලබා ගන්නට සතුටු වන්නේදැ?“යි විමසූහ. එවිට 'අල්ලාහ්ගේ දූතායාණෙනි, එය අපි ප්රිය කරමු' යැයි පිළිතුරු දුනිමු. එවිට 'ඔබ පාන්දරින් මස්ජිදයට ගොස් අල්ලාහ්ගේ ග්රන්ථයෙන් ආයාත් දෙකක් ඉගැනීම හෝ කියවීම එවැනි ඔටුවන් දෙදෙනෙකු ලබා ගැනීමට වඩා ශ්රේෂ්ඨය. ආයාත් (වාක්ය) තුනක් ඔටුවන් තුන්දෙනෙකුට ද ආයාත් හතරක් ඔටුවන් හතර දෙනෙකුට ද කියවන හෝ ඉගෙන ගන්නා ආයාත් සංඛ්යාව වැඩිවන තරමට (ඔටුවන්ගේ සංඛ්යාව වැඩිකරමින් ඒ සියල්ලට වඩා) ඒවා ශ්රේෂ්ඨ වේ" යැයි පැවසූහ. (මුස්ලිම්)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ" (ابو داود)

අබූ හුරෙයිරා (රලියල්ලාහු අන්හු) විසින් වාර්තා කරන ලදී. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) මෙසේ ප්රකාශ කළහ. “අල්ලාහ් සිහිපත් නොකරමින් එක් ස්ථානයක කවරෙකු අසුන් ගන්නේ ද ඔහු අල්ලාහ් වෙතින් විශාල පාඩුවක් අත්පත්කර ගත්තේය. අල්ලාහ් සිහිපත් නොකරමින් එක් ස්ථානයක කවරෙකු නිදා ගත්තේ ද, ඔහු ද අල්ලාහ් වෙතින් විශාල පාඩුවක් අත්පත්කර ගත්තේය." (අබූ දාවූද්)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ " (الترمذي)

අබූ හුරෙයිරා (රලියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) මෙසේ ප්රකාශ කළහ. 'අල්ලාහ් සිහිපත් නොකරමින් හා ඔවුන්ගේ නබිවරුන් කෙරෙහි සලවාත් නොපවසමින් එක් ස්ථානයක කවර කණ්ඩායමක් අසුන් ගන්නේ ද ඔවුන් වෙත අල්ලාහ් විසින් විශාල පාඩුවක් ගෙන දෙනු ඇත. ඔහු කැමති නම් ඔවුනට දඩුවම් කරයි. ඔහු කැමති නම් ඔවුනට සමාව දෙයි.“ (තිර්මිදි)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً" (ابو داود)

තවත් හදීසයක යම් පිරිසක් දෙවියන් සිහිපත් නොකර රැස්ව සිටි තැනින් විසිර යන්නේ නම්, ඔවුන් බූරුවෙකුගේ මළකුනක් උඩ සිට විසිර ගිය පිරිසක් වැනිය. ඔවුනට අත් වන්නේ පරාජයයි. (අබූ දාවුද්, අහ්මද් සහීහ් ජාමිඋ)

අල් කුර්ආනය සහ සුන්නාහ්ව තුළින්

අල්ලාහ්ව මෙනෙහි කිරීමෙන් ඉදිකර ගන්නා

මුස්ලිම් වරයෙකුගේ බලකොටුව

1. නින්දෙන් අවදිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

1. අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී අහ්යානා බඃද මා අමාතනා ව ඉලෙයිහින් නුෂූර්

තේරුමඃ අප මරණයට පත්කළ පසුව අපට ප්රාණය ලබාදුන් අල්ලාහ්ටම සියලූ ප්රසංශා හිමිවේවා. තවද ඔහු වෙතය නැවත යා යුත්තේ. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

2. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂරීකලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්. අල්හම්දුලිල්ලාහ් ව සුබ්හානල්ලාහි වලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බර් වලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහිල් අල්ලාහුම්ම අග්ෆිර්ලී

තේරුම: “අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියකු නැත. ඔහු ඒකීයෙකි. ඔහුට සමාන කිසිවක් නැත. සර්වාධිරාජ්යය ඔහුට හිමිය. සියලු ප්රශංසා ද ඔහුට හිමිය. ඔහු සියලු දෑ කෙරෙහි බලසම්පන්නය. සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය. අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නොමැත. ඔහු අති ශ්රේෂ්ඨය. අල්ලාහ් හැර වෙනත් කිසිදු ශක්තියක් හෝ බලවේගයක් නොමැත. යා අල්ලාහ් මට සමාව දෙනු මැන.“

නින්දෙන් අවදි වී යමෙක් මෙය ප්රකාශ කරයි නම්, ඔහුගේ පව් සමා කරනු ලැබෙයි. ඔහුගේ ප්රාර්ථනාවන් අනුමත කෙරෙයි. වුළු දෝවනය කර සලතයේ යෙදෙයි නම්, ඔහුගේ සලාතය අනුමත කෙරෙයි යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (ෆත්හු අල්-බාරි, ඉබ්නු මාජාහ්)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ

3. අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී ආෆානී ෆී ජසදී ව රද්ද අලෙයිය රූහි වඅදිනලී බී දික්රිහි.

තේරුමඃ මා හට මනා ශරීර සෞඛ්යයක් ලබාදී, මගේ ප්රාණයත් මට ආපසු ලබාදී, ඔහුව සිහිපත් කිරීමේ වරම (අනුමැතිය) ද ලබාදුන් අල්ලාහ්ටම සියලූ ප්රසංශා හිමිවේවා. (තිර්මිදි)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)

4. ආල ඉම්රාන් සූරාවෙන් වාක්ය 190 සිට අවසාන දක්වා.

**********


2. ඇඳුම් අදිනවිට කරන පැතුම

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

5. අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලසී කසානි හාදා වරසකනීහි මින් ගෛරී හව්ලින් මින්නී වලා කුව්වත්

තේරුම - කිසිම ශක්තියක් හෝ හැකියාවක් නොමැති තත්ත්වයේ මා සිටිය දී (ඔහුගේම උදව්වෙන්) මෙ(ම වස්ත්ර)ය මට ලබා දී ඇඳගන්නට සැලැස් වූ අල්ලාහ්ට සියලු ප්රසංශා හිමි වේවා. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)

*********

3. අළුත් ඇදුම් අදින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

6. අල්ලාහුම්ම ලකල් හම්දු අන්ත කසව්තනීහි අස් අලුක මින් ගෛරිහි වෙගෛරි මා සුනිඅ ලහූ ව අඌදුබික මින් ෂර්රිහී වෂර්රි මා සුනිඅ ලහු'

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සියලු ප්රසංශා ඔබටය. එය මට අඳින්නට සැලැස්වූයේ ඔබය. එහි යහපත හා කුමක් සදහා එය නිර්මානය කරනු ලැබුවවේ ද එහි යහපත ඔබෙන් මම අයැද සිටිමි. එහි හානියෙන් හා කුමක් සඳහා එය නිර්මානය කරනු ලැබුවවේ ද එහි හානියෙන් ආරක්ෂාව ඔබෙන් මම අයැද සිටිමි. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

*********

4. අළුත් ඇඳුම් ඇන්ද අයට වෙනත් අයකු කරන පැතුම්

تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى

7. තුබ්ලි ව යුහ්ඃලිෆුල්ලාහු තආලා

තේරුම : එය පලූදු වී යයි. ඒ වෙනුවට උත්තරීතර අල්ලාහ් වෙන එකක්ද ලබා දෙයි.

දීර්ග ජීවිතය සඳහා පැතුම.

الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا

8. ඉල්බිස් ජදීදන් වඉෂ් හමීදන් වමුත් ෂහීදන්

තේරුම : ඔබ අළුත් ඇඳුමක් ඇඳගෙන වැදගත් අන්දමින් ජීවත් වී, වීරයකු ලෙස මරණයට පත් වනු මැනව.

**********

5. තම අදුම් ගලවන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللهِ

9. බිස්මිල්ලාහ්

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. (තිරිමිදි)

**********

6. වැසිකිළියට ඇතුල්වීමේ දී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

10. බිස්මිල්ලාහි, අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මිනල් හුඃබ්සි වල් හඃබාඉසි

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. යා අල්ලාහ් ගැහැණු හා පිරිමි නරක ජින්වරුන්ගේ (ෂෙයිතානුන්ගේ) හානියෙන් මා ආරක්ෂා කරනු මැන. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

**********

7. වැසිකිළියෙන් පිටවන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

غُفْرَانَكَ

11. ගුෆ්රානක.

තේරුම : පව් ක්ෂමා කරන මෙන් ඔබෙන් පතමි. (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා, අබූ දාවූද්)

**********

8. වුළු දෝවනයට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللهِ

12. බිස්මිල්ලාහ්

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජාහ්, අහ්මද්)

**********

9. වුළු දෝවනය අවසානයේ කිව යුතු රාර්ථනාව

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

13. අෂ්හදු අන්ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලාෂරීක ලහු වඅෂ්හදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහූ වරසූලූහු.

තේරුම : අල්ලාහ් හැර නැමදුමට වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැති බව ඔහු එකීයකි ඔහුට හවුල්කරුවො නැති බවද සාක්ෂි දරමි. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ ඔහුගේ ගැත්තා හා දූතයා බව ද මම සාක්ෂි දරමි. (මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ

14. අල්ලාහුම්ම අජ්අලනී මිනත් තව්වාබීන වජ්අල්නී මිනල් මුත තහ්හිරීන

තේරුම : යා අල්ලාහ් පව් සමාව ලැබූවන්ගෙන් අයකු බවට මාව පත් කරත්වා පිරිසිදු වූවන්ගෙන් අයකු බවට ද මාව පත්කරත්වා. (තිර්මිදි)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

15. සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂ්හදු අන්ලාඉලාහ ඉල්ලා අන්ත අස්තගුෆිරුක වඅතූබු ඉලෙයික.

තේරුම : ඔබට ප්රශංසා කරමි. ඔබ සුවිශුද්ධ යැයි ප්රකාශ කරමි ඔබ හැර නැමදුමට වෙනත් දෙවියකු නැත. ඔබෙන් පාපක්ෂමාව අයැදිමි. ඔබ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙමි. (නසාඊ)

**********

10. නිවසෙන් බැහැරව යන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

16. බිස්මිල්ලාහි තවක්කල්තු අලල්ලාහි වලාහව්ල වලාකුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහි'

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (පිටත්වෙමි,) මගේ කාර්යයන් සියල්ල සම්පූර්ණයෙන් අල්ලාහ් වෙත භාරකර ඔහුවම විශ්වාස කරමි. තවද අල්ලාහ් හැර වෙනත් කිසිම ශක්තියක් හෝ බලයක් නැත.

(අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

17. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අවූදු බික අන් අදිල්ල අව් අසිල්ල අව් අද්ලිම අව් උද්ලම අව් අජ්හල අව් යුජ්හල අලෙයිය.

තේරුම : යා අල්ලාහ් මා මංමුළාවීම හෝ මා අවමානයට ලක්වීම හෝ අසාධාරණය කිරීම හෝ මා අසාධාරණයට ලක්වීම, මා මන්ද බුද්ධිකයකු වීම හෝ මන්ද බුද්ධිකයකු බවට පත්කරනු ලැබීම යනාදියෙන් මාව ආරක්ෂා කරනු මැන.

**********

11. නිවසට ඇතුල්වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

18. බිස්මිල්ලාහි වලජ්නා වබිස්මිල්ලාහි හඃරජ්නා වඅලල්ලාහි රබ්බිනා තවක්කල්නා.

තේරුමඃ අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ඇතුල්වීමු. අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් පිටත්වන්නෙමු. අපේ පරමාධිපතියාණන් වන අල්ලාහ් කෙරෙහි (අපගේ සියලූ කාර්යයන් පවරා) විශ්වාසය තබමු. (අබූ දාවූද්)

**********

12. පල්ලියට යන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا

19. අල්ලාහුම්ම අජ්අල් ෆී කල්බී නූරන්, වෆී ලිසානී නූරන්, වජ්අල් ෆී සම්ඊ නූරන්, වජ්අල් ෆී බසරී නූරන් වජ්අල් මින් කල්ෆී නූරන් වමින් අමාමී නූරන් වජ්අල් ෆව්කී නූරන් වමින් තහ්තී නූරන් අල්ලාහුම් අ'අතිනී නූරන්.

තේරුම: මගේ හදවතට ආලෝකය ද මාගේ දිවට ආලෝකය ද ඇති කරනු මැනව. මගේ සවනයට ආලෝකය ද මාගේ දෑසට ආලෝකය ද ලබා දෙනු මැනව, මාගේ පසු පසින් ආලෝකයද මාගේ ඉදිරිපසින් ආලෝකය ද ඇති කරනු මැනව. තවද මට ඉහළින් ආලෝකය ද මට පහළින් ආලෝකය ද පිරිනමනු මැනව. යා අල්ලාහ් මට අලෝකය පිරිනමනු මැන. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللهُمَّ اجْعَلْنِيْ نُوْرًا في قبْرِيْ وَنُوْرًا في عِظامِيْ وَزِدْنِيْ نُوْرًا، وَزِدْنِيْ نُوْرًا وَزِدْنِيْ نُوْرًا

අල්ලාහුම්මජ්අල්නී නූරන් ෆී කබ්රී වනූරන් ෆී ඉළාමි වසිද්නී නූරන්, වසිද්නී නූරන්, වසිද්නී නූරන් යනුවෙන් තිර්මිදි සදහන්වී ඇත.

තේරුම: මගේ කබ්රයට (මිනීසොහොනට) හා මගේ අස්ථි (ඇටකටු) වලට ආලෝකය ලබා දෙත්වා. තවද මා හට ආලෝකය අධිකව ලබා දෙත්වා, මා හට ආලෝකය අධිකව ලබා දෙත්වා, මා හට ආලෝකය අධිකව ලබා දෙත්වා, ආලෝකයෙන් ආලෝකය මා හට ලබාදෙත්වා.

**********

13. පල්ලියට ඇතුල් වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

20. අඌදු බිල්ලාහිල් අළීම්, වබි වජ්හිහිල් කරීම්, වසුල්තානිහිල් කදීම්, මිනෂ් ෂෙයිතානිර් රජීම්. බිස්මිල්ලාහි වස්සලාත්තු වස්සලාමු අලා රසූලිල්ලාහි අල්ලාහුම්මෆ් තහ්ලී අබ්වාබ රහ්මතික.

තේරුම: තම ගෞරවනීය මුහුණ හා පූර්ණ විධායක බලතල හිමි බල පරාක්රමයාණන්වූ අල්ලාහ්ගෙන් පළවා හරින ලද ෂෙයිතාන්ගේ නපුරෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (අබූ දාවූද්)

අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි ඇතුල් වෙමි' ශාන්තිය හා සමාදානය (අල්ලාහ්ගේ) දූතයාණන්ට හිමිවේවා. යා අල්ලාහ් ඔබේ කරුණාවේ දොරටු මා කෙරෙහි විවෘත කරනු මැනවි. (මුස්ලිම්, ඉබ්නු මාජාහ්)

**********

14. පල්ලියෙන් පිටවීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

اللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

21. බිස්මිල්ලාහි වස්සලාතු වස්සලාමු අලා රසූලිල්ලාහි. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක මින් ෆල්ලික අල්ලාහුම්මහ්ඃසිමිනී මිනෂ්-ෂෙයිතා නිර්-රජීම්.

තේරුමඃ අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ඇතුල් වෙමි. ශාන්තිය හා සමාදානය (අල්ලාහ්ගේ) දූතයාණන්ට හිමිවේවා. යා අල්ලාහ් සත්ය වශයෙන්ම ඔබේ මහා කාරණිකත්වය මත, ඔබෙන් පිහිට ඉල්ලා සිටිමි. යා අල්ලාහ් පළවා හරින ලද ෂෙයිතාන්ගෙන් මා ආරක්ෂා කරනු මැනව' (ඉබ්නු මාජාහ්)

**********

15. බාංගු (අසාන්) අසන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

22. කැඳවුම්කරු (අදාන් පවසන්නා) ප්රකාශ කරන අයුරින්ම සවන්දෙන තැනැත්තාද ප්රකාශ කළ යුතුය. එහෙත් හයියඅලස් සලාත්, හයියඅලල් ෆලාහ් යන පද ඇසෙන විට

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ

ලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලාහ් බිල්ලාහි (තවද අල්ලාහ් හැර වෙනත් කිසිදු ශක්තියක් හෝ හැකියාවක් නැත.) යනුවෙන් ප්රකාශ කළ යුතුයි.

(බුහාරි මුස්ලිම්)

23. කැදවුම් කරු

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු, අෂ්හදු අන්න මුහම්මදන් රසූලූල්ලාහි යනුවෙන් කියන විට අසන්නා

وَاَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

'වඅන අෂ්හදු අන් ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලාෂරීකලහු වඅන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලූහු රලීතු බිල්ලාහි රබ්බන් වබි මුහම්මදන් රසූලන් වබිල් ඉස්ලාමි දීනා.' යැයි කිව යුතුයි.

තේරුමඃ නියතවශයෙන්ම නැමැදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට සමාන කිසිවකු නැත. තවද නියතවශයෙන්ම මුහම්මද්(සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) ඔහුගේ ගැත්තාද දූතයාද වන බව මාද සාක්ෂි දරමි. අල්ලාහ් පරමාධිපතියාණන් ලෙසත් මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් දූතයාණන් ලෙසත් ඉස්ලාමය මගේ ආගම ලෙසත් පිළිගනිමි. (මුස්ලිම්)

24. මුඅද්දින්ගේ කැඳවුමට පිළිතුරු දීමෙන් පසුව නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාට සලවාත් පැවසිය යුතුය. (මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، (إِنَّكَ لاَ تُخلِفُ الْمِيْعَادَ)

25. අල්ලාහුම්ම රබ්බ හාදිහිද් දඃවතිත් තාම්මා වස්සලාතිල් කාඉමා ආති මුහම්මදන් අල් වසීලත වල් ෆළීලා. වබ්අස්හු මකාමන් මහ්මූදනිල්ලදී වඅද්තහ් (ඉන්නකලා තුක්ලිෆුල් මීආද්).

තේරුම : සම්පූර්ණවූ මේ කැඳවුම හා ස්ථාවරවූ සලාතයේ පරමාධිපති යාණනි. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ට (ඔබගේ) උපකාරය හා ශ්රේෂ්ඨත්වය ලබා දෙනු මැන. ඔබ පොරොන්දුවූ මකාමන් මහුමූදාවෙහි (උතුම්වූ ස්ථනායෙ)හි එතුමාණන් අවදිකරනු මැන. (බුහාරි)

26. අදාන් - ඉකාමත් (සලාතයයේ කැඳවුම හා සලාතයට පෙළගැස්වීම) අතර තමන් වෙනුවෙන් ප්රාර්ථනා කර ගැනීම යහපත් වන්නේය. “මෙම කාලය තුළ අයදින ප්රාර්ථනා දෙවියන්ගේ පිළිගැනීමට සුදුසු මොහොතක් වන්නේය.“ (තිර්මිදි)

**********

16. සලාතය ආරම්භයේ කිව යුතු ප්රාර්ථනා

අල්ලාහු අක්බර් යනුවෙන් පවසා සලාතය ආරම්භ කළ යුතුයි. පසුව පහත සඳහන් ප්රාර්ථනාවලින් එකක් පාරායනා කරන්න.

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

27. අල්ලාහුම්ම බාඉද් බයිනී වබයින කතායාය. කමා බාඅද්ත බයිනල් මෂ්රිකි වල් මග්රිබි අල්ලාහුම්ම නක්කිනී මින් හතායාය කමා යුනක්කස් සව්බුල් අබ්යලූ මිනද් දනස් අල්ලාහුම්මග් සිල්නී මින් කතායාය බිල් මාඉ වස්සල්ජි වල් බරද්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් නැගෙනහිර හා බස්නාහිර අතර ඔබ විසින් ඇති කළ පරතරයමෙන් මා හා මගේ පාපයන් අතරද පරතරයක් ඇති කරනු මැන. සුදු පැහැති රෙද්දකින් කුණු ඉවත් කරන්නාසේ පාපයන්ගෙන් මාව සුවි ශුද්ධ කරනු මැන. යා අල්ලාහ් ජලය, හිමිය හා පිනිකැට මගින් මගේ වැරදි සෝදා පිරිසුදු කරනු මැන. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرَكَ

28. සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික වතබාරකස්මුක වතආලා ජද්දුක වලාඉලාහ කයිරක.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබට උපහාර දක්වන අතරම සුවිශුද්ධද කරමි. ඔබේ නාමයන් අභිවෘද්ධිමත්ය. ඔබේ කීර්තිය උත්තරීතරය. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැත.

(තිර්මිදි, අබූ දාවුද්, ඉබ්නු මාජා, නසාඊ, තිර්මිදි 1/77)

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

29. වජ්ජහ්තු වජ්හිය ලිල්ලදී ෆතරස්සමාවාතී වල් අර්ළ හනීෆන් වමා අන මිනල් මුෂ්රිකීන්. ඉන්න සලාතී වනුස්කී වමහ්යාය වමමාති ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්. ලාෂරීක ලහු වබි දාලික උමිර්තු වඅන මිනල් මුස්ලිමීන්, අල්ලාහුම්ම අන්තල් මලිකු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත. අන්ත රබ්බී අන අබ්දුක ළලම්තු නෆිසී වඃතරෆ්තු බිදන්බී ෆඃෆිර්ලී දුනූබී ජමීඅන්. ඉන්නහු ලායඃෆිරුත්දුනූබ ඉල්ලා අන්ත වහ්දිනී ලි අහ්සනිල් අහ්ලාකි ලා යහ්දී ලි අහ්සනි හා ඉල්ලා අන්ත වෂ්රිෆ් අන්නී සය්යිඅහා ඉල්ලා අන්ත ලෙබ්බෙයික් වසඅදෙයික වල් කෛරු කුල්ලූහූ ෆී යදෙයික. තබාරක්ත වත ආලෙයික. අස්තඃෆිරුක වඅතූබු ඉලෙයික.

තේරුම: අහස් හා පොළොව මැවූ ඔබ දෙසටම මාගේ මුහුණ හරවමි. මම සමකරන්නවුන්ට අයත් නොවෙමි. සත්යවශයෙන්ම මගේ සලාතය, මගේ කැපකිරීම, මගේ ජීවිතය, මගේ මරණය, යනාදිය විශ්වයේ මැවුම්කරු වන අල්ලාහ්ටමය. ඔහුට සමාන කිසිවක් හෝ කිසිවෙක් නොමැත. මම ඒ නියෝගයට සම්පූර්ණයෙන්ම අවනතවූ මුස්ලිම්වරයෙකු වෙමි.

යා අල්ලාහ් රජු ඔබයි. නමැදුම් ලබන්නා ඔබ හැර අන් කිසිවෙක් නැත. මගේ පරමාධිපති ඔබය. මා විසින් මටම හානිකරගත්තෙමි. මගේ පාපයන් පිළිගනිමි. එහෙයින් මගේ පාපයන් සියල්ල මා වෙනුවෙන් ක්ෂමාකරනු මැන. ඔබ හැර වෙන කිසිවෙක් පව්සමා කරන්නේ නැත. යහපත් පැවැත්මෙන් යුත් නියම මාර්ගය පෙන්වනු මැනව. මාව වඩාත් යහපත් සාරධර්ම වෙත යොමු කරනු මැනව. ඔබ හැර වෙන කිසිවෙකුට එම මඟ පෙන්වීම කළ නොහැක. එහි අයහපත් දේවලින් මා ඈත් කරනු මැනව. අයහපත් දේවලින් මාව ආරක්ෂා කිරීමට වෙන කිසිවෙක් සමත් නොවන්නේය.

ඔබේ නියෝගයට නැවත නැවත පිළිතුරු දීමට සූදානමින් සිටිමි. ඔබේ ක්රියාවන් භාග්ය සම්පන්නය. යහපත ඔබේ දෑත සතුය. ඔබ ළඟ, අයහපතක් නැත. මම ඔබ නිසා, ඔබ වෙනුවෙන්ම ජීවත්වෙමි. ඔබ උත්තරීතරය. අති ශ්රේෂ්ඨය. ඔබෙන් පාපසමාව පතමි' (එම පාපයන් ගැන) පසුතැවිලි වෙමි. (මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

30. අල්ලාහුම්ම රබ්බ ජිබ්රායීල් වමීකායිල් වඉස්රාෆීල් ෆාතිරස් සමාවාති, වල් අර්ළි ආලමල් ඝයිබි වෂ්ෂහාදති. අන්ත තහ්කුමු බයින ඉබාදික ෆීමාකානු ෆීහි. යහ්තලිෆූන ඉහ්දිනි ලිමක්තුලිෆ ෆීහි මිනල් හක්කි, බි ඉද්නික ඉන්නක තහ්දී මන්තෂාඋ ඉලා සිරාතින් මුස්තකීම්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ජිබ්රායිල් මීකායිල් ඉස්රාෆීල් යන අයගේ පරමාධිපතියාණනි, අහස් හා පොළොවේ මැවුම්කරුවාණෙනි, සැඟවුන හා දෑස ඉදිරියේ ඇති සියලූ දේ ගැන දන්නා ඔබ, ගැත්තන් අතරේ යම් යම් කරුණු ගැන පවත්නා මතභේදයන් පිළිබඳවද සාධාරණ තීරණයක් ගනු මැන. සත්ය පිළිබඳව යම් මත භේදයක් වී නම් ඔබේ අනුමැතිය පරිදි මා හට නිසිමග පෙන්වනු මැනවි. සත්ය වශයෙන්ම ඔබ කැමති අයට සෘජු මග පෙන්වන්නේය. (මුස්ලිම්)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً ثَلَاثًا

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ

31. අල්ලාහු අක්බර්, කබීරා අල්ලාහු අක්බර් කබීරා, අල්ලාහු අක්බර් කබීරා වල් හම්දු ලිල්ලාහ් කසීරා වල්හම්දු ලිල්ලාහි කසීරා වල්හම්දු ලිල්ලාහි කසීරා වසුබ්හානල්ලාහි බුකරතන් වඅසීලා යනුවෙන් තුන්වරක් පවසා, වඅඌදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂෙයිතානි මින් නෆ්කිහි වනෆ්සිහි වහම්සිහි.

තේරුමඃ අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය. අධිකවශයෙන් ප්රසංශා සියල්ල අල්ලාහ්ටම හිමි වන්නේය. උදේ සවස අල්ලාහ්ගේ පාරිශුද්ධත්වය මෙනෙහි කරමි. ෂෙයිතාන්ගෙන් විය හැකි හානිවලින් මෙන්ම -ඔහු- උමතුව, උඬගුකම හා කාව්යයෙන් අනුන්ගේ සිත් ඇදගැනීම ආදියෙන් මාව ආරක්ෂාකර දෙනු මැන. (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජා, මුස්ලිම්.)

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

32. අල්ලාහුම්ම ලකල් හම්දු අන්ත නූරුස්සමාවාති වල් අරළි වමන් ෆී හින්න වලකල් හම්දු අන්ත කයිමුන් සමාවාති වල් අර්ලි වමන් ෆී හින්න (වලකල් හම්දු අන්ත රබ්බුස් සමාවාතී වල් අර්ලි වමන් ෆී හින්න) වලකල් හම්දු ලක මුල්කුස්සමාවාති වල් අර්ළි) වලකල් හම්දු අන්තල් හක්කු වවඃදුල් හක්කු වකවුලූකල් හක්කු වලිකාඋකල් හක්කු වල්ජන්නතු හක්කු වන්නාරු හක්කුන් වස්සාඅතු හක්කුන් අල්ලාහුම්ම ලක අස්ලම්තු වඅලෙයික තවක්කල්තු වබික ආමන්තු වඉලෙයික අනබ්තු වබික කාසම්තු වඉලෙයික හාකම්තු ෆඃෆර්ලි මා කද්දම්තු වමා අක්කර්තු වමා අස්රර්තු වමා අඃලන්තු අන්තල් මුකද්දමු අන්තල් මුඅක්කරු. ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත අන්ත ඉලාහි ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සියලූ ප්රශංසා ඔබටමය. අහස් හා පොළොවද ඒ තුළ ඇති දේවලද ආලෝකය ඔබය. සියලූ ප්රශංසා ඔබටමය. අහස් හා පොළොවද, ඒවා තුළ ඇති දේවල්ද ස්ථාවරව පිහිටුවූයේ ඔබය. සියලූ ප්රශංසා ඔබටය. අහස් හා පොළොවේ මැවුම්කරුවා ඔබය. සියලූ ප්රශංසා ඔබටය. අහස් හා පොළොවේ පාලනය ඔබ සතුයි. ඒවායේ රජු ඔබයි. සියලූ ප්රශංසා ඔබටය. සත්යය ඔබයි. ඔබේ ප්රඥාව සත්යයකි. ඔබේ වදන් සත්යයකි. ඔබේ හමුවීමද සත්යයකි. ස්වර්ගයද සත්යයකි. අපායද සත්යයකි. විනිශ්චය දිනය ද සත්යයකි. යා අල්ලාහ් මම ඔබටම අවනත වෙමි. ඔම කෙරෙහිම විශ්වාසය තබමි. ඔබව විශ්වාස කර ඔබ වෙතම පැමිණෙන්නෙමි. ඔබ වෙතම පැමිණිලි කරමි. ඔබේ විනිශ්චයම බලාපොරොත්තු වෙමි. එහෙයින් මම පෙරද, පසුවද, රහසිගතවද, ප්රසිද්ධියේද කළ පාපයන් මා වෙනුවෙන් ක්ෂමා කරනු මැනවි.

නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර කිසිවක් හෝ වෙන කිසිවෙක් නැත. ඔබ මාගේ දෙවියාය. ඔබ හැර වෙන දෙවියකු නැත.

සටහන: මේ ප්රාර්ථනාව නබි(සල්) තුමාණෝ රාත්රි (තහජ්ජත්) සලාතයේදී කිරීම පුරුද්දක්කරගෙන සිටියහ. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

**********

17. රුකූඋ කිරීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

سُبْحَان رَبِّيَ الْعَظِيْمْ

33. සුබ්හාන රබ්බියල් අලිම්. තුන් රක්

තේරුමඃ ශ්රේෂ්ඨවූ මගේ පරමාධිපතියා සුවි ශුද්ධය. (තිර්මිදි)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

34. සුබ්හානකල්ලා හුම්ම රබ්බනා වබිහම්දික අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලී.

තේරුමඃ අපගේ පරමාධිපතියාණනි ඔබගේ ප්රශංසාව තුළින් ඔබව සුවි ශුද්ධ කරමි. යා අල්ලාහ් මාගේ පව් ක්ෂමා කරනු මැන.

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

35. සුබ්බූහුන්, කුද්දූසුන් රබ්බුල් මලාඉකති වර්රූහ්.

තේරුමඃ (අත්යවශ්ය) ගතිගුණවලින් පිරිසිදුවූද අනවශ්ය පැවතුම්වලින් (කිළිටි නොවූ) පිරිසිදුවූද ඔබ, ජිබ්රීල් ඇතුළු අනෙකුත් දේව දූතයින්ගේ රක්ෂිතයාණන්ය. (මුස්ලිම්, අබූ දාවූද්)

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي (وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ)

36. අල්ලාහුම්ම ලක රකඃතු වබික ආමන්තු වලක අස්ලම්තු හෂඋ ලක සම්ඉ වබසරී වමුහ්හී වඅළ්මී වඅසබී වමස්තකල්ලත් බිහී කදමී.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබ වෙනුවෙන් රුකූඋ කළෙමි. ඔබව විශ්වාස කළෙමි. ඔබට මම අවනත වූවෙමි. මගේ සවන, බැල්ම, මගේ මොලය, මගේ අස්ථි (ඇටකටු) මගේ නහර මගේ පාද දෙක මත රඳවා ඇති මගේ ශරීරයද ඔබ වෙනුවෙන් යටහත් පහත් වේ. (මුස්ලිම්, නසාඉ, තිර්මිදි, අබූ දාවූද්)

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

37. සුබ්හාන දිල් ජබරූති වල් මලකූති වල් කිබ්රියාඉ වල් අළමති.

තේරුමඃ මර්ධනය බලතල පාලනය, ආඩම්බරය. ශ්රේෂ්ඨත්වය යනාදියට හිමිකරුවාවූ ඔහු සුවිශුද්ධය. (අබූ දාවූද්, අහ්මද්, නසාඊ)

**********

18. රුකුඋ ඉරියව්වෙන් නැගිටින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

38. සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමීදහූ

තේරුමඃ අල්ලාහ් ප්රශංසා කළ අයගේ ප්රශංසාවට සවන් දුන්නේය. (බුහාරි)

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

39. රබ්බනා වලකල් හම්දු හම්දන් කසීරන් තයියිබන් මුබාරකන් ෆීහි.

තේරුමඃ අපගේ පරමාධිපතියාණනි! සියලූ ප්රසංශා ඔබටමය. ඔබට අභිවෘද්ධිමත් පවිත්රවූත් අධික ප්රශංසාවන් හිමි වේවා. (බුහාරි)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

40. රබ්බනා ලකල්- හම්දු මිල් උස්සමාවාති වල් අර්ළි වමිල්උ මා ෂිඃත මින් ෂෙයිඉන් බඃදු අහලස් සනාඉ, වල්මජ්දි අහක්කු මා කාලල් අබ්දු වකුල්ලූනා ලක අබ්දුන්. අල්ලාහුම්ම ලා මානිඅ ලිමා අඃතයිත වලා මුඃතිය ලිමා මනඃත වලා යන්ෆඋ දල් ජද්දි මින්කල් ජද්දු .

තේරුමඃ අහස් හා පොළොව ඒ දෙක අතර තිබෙන දෑහි ඔබගේ කැමැත්ත ඇති සියලූ දෑහිද සියලූම ප්රශංසා ඔබ සතුය. කීර්තිය හා ප්රශංසාවන්ට සුදුස්සා ඔබය. අප සැවොම ඔබේ ගැත්තන්ය. අපෙන් පිදුම් ලබන්නා ඔබය. යා අල්ලාහ්, ඔබ විසින් දෙනදේ වළකා ලීමට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැත. ඔබ වැළකූ දේ දීමටද කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැත. ඔබ තීරණයක් ගත්තේ නම් කිසිවෙකුට එය වෙනස් කළද නොහැක. ඔබ ලබාදෙන දඬුවම්වලින් මිදීමට පොහොසතුන්ගේ ධනය ප්රයෝජනවත් නොවන්නේය. (මුස්ලිම්)

**********

19. සජදාවෙහි කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

سُبْحَان رَبِّيَ الأَعْلَى

41. සුබ්හාන රබ්බියල් අඃලා (තුන්වරක්)

තේරුම: උසස්වූ මගේ පරමාධිපති සුවිශුද්ධය (අහ්මද්, තිර්මිදි)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

42. සුබ්හානකල්ලාහුම්ම රබ්බනා වබිහම්දික අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලි

තේරුමඃ අපගේ පරමාධිපතියාණන්වූ යා අල්ලාහ් ඔබේ ප්රශංසාව මත ඔබව සුවිශුද්ධ කරමි. යා අල්ලාහ් මගේ පව් සමාකරනු මැන. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

43. සුබ්බූහුන්, කුද්දූසුන් රබ්බුල් මලාඉකති වර්රූහ්.

තේරුමඃ (අත්යවශ්ය) ගතිගුණවලින් පිරිසිදුවූද අනවශ්ය පැවතුම්වලින් (කිළිටි නොවූ) පිරිසිදුවූද ඔබ ජිබ්රීල් ඇතුළු අනෙකුත් දේව දූතයින්ගේ රක්ෂිතයාණන්ය. (මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

44. අල්ලාහුම්ම ලක සජද්තු වබික ආමන්තු වලක අස්ලම්තු සජද වජ්හිය ලිල්ලදී හලකහු වසව්වරහු වෂක්ක සම්අහු වබසරහු තබාරකල්ලාහු අහ්සනුල් කාලිකීන්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබ වෙනුවෙන්ම මම සුජූද් කළෙමි. ඔබව විශ්වාස කළෙමි. තවද ඔබට මම අවනතවූයෙමි. මගේ මුහුණ එය මවා එයට රුවක් (රූපයක්) ලබාදී එහි ඇස් කණ් හා ඒවාට අවශ්ය සිදුරුද ලබා දුන් ඔහු වෙනුවෙන් හිස පහත්කර නැමදුම් කළෙමි. අති ශ්රේෂ්ඨවූ අල්ලාහ් ශ්රේෂ්ඨවූ මැවුම්කරුවෙකි. (මුස්ලිම්)

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

45. සුබ්හාන දිල් ජබරූති වල් මලකූති වල් කිබ්රියාඉ වල් අළමති.

තේරුම: මර්ධනය බලතල පාලනය, ආඩම්බරය, ශ්රේෂ්ඨත්වය යනාදියට හිමිකරුවාවූ ඔහු සුවිශුද්ධය. (අබූ දාවූද්, අහ්මද්, නසාඊ)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

46. අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලී දන්බි කුල්ලහූ දික්කහූ. වජිල්ලහූ. වඅව්වලහූ වආහිරහූ වඅලා නිය්යතහූ වසිර්රහූ.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සුළුවූද මහත්වූද ආරම්භයේද, අවසානයේද, ප්රසිද්ධියේද, රහසිගතවද කළ සියලූ පාපයන් සමා කර දෙනු මැන.

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

47. අල්ලාහුම්ම අඌදු බිරිධාක මින් සකතික වබිමුආෆාතික. මින් උකූබතික වඅඌදුබික මින්ක ලා උහ්සි සනාඅන් අලෙයික. අන්ත කමා අස්නෛත අලා නෆ්සික.

තේරුම: යා අල්ලාහ් ඔබේ පිළිගැනීම තුළින් ඔබේ කෝපයෙන්ද ඔබේ සමාව තුළින් ඔබේ දඬුවමින්ද සත්යවශයෙන්ම මා ආරක්ෂාව පතමි. තවද ඔබ ගැනම (සිතා) ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. ඔබට ප්රමාණවත් පරිදි ප්රශංසා කිරීමට මා ශක්තිමත් නැත. ඔබ විසින් ඔබව ප්රශංසා කළ අයුරින්ම ඔබවන්නේය. (මුස්ලිම්)

**********

20. සජදා දෙක අතර වැඩිවීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

48. රබ්බිඃෆිර්ලි - රබ්බිඃෆිර්ලී.

තේරුම: මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මට සමාව දෙනු මැන. මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මට සමාව දෙනු මැනව. (අබූ දාවූද්)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِيْ

49. අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලි වර්හම්නී වහ්දිනී ව ආෆිනී වර්සුක්නී වර්ෆඃනී

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මාහට ක්ෂමා වනු මැනව. මට කරුණාව පෙන්වනු මැනව. මට සෘජු මාර්ගය පෙන්වනු මැනව. යහපත් දේ කෙරෙහි මා යොමු කරනු මැනව. මට සුවය ලබා දෙනු මැනව. සම්පත් ලබා දෙනු මැනව. (ස්වර්ගයේ) උසස් කරනු මැනව. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)

**********

21. සජදාවෙහි කිවයුතු ඒවා කිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

50. සජද වජ්හිය ලිල්ලදී කලකහු වෂක්ක සම්අහු වබසරහු බිහව්ලිහී වකූව්වතිහි තබාරකල්ලාහු අහ්සනුල් කාලිකීන්.

තේරුමඃ මගේ මුහුණ, එය මවා එහි ඇස් කන් හා එයට අවශ්ය සිදුරු ඔහුගේ ශක්තියෙන් හා බලයෙන් ලබා දුන් ඔහු වෙනුවෙන් හිස නමා නැමදුම් කරමි. උසස්වූ මැවුම්කරුවාණන් වන අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය. (තිර්මිදි, අහ්මද්)

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

51. අල්ලාහුම්මක්තුබ් ලී බිහා ඉන්දක අජ්රන් වළඃඅන්නී බිහා විද්රන් වජ්අල්හා ලී ඉන්දක දුහ්රන් වතකබ්බල්හා මින්නී කමා තකබ්බල්තහා මින් අබ්දික දාවූදු.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මේ (සජදා) වෙනුවෙන් මට පින් ලබා දෙනු මැනව. ඒ හේතුවෙන් මගේ පාපයන් නැතිකර දමනු මැනව. ඒවා ඔබ ලඟ තැන්පත් කර තබනු මැන. ඔබේ ගැත්තාවූ දාවූද් තුමාගෙන් එය පිළිගත්තා මෙන් මගෙන්ද එය පිළිගනු මැනව. (තිර්මිදි)

**********

22. අත්තහියියාත් ඉරියව්වේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

52. අත්තහියියාත්තු ලිල්ලාහි වස්සලවාතු වත් තයියිබාතු අස්සලාමු අලෙයික අයියුහන් නබියියු වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු අස්සලාමු අලෙයිනා වඅලා ඉබාදිල්ලාහිස් සාලිහීන්. අෂුහදු අන්ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅෂ්හදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලූහු.

තෙරුම: පැතුමද කරුණාවද, යහපතද, අල්ලාහ්ටම හිමිය. නබිතුමනි, අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය කරුණාව හා අභිවෘද්ධිය ඔබට හිමිවේවා. අපට හා අල්ලාහ්ගේ සැදැහැමි ගැත්තන් සියලූ දෙනාටද අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය අත්වේවා. නමැදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියකු නොමැති බවට මම සාක්ෂි දරමි. සත්ය වශයෙන්ම මුහම්මද්(සල්) තුමාණෝ ඔහුගේ ගැත්තාද ඔහුගේ දූතයාණන්ද වන බවට මම සාක්ෂි දරමි. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

**********

23. අත්තහියියාත්වලින් පසුව නබි තුමාට කිව යුතු ආශිර්වාදය

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

53. අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි මුහම්මදින් කමා සල්ලයිත අලා ඉබ්රාහීම වඅලා ආලි ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමීදුන් මජීද්. අල්ලාහුම්ම බාරික් අලා මුහම්මදින් වඅලා අලි මුහම්මදින් කමා බාරක්ත අලා ඉබ්රාහීම වඅලා ආලි ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමිදුන් මජීද්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ්! ඉබ්රාහීම් තුමා හා එතුමාගේ පවුලේ අයට ශාන්තිය පහළ කළා සේම මුහම්මද් තුමා හා එතුමාගේ පවුලේ අයටද ශාන්තිය පහළ කරත්වා. යා අල්ලාහ්! ඉබ්රාහිම් තුමා හා එතුමන්ගේ පවුලේ අයට ආශිර්වාද කළාසේම මුහම්මද් තුමාට හා එතුමාගේ පවුලේ අයටද ආශිර්වාද කරත්වා. සත්ය වශයෙන්ම ඔබ ප්රශංසා ලැබිය යුත්තාය. (ඔබ) කීර්තිමත්ය. (බුහාරි)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

54. අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා අස්වාජිහි වදුර්රියාතිහි කමා සල්ලයිත අලා ආලි ඉබ්රාහීම වබාරික් අලා මුහම්මදින් වඅලා අස්වාජිහි වදුර්රියාතිහි කමා බාරක්ත අලා ආලි ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමීදුන් මජීද්.

තේරුම: යා අල්ලාහ් ඉබ්රාහීම් තුමා හා එතුමාගේ පවුලේ අයට ශාන්තිය ලබා දුන්නා සේම මුහම්මද් තුමාණන්ට හා එතුමන්ගේ භාර්යාවන් ඇතුළු පරම්පරාවටද ඔබේ ශාන්තිය ලබා දෙත්වා. ඉබ්රාහීම් තුමා හා පවුලේ අයට ආශිර්වාද කළා සේම මුහම්මද් තුමා හා එතුමාගේ භාර්යාවන්ට හා පරම්පරාවට ආශිර්වාද කරත්වා. සත්ය වශයෙන්ම ඔබ කීර්තිමත්ය. ප්රශංසනීයය. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

**********

24. අවසාන අත්තහය්යාත් හා සලාම් (ආචාර) කරන්න පෙර ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

55. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මින් අදාබි ජහන්නම වමින් අදාබිල් කබ්රි වමින් ෆිත්නතල් මහ්යාය වමමාති වමන් ෂර්රි ෆිත්නතිල් මසීහද් දජ්ජාල්

තේරුම: යා අල්ලාහ් කබ්රයේ වේදනාවන්ගෙන්ද අපායේ වේදනාවන් ගෙන්ද ජීවිතයේ හා මරණයේදී ඇතිවන කලබලකාරි ස්වභාවයෙන්ද මසීහිද් දජ්ජාල්ගේ අවුල් (රැවටිලි) වලින්ද නියතවශයෙන්ම මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

56. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් අදාබිල් කබ්රි ව අඌදුබික මින් ෆිත්නතිල් මසීහිද් දජ්ජාල් වඅඌදුබික මින් ෆිත්නතිල් මහ්යා වල්මමාති අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මිනල් මඃසමි වල්මග්රමි

තේරුම: සත්යවශයෙන්ම කබ්රයේ වේදනාවන්ගෙන් ඔබේ ආරක්ෂාව පතමි. මසීහුද් දජ්ජාල්ගේ කරදර වලින්ද ආරක්ෂාව ඔබෙන් පතමි. ජීවතුන් අතර සිටියදීත් මරණයෙන් පසුව ඇතිවිය හැකි අවුල් සහගත ස්වභාවයෙන්ද ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. යා අල්ලාහ් පාපයෙන් හා ණයබරින් මාව ආරක්ෂා කරත්වා. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

57. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී ළලම්තු නෆ්සී ලූල්මන් කසීරන් වලා යඃෆිරුස්දුනූබ ඉල්ලා අන්ත ෆඃෆිර්ලි මඃෆිරතන් මින් ඉන්දික වර්හම්නී ඉන්නක අන්තල් ගෆූරුර් රහීම්.

තේරුම: යා අල්ලාහ්, සත්යවශයෙන්ම මා විසින් මටම අප්රමාණ විපතක් කරගත්තේමි. පව් සමාකිරීම ඔබ හැර වෙන කිසිවෙක් නොකරන්නේය. එහෙයින් ඔබ මගේ පවි සමාකරනු මැන. මට මෛත්රිය පෙන්වනු මැන. සත්යවශයෙන්ම. ඔබ කමාකරන්නන්ගෙන් ශ්රේෂ්ඨවන්තයාය. ඔබ මහා කාරුණිකයාය. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

58. අල්ලාහුම්මග්ෆිර්ලි මා කද්දම්තු වමා අහ්හර්තු වමා අස්රර්තු වමා අ'අලන්තු වමා අස්රෆ්තු අන්ත අ'අලමු බිහී මින්නී අන්තල් මුකද්දිමු වඅන්තල් මුඅහ්හිරු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත.

තේරුම: යා අල්ලාහ් මා විසින් පෙර කළාවූද, පසුව කළාවූද, රහසිගතව හා ප්රසිද්ධියේ කළාවූද, මා නාස්ති කළාවූද, මට වඩා ඔබ හොදින් (මාගේ පාපයන් ගැන) දන්නාවූද යන සියලූ පාපයන් මා වෙනුවෙන් ක්ෂමා කරනු මැනව. යහපත් දේ කෙරෙහි යොමුකරන්නේද අයහපත් දෙයින් වළක්වා ලන්නේද ඔබය. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර වෙන කිසිවෙක් කිසිවක් නොමැත. (මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

59. අල්ලාහුම්ම අඉන්නී අලා දික්රික වශුක්රික වහුස්නි ඉබාදතික.

තේරුම: යා අල්ලාහ් ඔබ සිහිපත්කරන්නටද ඔබට ස්තූතිකරන්නටද ඔබගේ වතාවත්වල යෙදෙන්නටද මට උදව් කරනු මැන. (අබූ දාවූද්, නසාඊ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

60. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌබික මිනල් බුහ්ලි වඅඌදුබික මිනල් ජුබ්නි වඅඌදුබික මින් අන් උරද්ද ඉලා අර්දලිල් උම්රි වඅඌදුබික මින් ෆිත්නතිත් දුන්යා වඅදාබිල් කබ්රි.

තේරුම: යා අල්ලාහ් නියතවශයෙන්ම මා මසුරුකමින් ආරක්ෂා කරත්වා. නිවටභාවයෙන්ද දුබල මහළු වයසට පත්වීමෙන්ද මාව ආරක්ෂා කරත්වා. මෙලොව ඇතිවිය හැකි කරදර හා කබ්රයේ (සොහොනේ) වේදනාවන්ගෙන්ද මට ආරක්ෂාව දෙත්වා. (බුහාරි)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ

61. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් ජන්නත වඅඌදුබික මිනන් නාර්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ්, මම ඔබගෙන් ස්වර්ගය අයැදින අතර නිරයෙන් ආරක්ෂාවද පතමි. (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජාහ්)

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

62. අල්ලාහුම්ම බි ඉල්මිකල් ගයිබ වකුද්රතික අලල් හල්කී අහ්යිනී මා අලිම්තල් හයාත් හයිරන් ලී වතවෆ්ෆනී ඉදා අලිම්තල් වෆාත කෛරන් ලී අල්ලාහුම්ම වඅස්අලූක කෂ්යතක ෆිල් ෙගෙබි වෂ්ෂහාදති වඅස් අලූක කලිමතල් හක්කි ෆිර්රිලා වල්ගලබි වඅස්අලූකල් කස්ද ෆිල් ෆක්රි වල් ගිනා වඅස්අලූක නඊමන් ලා යන්ෆදු වඅස්අලූක කුර්රත අයිනින් ලා යන්කතිඋ වඅස්අලූකර් රිළා බඃදල් කළා වඅස්අලූක බර්දල් අයිෂි බඃදල් මව්ති වඅස්අලූක ලද්දතන් නළරි ඉලා වජ්හික වෂ්-ෂව්ක ඉලා ලිකාඉක ෆී ගයිරි ළර්රාඅ මුළිර්රතින් වලා ෆිත්නතින් මුළිල්ලතින් අල්ලාහුම්ම දෙzය්යන්නා බිදීzනතිල් ඊමානි වජ් අල්නා හුදාතන් මුහ්තදීන්'

තේරුමඃ යා අල්ලාහ්, සැඟවුණු සියල්ල කෙරෙහි ඔබ සතු දැනුමෙන්ද ඔබ මැවූ මැවීම් කෙරෙහි සතු ශක්තියෙන්ද මා තවදුරටත් ජීවත්වීම මගේ යහපතට හේතුවෙයිනම් මා ජීවත් කරවනු මැන. මගේ මරණය මට යහපතක් වෙයිනම් මා මරණයට පත්කරනු මැන. යා අල්ලාහ් රහසිගතවද ප්රසිද්ධියේද ඔබ කෙරෙහි බියබැතියෙන් ජීවත්වීමට සලස්වනු මැන. මා එකඟවන විටත් කෝපවූ විටත් සත්යම කතා කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙනු මැන. ඇති හැකි අවස්ථාවේදීත් නැතිබැරි අවස්ථාවේදීත් තැන්පත්ව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙනු මැන. මම ඔබෙන් අසීමිත අභිවෘද්ධිය (කරුණාව) පතමි. වෙන් නොවන සිසිලක් මගේ ඇස්වලට ලබා දෙනුමැන. ඔබේ තීන්දුව පිළිගැනීමේ හැකියාවත් මරණයෙන් මතු සැපවත් ජීවිතයත් අයැද සිටිමි. බාධක හා මංමුලාකිරීම්වලින් තොරව ඔබේ මුහුණ දැකීමේ භාග්යත් ඔබේ හමුවක් පිළිබඳවූ ආශාවත් මා තුළ ඇති කරනු මැනව. යා අල්ලාහ් අචල විශ්වාසයෙන් (අපගේ ජීවිත) අලංකාර කරනු මැන. සෘජු මග අවබෝධකර ගත්තන් බවට අපව පත් කරවනු මැනව. (නසාඊ, අහ්මද්)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

63. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක යා අල්ලාහ් බි අන්නකල් වාහිදුල් අහදුස් සමදුල්ලදී ලම් යලිද් වලම් යූලද් වලම් යකුන් ලහූ කුෆ්වන් අහද් අන්තග්ෆිර්ලී දුනූබි ඉන්නක අන්තල් ගෆූරුර් රහීම්.

තේරුම: යා අල්ලාහ් සත්ය වශයෙන්ම ඔබමය අල්ලාහ්. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ මිස වෙන කිසිවකු නැත. ඔබ ඒකීයෙකි. ඔහුට කිසිවක් අවශ්ය නැත. කිසිවෙක් ඔහුව වැදුවේ (ප්රසූත කළේ) නැත. ඔහුද කිසිවෙකු වැදුවේ නැත. ඔහුට සමාන කිසිවෙක් නැත. ඒ පිළිබඳව මම සාක්ෂි දරමින් මාගේ පාපයන් සියල්ල මා වෙනුවෙන් ක්ෂමා කරන මෙන් ඔබෙන් ආයාචනා කරමි. සත්ය වශයෙන්ම ඔබ කමා කරන්නාය. අසීමිත දයාවන්තය. (නසාඊ, අහ්මද්)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ ياَ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

64. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක බි අන්න ලකල් හම්ද ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත වහ්දක ලා ෂරීකලක අල් මන්නානු යා බදීඅස් සමාවාති. වල් අර්ලි දුල් ජලාලි වල් ඉක්රාම්. යා හය්යු යා කයියූමූ ඉන්නී අස්අලූකල් ජන්නත ව අඌදුබික මිනන්නාර්.

තේරුම: යා අල්ලාහ් සත්ය වශයෙන්ම පැසසුම් සියල්ල ඔබටම හිමිවන හෙයින් (මෙසේ) ඔබෙන් ඉල්ලමි. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර වෙන කිසිම දෙවියකු නොමැත. ඔබ අසමසමය. අනන්ත අප්රමාණවූ යහපත ලබා දෙන්නාවූද උපකාරයක් නොමැතිවම අහස් හා පොළොවද මැවුවාවූද ගෞරවය හා අභිමානයෙන් යුක්තවූ අයකි. ජීවමාන වූද අනෙක් සියල්ල පාලනය කරන යන (රඳා පැවතීමට සලස්වන) ඔබෙන් ස්වර්ගය ඉල්ලා සිටින අතර අපායෙන් ආරක්ෂාවද පතමි. (ඉබ්නු මාජා)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

65. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක බි අන්නී අෂ්හදු ඉන්නක අන්තල්ලාහු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්තල් අහදුස් සමදුල්ලදී ලම් යලිද් වලම් යූලද් වලම් යකුන් ලහූ කුෆ්වන් අහද්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සත්ය වශයෙන්ම ඔබමය අල්ලාහ් නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ මිස වෙන කිසිවකු නැත. ඔහු ඒකීයය ඔහුට කිසිවක් අවශ්ය නැත. කිසිවෙක් ඔහුව වැදුවේ (ප්රසූත කළේ) නැත. ඔහුද කිසිවෙකුව වැදුවේත් නැත. ඔහුට සමාන කිසිවෙක් නැත. ඒ පිළිබඳව මම සාක්ෂි දරමින් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)

25. සලාතය අවසානයේ (සලාම් කීමෙන් පසු) කිව යුතු ප්රාර්ථනාවන්

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

66. අස්තඃෆිරුල්ලා (තුන්වතාවක්)

තේරුමඃ මගේ පාපයන් ක්ෂමා කරනමෙන් අල්ලාහ්ගෙන් අයැදිමි.

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

අල්ලාහුම්ම අන්තස් සලාම්, වමින්කස් සලාම්, තබාරක්ත යාදල් ජලාලි වල් ඉක්රාම්.

තේරුම: යා අල්ලාහ් ශාන්තිය ඔබයි. ශාන්තිය ඇතිවනුයේ ඔබෙන්ය. සියළු ආශීර්වාද ඔබටය, ගෞරවනීවූද අභිමානවත්වූද ඔබ භාග්ය වන්තයාය. (මුස්ලිම්)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

67. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂරීකලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්. අල්ලාහුම්ම ලා මානිඅ ලිමා අඃතයිත වලා මුඃතිය ලිමා මනඃත වලා යන්ෆඋ දල් ජද්දි මින්කල් ජද්දු

තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැත. ඔහු එකීයය. අසමසමවූ ඔහුට පාලන බලතල හිමිවන්නේය. ප්රසංශා සියල්ල ඔහුටය. සෑම දෙයක් කෙරෙහිම ඔහුගේ ශක්තිය බලපවන්නේය. යා අල්ලාහ්! ඔබ දුන් දෙයක් වළක්වාලීමට කිසිවකුට හැකියාවක් නොමැත තවද ඔබ නොදුන් දෙයක් දීමට කිසිවකුට හැකියාවක් නොමැත. (ඔබ දඬුවමක් දෙන්නේ නම්) ධනවතකුට තම ධන බලය යෙදවීමෙන් එය වළක්වාලිය නොහැකිය. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

68. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්. ලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහි ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වලා නඃබුදු ඉල්ලා ඉයියාහු ලහුන් නිඃමතු වලහුල් ෆල්ලූ වලහුල් සනාඋන් හසන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු. මුහ්ලිසීන ලහුද්දීන වලව් කරිහල් කාෆිරූන්.

තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැත. ඔහු එකීයය. අසමසමවූ ඔහුට පාලන බලතල හිමිවන්නේය. ප්රසංශා සියල්ල ඔහුටමය. සෑම දෙයක් කෙරෙහිම ඔහුගේ ශක්තිය බලපවන්නේය. අල්ලාහ්ගෙන් හැර කිසිම ශක්තියක් හෝ බලයක් නොමැත. ඔහු හැර වෙන කිසිවෙකුට අපි නැමදුම් නොකරන්නෙමු. සියලූ දායාදයන් ඔහු සතුය. ශ්රේෂ්ඨත්වයද උතුම්වූ උපහාරයද ඔහුටම හිමිය. නැමදුමට සුදුස්සා ඔහු හැර වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැත. සියලූ නැමදුම් අවංකව ඔහු වෙනුවෙන් පමණක් ඉටු කරමු. ප්රතික්ෂේප කරන්නවුන් ඒ පිළිබඳව විරුද්ධවූවත් ඉන් කමක් නැත. (මුස්ලිම්)

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ ِللهِ، واللهُ أَكْبَرْ

69. සුබ්හානල්ලාහ්, අල් හම්දු ලිල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්.

තේරුමඃ අල්ලාහ් සුවි ශුද්ධවූය. අල්ලාහ් ප්රශංසාවන්ට හිමිකරුවූය, අල්ලාහ් ශ්රේෂ්ඨය (එකිනෙක 33 වරක් බැගින් කිව යුතුය) පසුව.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීකලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්.

තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැත. ඔහු එකීයය අසමසමවූ ඔහුටය පාලන බලතල හිමිය. ප්රසංශා සියල්ල ඔහුටය. සෑම දෙයක් කෙරෙහිම ඔහුගේ ශක්තිය බලපවත්වන්නේය. (මුස්ලිම්)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

70. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල්හුවල්ලාහු අහද්. අල්ලාහුස් සමද්. ලම්යලිද් වලම් යූලද්. වලම් යකුල් ලහූ කුෆුවන් අහද්.

තේරුමඃ මහා කාරුණිකවූද පරම දයාබරවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්,) පවසනු, ඔහු අල්ලාහ් එක්කෙනෙකි. කිසිදෙයක් ඔහුට අවශ්ය නැත. සියල්ලන්ටම ඔහුගේ කරුණාව අවශ්යය. ඔහුව වදනු ලැබුවේද නැත. ඔහු වැදුවේද නැත. ඔහුට සමාන කිසිවකුද නැත.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලක්. මින් ෂර්රි මා හලක්. වමින් ෂර්රි ගාසිකින් ඉදා වකබ්. වමින්ෂර්රි නෆ්ෆාසාති ෆිල් උකද්. වමින් ෂර්රි හාසිදින් ඉසා හසද්.

තේරුම: අපරමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්) පවසනු, මවන ලැබූ දෑහී හානියෙන්ද රාත්රියේ අඳුර පැතිරී යන විට ඇතිවන කළුවරෙහි හානියෙන්ද ගැටවල මතුරා පිඹින ස්ත්රීන්ගෙන් සිදුවන හානියෙන්ද ඊර්ෂිය්යා කරන අය ඊර්ෂිය්යා කරනවිට සිදුවන හානියෙන්ද අරුණෝදයේ පරමාධිපතියාණන්ගේ ආරක්ෂාව පතමි.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

බිස්මිල්ලා හිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස්. මලිකින්නාස්. ඉලා හින්නාස් මින්. ෂර්රිල් වස්වාස් අල්හන්නාස්. අල්ලදී යුවස්විසු ෆී සුදූරින්නාස්. මිනල් ජින්නති වන්නාස්.

තේරුම: අපරමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්) පවසනු, පසුපසින් සැගවී සිට (සිත්වල) සැකයක් ඇතිකරවන ෂෙයිතාන්ගේ හානියෙන්. මිනිසුන්ගේ පරමාධිපතිවූද මිනිසුන්ගේ රජුවූද (අල්ලාගේ) ආරක්ෂාව අයැද සිටිමි. ඔහු (ෂෙයිතාන්) මිනිසුන්ගේ සිත්තුල බොරු සැක ඇති කරවන්නේය. මෙවැන්නන් මිනිසුන් අතරේත්, ජින් (වර්ගයා) අතරේත් සිටින්නෝය.

(මේ සූරාවන් තුනම සෑම සලාතයක් අවසානයේ පාරායනය කරගත යුතුයි.) (අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි)

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

71. අල්ලාහු ලාඉලාහ ඉල්ලාහුවල් හයියුල් කයියූම් ලා තඋහුදුහු සිනතුන් වලා නව්ම්, ලහූ මා ෆිස්සමාවාති වමා ෆිල්-අර්ලි මන් දල්ලදී යෂ්ෆඋ ඉන්දහු ඉල්ලා බි ඉද්නිහි, යඃලමු මා බයින අයිදීහිම් වමා කල්ෆහුම්, වලා යුහීතූන බි ෂෙයිඉන් මින් ඉල්මිහි, ඉල්ලා බිමාෂාඅ, වසිඅ කුර්ෂියියුහුස් සමාවාති වල්-අර්ළ වලා යඌදුහු හිෆ්ලූහුමා වහුවල් අලියියුල් අලීම්.

තේරුමඃ ජීවමාන හා අමරණීයවූ අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත. නිදිබර ගතියක් හෝ නින්දක් හෝ ඔහුට නැත. අහස්වල හා පොළොවේ ඇති සියල්ල ඔහු සතුය. ඔහුගේ අනුමැතිය නොමැතිව කිසිවකුවත් තවකෙනෙකු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් විය නොහැක. ඔවුන්ට ඉදිරිපසින්ද පසුපසින්ද ඇති සියල්ල ඔහු හොඳින් දනී. ඔහුගේ කැමැත්තක් නොමැතිව ඔහු දන්නා කිසිවක් ගැන වෙන කිසිවෙකු විසින් දැනගත නොහැක. ඔහුගේ “කුර්ෂිය“ අහස් හා පොළොව පුරා විශාලව පවතී. ඒ දෙක පාලනය කිරීම (අහස් හා පොළොව) ඔහුට සුළු දෙයකි. ඔහු ශ්රේෂ්ඨය. අභිමානවත්ය. (සෑම සලාතයක් අවසානයේ මෙය කියවිය යුතුයි)

සටහන: යමෙක් මෙය සෑම සලාතයක් අවසානයේම නොවරදවා කියවයිනම් ඔහුගේ මරණය හැර වෙන කිසිවක් ඔහු ස්වර්ගයට යාම වළක්වාලීමට සමත් නොවන්නේයැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (නසාඊ)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

72. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීකලහූ, ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු, යුහ්යී වයුමීතු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්. යනුවෙන් ෆජර් හා මග්රිබ් සලාත දෙක අවසානයේ දසවරක් කිවය යුතුය.

තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැත. ඔහු එකීයය. අසමසමවූ ඔහුට පාලන බලතල හිමිවන්නේය. ප්රසංශා සියල්ල ඔහුටය. ඔහු ජීවත් කරවන්නේය, තවද මරණයට පත් කරන්නේය. සෑම දෙයක් කෙරෙහිම ඔහුගේ ශක්තිය බලපවත්වන්නේය.

73. ෆජ්රු (සුබ්හු) සලාතය අවසානයේ සලාම් කීමෙන් අනතුරුව

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

73. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක ඉල්මන් නාෆිඅන් වරිස්කන් තයියිබන් වඅමලන් මුත කබ්බලන්.

තේරුම: යා අල්ලාහ් ප්රයෝජනවත් අධ්යාපනයද පිරිසිදු (පාපයෙන් තොර) ආහාරද පිළිගනු ලබන ක්රියාවන්ද මම ඔබෙන් පතමි.

*********

26. යහපත් මාර්ගයක් හෝ තීරණයක් සඳහා මඟ පෙන්වීම පතා ඉටුකරන ඉස්තිකාරා සලාතයේ ප්රාර්ථනාව

74. ජාබිර් (රලි) තුමා මෙසේ දන්වයි. නබි(සල්) තුමන් කුර්ආනයේ පාඩමක් උගන්වන අයුරින්ම යම් යහපත් වැඩක් කිරීම සඳහා මග පෙන්වීමක් ඉල්ලීම පිළිබඳව ඉගැන්වූහ. යම් කිසි හොඳවැඩක් පටන් ගැනීමට පෙර යහ මඟ පතා සුන්නත් (අනිවාර්ය නොවූ) සලාත රකඅත් දෙකක් ඉටුකර පහත සදහන් පරිදි ප්රාර්ථනා කරන මෙන් කියා දුන්හ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي )أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ( فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي )أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ( فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

74. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්තගීරුක බි ඉල්මික වස්තක්දිරුක බිකුද්රතික වඅස්අලූක මින් ෆළ්ලිකල් අළීම්. ෆ ඉන්නක තක්දිරු වලා අක්දිරු වතඃලමු වඅන්ත අල්ලාමුල් ගුයූබ්. අල්ලාහුම්ම ඉන්කුන්ත තඃලමු අන්න හාදල් අම්ර, (ඊලගට තම අවශ්යතාව කියයි) හෛරන් ලී ෆී දීනි වමආෂී වආකිබති අම්රි ෆක්දුර්හු වයස්සිර්හු ලී සුම්ම බාරික් ලී ෆීහි. වඉන් කුන්ත තඃලමු අන්න හාදල් අම්ර ෂර්රුන් ලී ෆී දීනී. වමආෂී වආකිබති අම්රී ෆස්රිෆ්හු අන්නී වස්රිෆ්නී අන්හු වක්දුර්ලී අල් කෛර හයිසු කාන සුම්ම අර්ලිනී.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ දැනුම තුලින් මම යහපත බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබේ ශක්තිය තුළින් මාව ශක්තිමත් කරනු මැන. ඔබේ මහත්වූ ශ්රේෂ්ඨත්වයෙන් ඔබෙන් මෙසේ ඉල්ලා සිටිමි. නියතවශයෙන්ම ඔබ සියලූ දේ පිළිබද ශක්තිය ඇත්තෙකි. මට ශක්තියක් නොමැත. ඔබ හොඳ හා නරක හොඳින් දන්නෙහිය. එහෙත් මම නොදනිමි. සැඟවුන දේ ගැනද ඔබ හොදින් දන්නෙහිය. (ඊලගට තමා කරන්න යන කටයුත්ත සදහන් කර) යා අල්ලාහ්, මෙම කටයුත්ත මගේ ආගම, මගේ ජීවිතය, මගේ කටයුතුවල අවසානයේ යහපතක් වේවි නම් (හෝ මෙම කටයුත්තේ ප්රමාදය හෝ ඉක්මන් භාවය යහපත ඔබ සිතන්නේ නම්) එය මගේ ඉරණමෙහි ඇතුල්කොට පහසු කර දී පසුව එහි අභිවෘද්ධියද ලබා දෙනු මැන. එහි යහපත සලසා දෙනු මැන.

එමෙන්ම මෙම කටයුත්ත මගේ ආගම, මගේ ජීවිතය, මගේ කටයුතුවල අවසානයේ අයහපතක් වේවි යැයි ඔබ සිතන්නේ නම් (හෝ මෙම කටයුත්තේ ප්රමාදය හෝ ඉක්මන් භාවයේ අයහපත ඔබ සිතන්නේ නම් හෝ) එය මගෙන් දුරස් කර මාවද එයින් දුරස් කරනු මැනව. යහපතම මගේ ඉරණමට එක් කර එයින් මා තෘප්තිමත් කරනු මැනව.

කවරෙකු තම කාර්යයන්හි මැවුම්කරු වන අල්ලාහ්ගෙන් යහමග පතා, සෙසු මූඃමීන්වරුන් සමග සාකච්ඡා කර තම තීරණයෙහි සෘජුව සිටින්නේද ඔහු කිසිදවසක පසුතැවිලි නොවෙයි. අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි. 'එම කරුණ ගැන ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරන්න' එය ස්ථාවරවූ විට අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න.(අල්-කුර්ආන් 3 : 159)

**********

27. උදේ සවස කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

75. අල්හම්දු ලිල්ලාහි වහ්දහූ වස්සලාතු වස්සලාමු අලා මන්ලා නබියිය බඃදහූ.

තේරුම: ප්රශංසා සියල්ල අල්ලාහ්ටය. ඔහු එක්කෙනෙකි. (අල්ලාහ්ගේ) ආශිර්වාදය හා සමාදානය අවසාන (ධර්ම දූතයාණන්වූ) නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ට හිමි වේවා.

සටහන. අනස් (රලි) තුමා මෙසේ දැනුම් දෙයි. ෆජ්ර් සලාතයේ සිට හිරු උදාවනතෙක් අල්ලාහ් සිහි (භාවනා) කරන පිරිසක් සමග මා වාඩිවී සිටීම ඉස්මායිල් (අලෙයිහිස් සලාම්) තුමාගේ දරුවන් සිව්දෙනකු නිදහස් කරනවාට වඩා මම ප්රිය කරමි. තවද අසර් සලාතය අවසානයේ සිට හිරු බසින තෙක් දෙවියන් සිහිකරන (භාවනා කරන) පිරිසක් සමග මා වාඩිවී සිටීම එම හතර දෙනෙකු නිදහස් කිරීමට වඩා මම ප්රිය කරමියි යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (අබූ දාවූද්)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

75. අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂෙයිතානිර් රජීම් අල්ලාහු ලාඉලාහ ඉල්ලාහුවල් හයියුල් කයියූම් ලා තඋහුසුුහු සිනතුන් වලා නව්මුල් ලහූ මා ෆිස්සමාවාති වමා ෆිල්-අර්ලි මන් සල්ලදී යෂ්ෆඋ ඉන්දහු ඉල්ලා බි ඉද්නිහි යඃලමු මා බයින අයිදීහිම් වමා කල්ෆහුම් වලා යුහීතූන බි ෂෙයිඉන් මින් ඉල්මිහි ඉල්ලා බිමාෂාඅ වසිඅ කුර්ෂියියුහුස් සමාවාති වල්-අර්ළ වලා යඌදුහු හිෆ්ලූහුමා වහුවල් අලියියුල් අලීම්.

තේරුමඃ පලවා හරිනු ලැබූ ෂෙයිතාන්ගේ (උවදුරුවලින්) ආරක්ෂාව පතමි. ජීවමාන හා අමරණීයවූ අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත. නිදිබර ගතියක් හෝ නින්දක් හෝ ඔහුට නැත. අහස්වල හා පොළොවේ ඇති සියල්ල ඔහු සතුය. ඔහුගේ අනුමැතියෙන් තොරව කිසිවකුටත් හෝ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් විය නාහැක' ඔවුන්ට ඉදිරිපසින්ද පසුපසින්ද ඇති සියල්ල ඔහු හොඳින් දනී. ඔහුගේ මනාපයක් නොමැතිව ඔහු දන්නා කිසිවක් ගැන වෙන කිසිවෙකු විසින් දැනගත නොහැක. ඔහුගේ කුර්ෂිය අහස් හා පොළොව පුරා විශාලව පවතී. ඒ දෙක පාලනය කිරීම (අහස් හා පොළොව) ඔහුට සුළු දෙයකි. ඔහු ශ්රේෂ්ඨය. අභිමානවත්ය. (සෑම සලාතයක් අවසානයේ මෙය කියවිය යුතුයි)

සටහනඃ යමෙක් මෙය උදෑසන කියවයිනම් සවස දක්වාද සවස කියවයි නම් පසුදා උදෑසන දක්වාද ජින්වරුන්ගේ හානිවලින් ආරක්ෂා වන්නේය. (හාකිම්, අල්බානි)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

76. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල්හුවල්ලාහු අහද් අල්ලාහුස් සවද් ලම්යලිද් වලම්යූලද් වලම් යකුන් ලහූ කුෆුවන් අහද්.

තේරුමඃ මහා කාරුණිකවූද පරම දයාබරවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. ( ඕ මුහම්මද්) පවසනු, ඔහු අල්ලාහ් එක්කෙනෙකි. කිසිදෙයක් ඔහුට අවශ්ය නැත. සියල්ලන්ටම ඔහුගේ කරුණාව අවශ්යය. ඔහුව වදනු ලැබුවේද නැත. ඔහු වැදුවේද නැත. ඔහුට සමාන කිසිවකුද නැත.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලක්. මින් ෂර්රි මා හඃලක්. වමින් ෂර්රි ගාසිකින් ඉදා වකබ් වමින්ෂර්රි නෆ්ෆාසාති ෆිල් උකද්. වමින් ෂර්රි හාසිදින් ඉසා හසද්.

තේරුමඃ අපරමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. ( ඕ මුහම්මද්) පවසනු, මවන ලැබූ දෑහී හානියෙන්ද රාත්රියේ අඳුර පැතිරී යන විට ඇතිවන කළුවරෙහි හානියෙන්ද. ගැටවල මතුරා පිඹින ස්ත්රීන්ගෙන් සිදුවන හානියෙන්ද. ඊර්ෂ්යයා කරන අය ඊර්ෂ්යයා කරනවිට සිදුවන හානියෙන්ද. අරුණෝදයේ පරමාධිපතියාණන්ගේ ආරක්ෂාව පතමි.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

බිස්මිල්ලා හිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස්. මලිකින්නාස්. ඉලා හින්නාස්. මින් ෂර්රිල් වස්වාස් අල්හන්නාස් අල්ලසී යුවස්විසු ෆී සුදූරින්නාස්. මිනල් ජින්නති වන්නාස්.

තේරුම: අපරමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්) පවසනු, පසුපසින් සැගවී සිට (සිත්වල) සැකයක් ඇතිකරවන ෂෙයිතාන්ගේ හානියෙන්. මිනිසුන්ගේ පරමාධිපතිවූද මිනිසුන්ගේ රජුවූද (අල්ලාගේ) ආරක්ෂාව අයැද සිටිමි ඔහු (ෂෙයිතාන්) මිනිසුන්ගේ සිත්තුල බොරු සැක ඇති කරවන්නේය. මෙවැන්නන් මිනිසුන් අතරේත්. ජින් (වර්ගයා) අතරේත් සිටින්නෝය.

කවරෙකු මෙය තුන්වරක් උදේ හා හවස පවසන්නේද (ඔහුගේ) සියලූ දෑට එය ඔහුට ප්රමාණවත් වන්නේය. (අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ ِللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

77. අස්බහ්නා වඅස්බහල් මුල්කු ලිල්ලාහ් වල්හම්දු ලිල්ලාහ් ලා ඉලාහ ඉල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීකලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර් රබ්බි අස් අලූක කෛර මඃෆිහාඃතල් යව්බි ව ෂර්රි මා බඃදහු රබ්බි අඌදුබික මිනල් කසලි වසූඉල් කිබරි රබ්බි අඌදු බික මින් අතාබින් ෆින් නහාරි වඅදාබින් ෆිල් කබ්රි.

තේරුම: අපි උදේ කාලයට උදාවුනෙමු. පාලනය කිරීමේ ශක්තිය අල්ලාහ්ටම හිමි විය. සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ් සතුය. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අනි කිසිවෙක් නැත. ඔහු එක් අයකි. ඔහු අසමසමය. පාලනය ඔහු සතුය. සියලූ ප්රශංසා ඔහුටය. ඔහු සියලූ දේ කෙරෙහි තම බලය පවත්වයි. මගේ පරමාධිපතියාණනි. අද දවසේද අදින් පසු සිදුවිය හැකි යහපත මට ලබා දෙනු මැනවි. තවද අද දවසේ හා අදින් පසුවද සිදුවිය හැකි හානියෙන් මාව ආරක්ෂා කරනු මැන. මගේ ආරක්ෂිතයාණෙනි, උදාසීනත්වය හා මහළු වයෝවෘද්ධ භාවයෙන් (වියහැකි හානිවලින්) ආරක්ෂාව පතමි. මගේ පරමාධිපතියාණනි, මිනිවලේ (කබ්රයේ) හා අපායේ සිදුවිය හැකි වේදනාවන්ගෙන්ද ආරක්ෂාව පතමි. (මුස්ලිම්)

සටහන : සැන්දෑ කාලයේදී

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ ِللهِ

වෙනුවට

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ

තේරුම: අපි සැන්දෑ කාලයට පැමිණියෙමු. පාලන බලතල අල්ලාහ්ටම හිමි විය.

තවද

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا

යනුවෙන්ද කිවය යුතුයි.

තේරුම: මගේ පරමාධිපතියාණනි, මෙම රාත්රයේද ඉන් පසුවද සිදුවිය හැකි යහපත මට ලබා දෙනු මැනවි. තවද මෙම රාත්රියේ හා ඉන්පසු සිදුවිය හැකි හානියෙන් මාව ආරක්ෂා කරනු මැන.

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

78. අල්ලාහුම්ම බික අස්බහ්නා වබික අම්සයිනා වබික නහ්යා වබික නමූතු වඉලෙයිකල් මසීර්.

තේරුම - යා අල්ලාහ් ඔබේ උපකාරයෙන් අපි උදෑසනට පිවිසියෙමු. එලෙසම සවස් කාලයටද පිවිසෙන්නෙමු. ඔබ නිසාම ජීවත්ව සිටින්නෙමු. ඔබ නිසාම මරණයට පත්වන්නෙමු. (මරණයෙන් පසු) නැවත පැමිණෙන්නේත් ඔබ වෙතටමය.

සටහනඃ ඉහත සඳහන් ප්රාර්ථනාව උදේ කාලයේ කිව යුතු අතර සන්ධ්යා කාලයේ පහත සඳහන් අයුරින් කිව යුතුය.

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

අල්ලාහුම්ම බික අම්සයිනා වබික අස්බහ්නා වබික නහ්යා වබික නමූතු වඉලෙයිකන් නුෂූර්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ උපකාරයෙන් අපි සන්ධ්යා කාලයට පිවිසියෙමු. ඔබ නිසාම උදෑසනට පිවිසියෙමු. ඔබ නිසාම ජීවත්ව සිටින්නෙමු. ඔබ නිසාම මරණයට පත්වන්නෙමු. (මරණයෙන් පසු) නැවත පැමිණෙන්නේත් ඔබ වෙතටමය. (තිර්මිදි)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

77. අල්ලාහුම්ම අන්ත රබ්බී ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත කලක්තනී වඅන අබ්දුක වඅන අලා අහ්දික වවඃදික මස්තතඃතු අඌදු බික මින් ෂර්රිමා සනඃතු අබූඋ ලක බිනිඃමතික අලෙයිය වඅබූඋ බිදන්බී ෆඃෆිර්ලි ෆඉන්නහූ ලා යඃෆිරුද් දුනූබ ඉල්ලා අන්ත.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මගේ පරමාධිපති ඔබය. නමැදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසිවෙකු නැත. ඔබ මාව මැව්වේය. මා ඔබගේ වහලාය. මට හැකි පමණින් ඔබ හා වුණු ගිවිසුම හා පොරොන්දුව ඉටු කරමි. මම කළ දෑහි හානියෙන් ආරක්ෂාව ඔබෙන් පතමි' ඔබ මට ලබාදුන් දායාදයන් මගින් ඔබ වෙතට මා නැඹුරු වන්නෙමි. තවද මා කළ පාපයන් මම පිළිගනිමි. එනිසා මට සමාව දෙනු මැන. නියතවශයෙන්ම ඔබ හැර පාපයන්ට සමාව ලබා දීමට කිසිවෙකු නැත.

සටහන: ඉරබසින අවස්ථාවක දැඩි විශ්වාසයෙන් ඉහත සදහන් පරිදි යමෙක් ප්රකාශ කර රාත්රියේ මිය ගියහොත් ඔහුට ස්වර්ගය හිමිවන්නේය. උදෑසන ප්රකාශ කර දවල් කාලයේ මිය ගියත් ප්රතිඵල එසේය. (බුහාරි)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

80. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්බහ්තු උෂ්හිදුක වඋෂ්හිදු හම්ලත අර්ෂික වමලායිකතික වජමීඅ කල්කික අන්නක අන්තල්ලාහු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්න මුහම්මදන් අබ්දුක වරසූලූක.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ්, ඔබ, ඔබේ අර්ෂය දරා සිටින මලක්වරු හා සියලූම මැවීම් මත සාක්ෂි දරමින් මම උදෑසනට පිවිසුනෙමි. ඔබ හැර වෙනත් දෙවියකු නොමැත. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔබේ දාසයා හා දූතයාය.

සටහනඃ උදෑසන හෝ සන්ධ්යාකාලයේ මෙය හතරවරක් කියයි නම්, අල්ලාහ් විසින් ඔහු අපායෙන් මුදවා ගන්නේය. (අබූ දාවූද්, බුහාරි, නසාඉ)

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

81. අල්ලාහුම්ම මා අස්බහ බී මින් නිඃමතින් ෆමින්ක වහ්දක ලා ෂරීකලක ෆලකල් හම්දු වලකෂ් ෂුක්රු

තේරුම: යා අල්ලාහ් මට (හෝ ඔබ මැවූ ඕනෑම සත්වයකුට) හිමිදිරි උදයක පහළ වන කරුණාවක් ඇත්නම් ඒ ඔබ වෙතින්ය. ඔබ ඒකීය. තවද අසම සමය. ප්රශංසා සියල්ල ඔබ සතුය. කෘතඥතාවයද ඔබටමය.

සටහන: සන්ධ්යාවක නම් අල්ලාහුම්ම මා අම්සා බී මින් නිඃමතින් යනුවෙන් පටන් ගෙන අවසන් කළ යුතුය. (අබූ දාවූද්, නාසඉ)

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

82. අල්ලාහුම්ම ආෆිනී බදනී අල්ලාහුම්ම ආෆිනී ෆී සම්ඉ අල්ලාහුම්ම ආෆිනි ෆී බසරි ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් කුෆ්රි වල් ෆක්රි වඅඌදුබික මින් අදාබිල් කබ්රි ලා ඉලාහ ඉල්ලාහ් අන්ත. (තුන්වරක් පවසන්න)

තේරුම: යා අල්ලාහ්, මගේ ශරීරයට නිරෝගිභාවය ලබා දෙත්වා. යා අල්ලාහ් මගේ කන්වලට නිරෝගිභාවය ලබා දෙත්වා. යා අල්ලාහ් මගේ ඇස්වලට නිරෝගිභාවය ලබා දෙත්වා. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසිවෙක් නැත. යා අල්ලාහ් (ඔබව) ප්රතික්ෂේප කිරීමෙන්ද, දුප්පත් කමින්ද, ආරක්ෂාව ඔබෙන් පතමි. කබ්රයේ (මිනීවලේ) වේදනාවන්ගෙන්ද මා ආරක්ෂා ඔබෙන් පතමි. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසිවෙක් නැත. (අබූ දාවූද්, අහ්මද්, නසාඉ, බුහාරි)

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

83. හස්බියල්ලාහු ලා ඉලාහ ඉල්ලාහුව අලෙයිහි තවක්කල්තු වහුව රබ්බුල් අර්ෂිල් අළීම්.

තේරුම: අල්ලාහ්ම මට ප්රමාණවත්ය. නමැදුමට සුදුස්සා ඔහු හැර වෙන කිසිවෙක් නැත. (මගේ සියලූම කාර්යයන්) මම ඔහුටම භාර කරමින් විශ්වාසය තබමි. ඔහු උත්තරීතර අර්ෂයෙහි පරමාධිපතිය.

සටහනඃ උදේ සවස මෙය හත්වරක් ප්රකාශ කරන්නේ නම් ඔහුගේ (එලොව හා මෙලොව ජීවිතයේ) වැදගත් දෑ සදහා ප්රමාණවත් වන්නේය. (ඉබ්නු සුන්නි, අබූ දාවූද්)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي – عَوْرَاتِي- وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

84. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් ආෆියත ෆිද් දුන්යා වල්-ආහිරා අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් අෆ්ව වල් ආෆියත ෆී දීනී වදුන්යාය වඅහ්ලී වමාලී අල්ලාහුම්මස්තුර් අව්රාති වආමින් අව්ආතී අල්ලාහුම්මහ් ෆල්නී මින් බයිනි යදයිය' වමින් කල්ෆි වඅන් යමීනී. වඅන් ෂිමාලී වමින් ෆවිකී ව අඌදු බි අළමතික අන් උඃතාල මින් තහ්තී.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මොලොව හා පරලොව සමාව හා නිරෝගීභාවය ඔබෙන් පතමි. යා අල්ලාහ් මගේ ආගම, මෙලොව ජීවිතය, මගේ පවුල හා මගේ සැප සම්පත්වලට ඔබේ සමාව හා යහපත අයැද සිටිමි. යා අල්ලාහ් මගේ අඩුපාඩු වසංකරනු මැන. මගේ බිය තුරන් කරනු මැන. මගේ ඉදිරිපස, පසුපස, දකුණු පස, වම්පස, ඉහළ හා පහල දිශාවන් තුලින් ආරක්ෂාව සලසනු මැන. මට පහලින් විය හැකි අනතුරු ඔබේ ශ්රේෂ්ඨත්වයෙන් මඟහරවනු මැන. (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජාහ්)

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

85. අල්ලාහුම්ම ෆාතිරස් සමාවාති වල් අර්ලි ආලිමිල් ගයිබි වස්සහදති අන්ත රබ්බ කුල්ලි ෂෙයිඉන් වමලාඉකතු යෂ්හදූන අන්නක ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත නඌදු බික මින්ෂර්රි අන්ෆුසිනා වමින් ෂර්රි ෂෙයිතානිර් රජීම්. වෂිර්කිහි වඅන් නක්තරිෆ සූඅන් අලා අන්ෆුසිනා අව් අව් නජුර්රහූ ඉලා මුස්ලිමීන්.

තේරුම: සැඟවුන හා නොසැඟවු සියල්ල දන්නාවූද අහස් හා පොළොව මැවූවාවූද යා අල්ලාහ් ඔබ සියලූ දෑහි පරමාධිපතිය. නියත වශයෙන්ම නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසිවෙක් නොමැති බවට මලක්වරු සාක්ෂි දරති. අපේ හදවතේ ඇති පාප සිතුවිලි හා ෂෙයිතාන්ගෙන් ඇතිවිය හැකි හානියෙන්ද, (ඔබට) යමක් සම කිරීමෙන්ද ආරක්ෂාව ඔබෙන් පතන්නෙමු. අපි අපටම හානිකරගැනීමෙන්ද වෙනත් මුස්ලිම් වරයෙකුට අපෙන් සිදුවිය හැකි අයහපත් ක්රියාවන්ගෙන්ද අපි ආරක්ෂාව පතමු. (තිර්මිදි, අබූදාවූද්)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

86. බිස්මිල්ලාහිල්ලදී ලා යළුර්රු මඅස්මිහි ෂෙයිඋන් ෆිල් අර්ලි වලා ෆිස්සමාඉ වහුවස් සමීඋල් අලීම්' (තුන්වරක් පවසන්න'*

තේරුමඃ අහස් හා පොළොව තුළ ඔහුගේ නාමය සමග කිසිම වස්තුවකට ගැටිය නොහැකි (අනතුරක් කළ නොහැකි) වූ අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ආරක්ෂාව පතමි' ඔහු සියල්ල අසා සිටින්නාය. සර්වඥය.

සටහනඃ කවරකු හෝ උදේ සවස මෙය තුන්වරක් ප්රකාශ කරයි නම් ඔහුට කිසිවකින් අනතුරක් සිදු නොවන්නේය. (අබූදාවූද්, තිරිමිදි, ඉබ්නු මාජාහ්, අහ්මද්)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

87. රළීතු බිල්ලාහි, රබ්බන් වබිල් ඉස්ලාමි දීනන් වබි මුහම්මදින් නබිය්යන්. (තුන් වරක් පවසන්න)

තේරුම: අල්ලාහ්ව පරමාධිපති ලෙසද ඉස්ලාමය ආගම ලෙසද මුහම්මද් තුමා වක්තෘවරයාණන් ලෙසද මම පිළිගනිමි.

සටහන: උදේ සවස තුන්වරක් කවුරු හෝ මෙය ප්රකාශ කරයි නම්, ඔහුව පරලොවදී තෘප්තියට පත් කිරීම අල්ලාහ්ගේ වගකීම බවට පත්වන්නේය. (අහ්මද්, නසාඉ, ඉබ්නු සුන්නි)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

88. යා හය්යු යා කයියූම්, බිරහ්මතික අස්තගීසු අස්ලිහ් ලී ෂඃනී කුල්ලහූ වලාතකිල්නී ඉලා නෆ්සී තරෆත අයිනින්.

තේරුම: සදාකාලික ජීවමානයාණනි, ඔබේ කරුණාවෙන් මා ආරක්ෂාව පතමි. මගේ කටයුතු සියල්ල මනාව කිරීමට පහසු කරනු මැන. (එහෙත්) මගේ ඇසි පිය හෙලන තරම් කාලයක් හෝ ඔබෙන් ඈත්වීමට ඉඩ නොදෙනු මැන. (හාකිම්)

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

89. අස්බහ්නා වඅස්බහල් මුල්කු ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක කයිර හාදල් යව්මි ෆත්හහූ වනස්රහූ වනූරහු වබරකාතහූ වහුදාහු වඅඌදුබික මින් ෂර්රි මා ෆීහි වෂර්රි මා බඃදහූ.

තේරුම: අපි උදෑසනට පිවිසියෙමු විශ්වයේ පරමාධිපතියාණන් වන අල්ලාහ් සතු පාලනයද උදෑසනට පිවිසියේය. යා අල්ලාහ්, මේ දවසේ යහපත ජයග්රහණය, ආලෝකය, උපකාරය, සෘජු මාර්ගය, අභිවෘද්ධිය, යනාදි සියල්ලක්ම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු. තවද මෙම දවසේ දීද ඉන්පසුවද සිදුවිය හැකි හානිවලින් මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (අබූ දාවූද)

සටහන: සන්ධ්යා කාලයේ අස්බහ්නා වඅස්බහල් මුල්කු යන ස්ථානයේ අම්සයිනා වඅම්සල් මුල්කු යනුවෙන්ද හාදල් යව්මි යන ස්ථානයේ හාදල් ලයිලති යනුවෙන් පවසන්න.

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ

90. අස්බහ්නා අලා ෆිත්රතිල් ඉස්ලාමි වඅලා කලිමතිල් ඉක්ලාසි වඅලා දීනි නබියියිනා මුහම්මදින් සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම. වඅලා මිල්ලති අබීනා ඉබ්රාහීම් අලෙයිහිස් සලාම් හනීෆන් මුස්ලිමන් වමා කාන මිනල් මුෂ්රිකීන්.

තේරුමඃ ඉස්ලාම් ආගම, ශුද්ධවූ කලිමාව, අපගේ නබි මුහම්මද්ගේ ආගම හා අප පියා වූ නබි ඉබ්රාහිම් තුමාගේ ආගමද සතුව අප උදෑසනට පිවිසියෙමු. එතුමා (ඉබ්රාහිම් අසත්ය ආගම්වලින් ඈත්වී) සත්යකරා යොමුවූ, මුස්ලිම් වරයකු විය. තවද අල්ලාහ්ට යමක් සමකළ අයකු නොවීය. (අහ්මද්)

සටහනඃ සනධ්යා කාලයේ අම්සෙයිනා අලා ෆිත්රතිල් ඉස්ලාමි යනුවෙන් පවසන්න. (අහ්මද් අල්-ජාමිඋ)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

91. සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි.

තේරුමඃ අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. ඔහුගේ ශ්රේෂ්ඨත්වය තුළින් ඔහුව ප්රශංසා කරමි.

සටහනඃ උදේ සවස මෙය සියවතාවක් යමෙක් කියයි නම්, ඔහුට වඩා වටිනාකමක් කිසිවෙකු පරලොවට නොගෙනෙන්නේය. එලෙසම කී තැනැත්තකු හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් කී අයකු හැර. (මුස්ලිම්)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

92. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීකලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්.

තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් නොමැත. ඔහු එකීයය. අසමසමවූ ඔහුට පාලන බලතල හිමිවන්නේය. ප්රසංශා සියල්ල ඔහුටය. සෑම දෙයක් කෙරෙහිම ඔහුගේ ශක්තිය බලපවත්වන්නේය.

සටහනඃ 1. 10 (දස) වරක් පවසන්න) (නසාඉ)

2. උදාසීන අවස්ථාවල එක් වරක් පවසන්න. (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජාහ්, අබූ දාවූද්)

93. තවද මෙය (ඉහත සදහන් ප්රාර්ථනය) උදෑසන සියවරක් කියයි නම්, වහලූන් දසදෙනෙකු නිදහස් කළ පිනක් හා තවත් පින් සියයක් සටහන් වන්නේය. පව් සියයක් ඉවත්වෙන්නේය. තවද එමගින් ෂෙයිතාන්ගෙන් රැකවරණය සන්ධ්යාවනතුරු හිමිවනු ඇත. ඔහුට වඩා වටිනාකමක් කිසිවෙකු පරලොවට නොගෙනෙන්නේය. එලෙසම කී තැනැත්තකු හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් කී අයකු හැර.) (බුහාරි මුස්ලිම්)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

94. සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි අදද හඃල්කිහි. වරිළා නෆ්සිහි වසීනත අර්ෂිහි වමිදාද කලිමාතිහි. - උදෑසන තුන්වරක්.

තේරුමඃ අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. ඔහුගේ ප්රශංසාවේ තරමට ඔහුගේ මැවීම්වල ප්රමාණයට ඔහුගේ පිළිගැනීමේ ප්රමාණයට ඔහුගේ අර්ෂ් (සිංහාසනයේ) බර ප්රමාණයට ඔහුගේ වචන ලියවුන (තීන්තවල) ප්රමාණයට ඔහු සුවිශුද්ධය. ඔහුව මම සුවිශුද්ධ කරමි.)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක ඉල්මන් නාෆිඅන් වරිස්කන් තයියිබන් වඅමලන් මුත කබ්බලන් උදෑසන ප්රකාශ කරන්න.

තේරුම: යා අල්ලාහ් ප්රයෝජනවත් අධ්යාපනයද පිරිසිදු (පාපයෙන් තොර) ආහාරද පිළිගනු ලබන ක්රියාවන්ද මම ඔබෙන් පතමි. (ඉබ්නු සුන්නී, ඉබ්නු මාජාහ්, සාදුල් මආද්)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

96. අස්තඃෆිරුල්ලාහ වඅතූබු ඉලෙයිහි. දිනකට සියවරක්

තේරුමඃ අල්ලාහ්ගෙන් පාප ක්ෂාම අයැදිමි. ඔහු වෙතට යොමු වෙමි. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اَعُوْذُ بكَلِماَتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شّرِّ مَا خَلَقَ

97. අඌදු බි කලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාති මින් ෂර්රි මා කලක්.

තේරුමඃ අල්ලාහ්ගේ සම්පූර්ණවූ වදන් තුලින් ඔහුගේ මැවීම්වලින් සිදුවිය හැකි හානිවලින් ආරක්ෂාව පතමි.

සටහනඃ සවස් කාලයේ මෙය යමෙක් තුන්වරක් ප්රකාශ කරයි නම් ඔහුට රාත්රියේ විසකුරු සතුන්ගෙන් අනතුරු නොවන්නේය. (අහ්මද්, නසාඉ, ඉබ්නු සුන්නී, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

98. අල්ලාහුම්ම සල්ලි වසල්ලිම් අලා නබියියිනා මුහම්මදින්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් අපගේ නබි මුහම්මද්(සල්) තුමා වෙත ඔබේ කරුණාව හා ශාන්තිය පහළ කරත්වා.

සටහනඃ උදේ සවස දසවරක් බැගින් යමෙක් මට ආශිර්වාද කරයි නම්, මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනදී මම ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෙමි. (තබරානි)

*********

28. නිදාගැනීමට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනා

99. (අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ නිදි යහනට ගිය විට) තම අත්දෙක එකට තබා (අල්ලට) පිඹ පසුව බිස්මිල්ලා හිර් රහ්මානිර් රහීම් (අල්ලාහ්ගේ නාමය ආමන්ත්රනය කරමින්) පවසා ඒ මත 1. කුල් හුවල්ලාහු අහද් 2. කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලක් 3. කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස් යන සූරා තුන පාරායනය කර හිස, මුහුණ තමන්ට හැකි තරමින් ශරීරයේ අනෙකුත් ස්ථාන තම දෙඅතින් පිරිමදි (මෙසේ තුන්වරක් එතුමාණෝ කළහ) (බුහාරි, මුස්ලිම්)

100. පසුව අල්-කුර්ආන් 2:255 එනම් ආයතුල් කුර්සියියු නමින් හඳුන්වන පරිච්ඡේදය පාරායනා කරන්න.

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

101. ආමනර් රසූලූ බිමා උන්සිල ඉලෙයිහි මින් රබ්බිහි, වල් මුඃමිනූන් කුල්ලූන් ආමන බිල්ලාහි වමලාඉකතිහි වකුතුබිහි වරසුලිහි, ලා නුෆර්රිකු බයින අහදින් මින් රසූලිහි වකාලූ සමිඃනා වඅතඃනා ගුෆ්රානක රබ්බනා වඉලෙයිකල් මසීර්, ලා යුකල්ලිෆුල්ලාහු නෆ්සන් ඉල්ලා වුස්අහා ලහා මා කසබත් වඅලෙයිහා මක්තසබත් රබ්බනා ලා තුආකිද්නා ඉන්නනීනා අව් අක්තඃනා රබ්බනා වලා තහම්මිල්නා මාලා තාකත ලනා බිහි වඃෆු අන්නා වග්ෆිර්ලනා වර්හම්නා අන්ත මව්ලානා ෆන්සුර්නා අලල් කව්මිල් කාෆිරීන්.

තේරුමඃ මෙම ධර්ම දූතයා තම පරමාධිපති විසින් තමන් වෙත පහළ කරනු ලැබූ දේ විශ්වාස කළේය. තවද විශ්වාස කළ අයද එය විශ්වාස කළේය. මේ සියලූ දෙනාම අල්ලාහ්ව ඔහුගේ මලක්වරුන්ව ඔහුගේ ආගම් ඔහුගේ ධර්ම දූතයන් විශ්වාස කළෝය. තවද ඔවූහු ඔහුගේ රසූල්වරුන් අතර වෙනස්කම් නොදැක්වූහ. තවද අපි සවන් දුන්නෙමු. අවනතවුනෙමු' අපගේ පරමාධි පතියාණනි ඔබේ සමාව අපට ලබා දෙනු මැන. අපි ආපසු එන්නේ ඔබ වෙතටමය. අල්ලාහ්, කිසිම ආත්මයකට එයට දරාගත හැකි පමණට වඩා දුෂ්කරතාවයට ලක් නොකරයි. ඔහු උපයාගත් දෑහි ප්රතිඵල ඔහුටමය. ඔහු උපයාගත් දෑහි නරකද ඔහුටමය. අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අප අමතක කළද වැරදි කළද ඔබ අපව වැරදිකරුවන් ලෙසට පත් නොකරනු මැන. අපගේ පරමාධිපතියාණනි අපට පෙර විසූවන් වෙත බර පටවන ලද්දාක් මෙන් අප හට බර නොපටවනු මැන. අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපට උසුලාගත නොහැකි බර අප මතට නොපටවනු මැන. අපව පිළිගනු මැන. අපව කමා කරනු මැන. අප හට ඔබේ කරුණාව ලබා දෙනු මැන. ඔබමය අපගේ රක්ෂිතයාණන්. (ඔබව) ප්රතික්ෂේක කළවුන්ට එරෙහිව නැගී සිටීමට අපට උපකාර කරනු මැනව. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

102. ඔබ අතර කවරෙකු හෝ තම නිදියහනින් අවදිවී පසුව නැවතත් නිදියහනට යන්නේ නම් තම නිදියහන තෙවතාවක් පිරිසිදු කරගන්න' ඔහුට පසු එම නිදියහනේ - ඔහුගේ ස්ථානයේ කුමන දේවල් පැමිණ ඇත්දැයි ඔහු නොදනී. පසුව මෙම ප්රාර්ථනාව පවසන්න.

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

බිසිමික රබ්බී වලඃතු ජන්බී වබික අර්ෆඋහූ ඉන් අම්සක්ත නෆ්සි ෆර්හම්හා වඉන් අර්සල්තහා ෆහ්ෆළ්හා බිමා තහ්ෆලූ බිහී ඉබාදකස් සාලිහීන්.

තේරුම- මගේ පරමාධිපතියාණෙනි, ඔබේ නාමයෙන් මගේ සිරුර පැදුරේ (නිදියහනේ) තබමි. ඔබේ නාමයෙන්ම එය ඔසවමි. මගේ ප්රාණය ඔබ (අල්ලාහ්) ආපසු ගත්තේ නම් එයට ඔබේ කරුණාව යොමු කරනු මැන. එය ඔබ අත්හරින්නේ නම්, (ජීවත් වීමට සලස්වන්නේ නම්) ඔබේ හිතවත් දාසයන් සුරකින ආකාරයෙන් එයද සුරකිනු මැන. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

103. අල්ලාහුම්ම හලක්ත නෆ්සී වඅන්ත තවෆ්ෆාහා ලක මමාතුහා වමහ්යාහා ඉන් අහ්යෙය්තහා ෆහ්ෆල්නා වඉන් අමත්තහා ෆක්ෆිර්ලහා අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් ආෆියා.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සත්ය වශයෙන්ම මගේ ප්රාණය මැවූයේ ඔබය. එය (නිදාගන්න සලස්වා) ආපසු කරගන්නේද ඔබය. මරණය හා ජීවත්වීම ඔබ සතුය. ඔබ එය ජීවත්කරවන්නේ නම්, එය ආරක්ෂා කරනු මැන. මරණයට පත් කරවන්නේ නම්, සමාව ලබා දෙනු මැන. යා අල්ලාහ් මම ඔබෙන් මනා ශරීර සෞඛ්යයක් පතමි. (මුස්ලිම්, අහ්මද්)

اللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

104. අල්ලාහුම්ම කිනී අදාබක යව්ම තබ්අසු ඉබාදක (තුන්වරක්)

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ වහලූන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔබේ දඬුවම නමැති වේදනාවෙන් මාව ආරක්ෂා කරනු මැන.

සටහනඃ නබිතුමාණෝ නිදාගැනීමට සූදානම්වී තම දකුරණු අත කම්මුල පහළට තබා මේ ප්රාර්ථනාව කළහ. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

105. බිස්මි කල්ලාහුම්ම අමූතු වඅහ්යා.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ නාමයෙන් මරණයට (නින්දට) පත්වෙමි) ඔබේ නාමයෙන්ම ජීවය ලබමි. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

106. සුබ්හානල්ලාහ් (33 වරක්) අල්හම්දුලිල්ලාහ් (33 වරක්) අල්ලාහු අක්බර් (33 වරක්) යමෙක් තම නිදියහනට ගිය විට පවසයි නම් එයඔහුට සේවකයකුට වඩා උපකාරවන්නේය. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ

107. අල්ලාහුම්ම රබ්බස් සමාවාතිස් සබ්ඉ වරබ්බල් අර්ෂිල් අලීම් රබ්බනා වරබ්බ කුල්ල ෂෙයිඉන් ෆාලිකල් හබ්බි වන්නවා වමුන්සිලත් තව්රාති වල් ඉන්ජීලි වල් ෆුර්කානි. වඅඌදු බික මින් ෂර්රි කුල්ලි ෂෙයිඉන් අන්ත ආහිදුන් බි නාසියතිහි. අල්ලාහුම්ම අන්තල් අව්වලූ ෆලෙයිස කබ්ලක ෂෙයිඋන්. වන්තල් ආහිරු ෆලෙයිස ෆව්කක ෂෙයිඋන් වඅන්තල් බාතිනු ෆලෙයිස දූනක ෂෙයිඋන් ඉක්ලි අන්නද් දෙයින වඅඃග්නිනා මිනල් ෆක්රි.

තේරුමඃ අහස්හි පරමාධිපතිවූද පොළොවෙහි පරමාධිපතිවූද අති මහත් අර්ෂ්හි පරමාධිපතිවූද යා අල්ලාහ්. අපගේද අනෙක් සියලූම වස්තුවල පරමාධිපතියාණනි, බීජයන් තුලින් නික්මී පැල ඇතිකරනු ලබන්නේ ඔබ විසින්ය. තව්රාත්, ඉන්ජීල් හා ෆුර්කාන් යන ධර්මයන් පහළ කළේ ඔබයි. සෑම දෙයකම නළලෙන් අල්ලාගෙන ඔබ ඒවායින් අපට විය හැකි උවදුරුවලින් ආරක්ෂා කරනු මැන. යා අල්ලාහ්, මූලිකයා (පළමුවැන්න) ඔබය. ඔබට කලින් කිසිවක් නැත. අන්තිමයාද ඔබයි ඔබට පසු කිසිවක් නැත ඉහලම ඉන්නේ ඔබය. ඔබට ඉහලින් යමක් නැත. පහළම ඉන්නේත් ඔබය. ඔබට පහළින්ද යමක් නැත. ණය උවදුරෙන් අප මුදවා දුගීභාවය තුරන්කර සැපසම්පත් ලබා දෙත්වා. මුස්ලිම්)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ

108. අල්හම්දු ලිල්ලා හිල්ලදී අත්අමනා වසකානා වකෆානා වආවානා ෆකම් මිම්මන් ලා කාෆිය ලහූ වලා මුඃවිය.

තේරුමඃ අපට කෑම හා බීම සපයාදී අපට ප්රමාණවත් දෑ ලබාදුන්නාවූද අපට ගෞරවය ලබාදුන්නාවූද අල්ලාහ්ටම සියලූ ප්රශංසා හිමිවේවා. බොහෝ අයට ප්රමාණවත් දෑ හා සෙවණක්ද නොමැත. (මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

109. අල්ලාහුම්ම ෆාතිරස් සමාවාති වල් අර්ළි ආලිමුල් ගයිබි වෂ්ෂහාදති රබ්බකුල්ල ෂෙයිඉන් වමලීකහූ අඌදු බික මින් ෂර්රි නෆ්සී වමින් ෂර්රිෂ් ෂෙයිතානි වෂිර්කිහි වඅන් අක්තරිෆ අලා නෆ්සී සූඅන් අව් අජුර්රහු ඉලා මුස්ලිමින්.

තේරුමඃ සැඟවුන හා නොසැඟවු සියල්ල දන්නාවූද අහස් හා පොළොව මැවූවාවූද යා අල්ලාහ් ඔබ සියලූ දෑහි පරමාධිපතිය. නියතවශයෙන්ම නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසිවෙක් නොමැති බවට මලක්වරු සාක්ෂි දරති. අපේ හදවතේ ඇති පාප සිතුවිලි හා ෂෙයිතාන්ගෙන් ඇතිවිය හැකි හානියෙන්ද, ඔබට යමක් සමාන කිරීමෙන්ද, මා විසින් මටම කරගන්නා හානිවලින්ද මගෙන් වෙනත් මුස්ලිම් සහෝදරයෙකුට විය හැකි කරදරවලින්ද ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

110. ඔබේ නිදියහනට පැමිණීමට පෙර සලාතය සඳහා වුළු දෝවනය කරන්නා සේ වුළු කරගෙන පසුව නිදියහනයේ දකුණු පසට හාන්සිවී “අලිෆ් ලාම් මීම් තන්සීලූල්'' යන (අල්-කුර්ආන් 32 වැනි පරිච්ඡේදය) හා “තබාරකල්ලදී බියදිහිල් මුල්කු'' යන (අල්-කුර්ආන් 67 වැනි පරිච්ඡේදය) කියවන්න. (තිර්මිදි, නසාඉ" සහීහුල් ජාමිඋ)

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

111. අල්ලාහුම්ම අස්ලම්තු නෆ්සී ඉලෙයික වෆව්වල්තු අම්රී ඉලෙයික වඅල්ජ:තු ළහ්රී ඉලෙයික රග්බතන් වරහ්බතන් ඉලෙයික ලා මල්ජඅ වලා මන්ජා මින්ක ඉල්ලා ඉලෙයික අල්ලාහුම්ම ආමන්තු බි කිතා බිල්ලදී අන්සල්ත වනබියියිකල්ලදී අර්සල්ත.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මගේ ප්රාණය ඔබ දෙසට යොමු කළෙමි. මාගේ සියලූ කටයුතුද ඔබ වෙතට යොමු කළෙමි. මගේ පිට (කොන්ද)ද ඔබ දෙසට යොමු කළෙමි. ඒ ඔබේ දායාදයන්ට ආශා කරමින් හා දඬුවමට බියෙන්ය. යා යුතු තැනක් නැත. ඔබ වෙත පැමිණීම හැර යා හැකි වෙනත් තැනක් නැත. යා අල්ලාහ් ඔබද ඔබ විසින් පහළ කළාවූ ධර්මයද ඔබ විසින් එවන ලද ඔබේ නබිවරයාණන්ද මා විශ්වාස කළෙමි.

සටහනඃ එසේ පවසා මරණයට පත්වූවෙකු ධර්මයේම මිය යනු ඇතැයි නබි තුමාණෝ පැවසූහ. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

29. රාත්රි නින්දේදී පැත්තකට ඇලිවී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

112. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහුල් වාහිදුල් කහ්හාර් රබ්බුස් සමාවාති වල් අර්ලි වමා බයිනහුමල් අසීසුල් ගෆ්ෆාර්.

තේරුමඃ නමැදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නැත. ඔහු ඒකීයෙකි. (සියල්ල) පාලනය කළ හැකි පාලකයෙකි. අහස් හා පොළොවද ඒ තුළ ඇති දෑහිද ආරක්ෂිතයාය. සියල්ල අභිබවා (පරදවා) යන්නෙකි. අති ක්ෂමාශීලී වන්තයකි.

සටහනඃ රාත්රියෙහි නින්දේදී පැත්තකින් තවත් පැත්තකට පෙරලෙන විට මෙය කිවයුතු බව නබි තුමාණෝ පැවසූහ.

30. නින්දේදී තිගැස්සීමකට හෝ බියවීමකට මුහුණ දුන් විට

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

113. අඌදු බි කලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාත්ති මින් ගල්බිහි වඉකාබිහි වෂර්රි ඉබාදිහි, වමින් හමසාතිෂ් ෂයාතීනි වඅයි යහළරූන්.

තෙරුමඃ අල්ලාහ්ගේ පරිපූර්ණවූ වචන තුළින් ඔහුගේ කෝපයෙන්ද ඔහුගේ වහලූන්ගෙන් (මිනිසුන්ගෙන්) සිදුවිය හැකි හානිවලින්ද ෂෙයිතාන්වරුන්ගේ පෙළඹවීම්වලින්ද ඔවුන් මා වෙත පැමිණීමෙන්ද මම ආරක්ෂාව පතමි. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

31. හොඳ හෝ නරක හීනයක් දුටුවිට කළ යුතු දේ

114. 1. වම්පැත්තට හැරී තුන්වරක් කෙළ ගැසීම (ඉරියව්වෙන්)

2. තමන් දැක්ක සිහිනයේ හා ෂෙයිතාන්ගේ නපුරෙන් ආරක්ෂාව අල්ලාහ්ගෙන් පැතීම.

3. (නරක) සිහිනය ගැන අනුන්ට නොකියා සිටීම.

4. නිදාගෙන සිටි ඉරියව්ව වෙනස්කර අනෙක් අතට හැරී නිදාගැනීම

5. ඔබ කැමතිනම් නැගිට සලාතයේ යෙදිම.

32. විත්ර් (සලාතයේ) කුනූත්හි කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

116. අල්ලාහුම්ම අහ්දිනී ෆීමන් හදෙයිත වආෆිනී ෆීමන් ආෆෙයිත වතවල්ලනී ෆීමන් තවල්ලෙයිත වබාරික්ලි ෆීමා අඃතයිත වකිනී ෂර්රමා කළෙයිත ෆඉන්නක තක්ලී වලා යුක්ලා අලෙයික ඉන්නහූ ලා යදිල්ලූ මන් වාලෙයිත වලා යඉස්සු මන් ආදෙයිත තබාරක්ත රබ්බනා වතආලෙයිත.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබ සෘජු මාර්ගය පෙන්වූ අය මෙන් මාහටද සෘජු මඟ පෙන්වනු මැන. ඔබ නිරෝගි බව ලබාදුන් අය අතුරින් අයකු ලෙස මටද නිරෝගි බව ලබා දෙනු මැන. වගකීම භාරගත් අය අතුරින් මගේ වගකීමත් භාරගනු මැන. මට ලබාදුන් සම්පත්වල අභිවෘද්දිය ඇතිකර, මා වෙනුවෙන් තීරණය කළ (නිගමනය කළ) ඒවායේ ඇති හානිවලින් ආරක්ෂාව සලසනු මැන. සත්යවශයෙන් ඔබ ගන්නා තීරණයට විරුද්ධවූ වෙනත් තීරණයක් ඇති නොවන්නේය. ඔබේ වගකීම යටතට පත් කිසිවෙක් අවමානයට පත්වන්නේ නැත. ඔබ විරුද්ධවූ අයෙක් ගෞරවයට පාත්ර වන්නේද නැත. අපේ පරමාධිපතියාණෙනි, ඔබ අභිවෘද්ධිය ඇති කරන්නේය. (ඔබ) උත්තරීතරය. (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්, ඉර්වාඋල් කළීල්)

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

117. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බිරිළාක මින් සකතික වඅඌදු බිමුආෆාතික මින් උකුබතික වඅඌදුබක මින්ක ලා උහ්සී සනාඅන් අලෙයික අන්ත කමා අස්නෙයිත අලා නෆ්සික.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ පිළිගැනීම තුළින් ඔබේ කෝපයෙන්ද ඔබේ සමාව තුලින් ඔබේ දඬුවමින්ද සත්යවශයෙන්ම මා ආරක්ෂාව පතමි. ඔබට ඇති සැටියෙන් ප්රශංසා කරන්න මට හැකියාවක් නැත' ඔබ ඔබ ගැන ප්රශංසා කළ අයුරින්ම ඔබ සිටින්නෙහිය'

(තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්, ඉර්වාඋල් කලීල්)

اللَّهُمَّ اِياَّكّ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحَقٌ اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ

118. අල්ලාහුම්ම ඉයියාක නඃබුදු වලක නුසල්ලී වනස්ජුදු වඉලෙයික නස්ආ වනහ්ෆිදු නර්ජූ රහ්මතක වනහ්ෂා අදාබක ඉන්න අදාබක බිල් කාෆිරීන මුල්හක්, අල්ලාහුම්ම නස්තඊනුක, වනස්තඃෆිරුක වනුස්හී අලෙයිකල් කයිර වලා නක්ෆුරුක වනුඃමිනු බික වනහ්ළඋ ලක වනහ්ලඋ මන් යක්ෆුරුක

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබවම නමදිමු. ඔබ වෙනුවෙන්ම සලාතය ඉටුකර සුජූද් කරන්නෙමු. ඔබ වෙතට වේගයෙන් පැමිණෙන්නෙමු. ඔබේ ආදරය අපේක්ෂා කරමු. ඔබේ දඬුවමට බියවන්නෙමු. සත්යවශයෙන්ම ප්රතික්ෂේප කරන්නා හට ඔබේ දඬුවම හිමිවන්නේය. සත්යවශයෙන්ම ඔබේ උපකාරය අයැද සිටිමු. පාපසමාව අයැද සිටිමු. යහපත් ක්රියා මගින් ඔබට උපහාර දක්වමු' ඔබව අපි ප්රතික්ෂේප නොකරන්නෙමු' ඔබ කෙරෙහි විශ්වාස තබමු. ඔබට අවනතවී ඔබව ප්රතික්ෂේප කරන්නවුන් අත් හරින්නෙමු.

(සුනනුල් කුබ්රා)

33. විත්ර් (සලාතය) අවසානයේ කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

119. سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِසුබ්හානල් මලිකිල් කුද්දූස් (පාරිශුද්ධ සියලූ දෑ පාලනය කරන අල්ලාහ්) සුවිශුද්ධය') යනුවෙන් 3 වරක් පවසා තුන්වෙනි වර ශබ්බද නඟා رَبَّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ රබ්බිල් මලාඉකතිහි වර්රූහ් (මලක්වරු හා ආත්මයේ (ජිබ්රීල්ගේ) පරමාධිපතිය.) යනුවෙන්ද පවසන්න.

(නසාඉ, සාදුල් මආද්)

34. දුක හා ශෝකය නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

120. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අබ්දුක ඉබ්නු අබ්දික ඉබ්නු අමතික නාසියති බියදික මාලින් ෆිය්ය හුක්මුක අදලන් ෆියිය කළාඋක අස්අලූක බිකුල්ලි ඉස්මින් හුවලක සම්මෙයිත බිහී නෆ්සක අව් අල්ලම්තහූ අහදන් මින් කල්කික අව් අන්සල්තහූ ෆි කිතාබික අවි අස්තඃසර්ත බිහි ෆි ඉල්මිල් ගයිබි ඉන්දක් අන් තජ්අලල් කුර්ආන. රබීඅ කල්බී වනූර සද්රී වජිලාඅ හුස්නී වදගාබ හම්මී.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සත්ය වශයෙන්ම මා ඔබේ වහලෙකි. නුඹේ වහලෙකු හාවහලියකුගේ පුතෙකි. මගේ නළළේ ඉදිරි කෙස් රොද ඔබ අතේය. ඔබේ තීන්දුව මා කෙරෙහි ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී. මට හිමි නීතිය එයයි. ඔබටම විශේෂවූ නම්වලින් මම ඇයැද සිටිමි. ඒවා විදහා පෙන්වන්නෙහිය. (විවිධ නම්වලින් හදුන්වා දෙන්නෙහිය) එසේත් නැත්නම් ධර්මයේ සදහන් කර ඇත. එසේත් නැත්නම් මැවූ සත්වයකුට උගන්වා හෝ සැඟවුන දේවල් දැන ගැනීමේ ඔබේ ඥානය මගින් ඔබ දන්නෙහිය. එවන් කුර්ආනය (දේව ධර්මය) මගේ හදවතේ වසන්තයක් හා ආලෝකයක් බවට පත්කර මගේ දුක හා ශෝකය නැති කරනු මැන. (අහ්මද්, අල්බානී)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

121. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මිනල් හම්මි වල් හ(z)සන් වල් අජ්සි වල් කසල් වල් බුහ්ලි වල් ජුබ්නි වලලඉද්දෙයිනි වගලබතිර් රිජාල්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ්, දුක, ශෝකය, නොහැකියාව, උදාසීනබව, මසුරුකම, නිවටකම හා ණය බරින් මිරිකීම යනාදියෙන් මාව ආරක්ෂා කරනමෙන් සත්යවශයෙන්ම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි. (බුහාරි)

35. කරදර නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

122. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු අලීමුල් හලීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුල් අර්ෂිල් අලීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුස් සමාවාති වරබ්බුල් අර්ළි වරබ්බුල් අර්ෂිල් කරීම්.

තේරුමඃ නැමදුම් ලබන්නා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නැත. ඔහු අති උත්තමය කරුණාවන්තය. උත්තරීතර අර්ෂ්හි පරමාධිපති අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නොමැත. තවද ගෞරවනීය අර්ෂ්හි පරමාධිපතිද මහපොළොවේ පරමාධිපතිද අහස්හි පරමාධිපතිදවූ අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නොමැත. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ

123. අල්ලාහුම්ම රහ්මතක, අර්ජු ෆලා තකිල්නී ඉලා නෆ්සී තර්ෆත අයිනින්, වඅස්ලිහ්ලී ෂඃනී කුල්ලහු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ කරුණාවට පතන්නෙමි. ඇසිපිය හෙළන තරම් සුළු වේලාවකට මගේ හැඟීම්වලට මා වහල් නොකරනු මැන. හෝ මට කැමැති අයුරින් කටයුතු කිරීමට ඉඩ නොදෙනු මැන. මගේ වැඩකටයුතු සියල්ල ක්රමානුකූලව සකස්කර දෙනු මැනව නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසිවෙක් නැත. (අබූ දාවූද්)

لاَ إِلهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

124. ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත සුබ්හානක ඉන්නී කුන්තු මිනල්ළාලිමීන්.

තේරුමඃ (යා අල්ලාහ්) ඔබ හැර වෙනත් දෙවියෙකු නොමැත. ඔබ සුවිශුද්ධය. සත්ය වශයෙන් මම පව්කළ අයගෙන් කෙනෙක් වීමි. (තිර්මිදි, හාකිම්)

اللهُ اللهُ رَبِّيْ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً

125. අල්ලාහු අල්ලාහු රබ්බී ලා උෂ්රිකු බිහි ෂෙයිඅන්.

තේරුමඃ අල්ලාහ් අල්ලාහ්, මගේ රක්ෂිතයාණනි. ඔහුට මම කිසිවක් සම නොකරන්නෙමි. (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජාහ්)

36. විරුද්ධවාදීන් හා බලධාරීන් හමුවීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

126. අල්ලාහුම්ම ඉන්නා නජ්අලූක ෆී නුහූරිහිම් වනඅඌදුබික මින් ෂුරූරිහිම්

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔවුන් ඉදිරියේ අප ඔබව තබන්නෙමු. ඔවුන්ගේ හානිවලින් සිදුවිය හැකි අපව ආරක්ෂා කරනු මැනව. (අබූ දාවූද්)

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

127. අලලාහුම්ම අන්ත අළුදී වනසීරි බික අහූලූ වබික අසූලූ වබික උකාතිලූ

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මගේ ශක්තිය ඔබයි. මගේ උදව්කරුවාද ඔබයි. ඔබෙ(ශක්තිය හා උපකාරයෙ)න් (සතුරන්) ආක්රමණය. ඔබෙ(ශක්තිය හා උපකාරයෙ)න් සටන් කරමි. ඔබේ(ශක්තිය හා උපකාරයෙ) එයින් ඔවුනට පහර දෙමි. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

128. හස්බුනල්ලාහු වනිඃමල් වකීල්.

තේරුමඃ අල්ලාහ් අපට ප්රමාණවත්ය. තවද ඔහු වඩාත් යහපත් භාරකරුවෙකි. (බුහාරි)

37. බලධාරීන්ගේ අපරාධවලට බියවන්නා කිව යුතු ප්රාර්ථනා

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّماوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

129. අල්ලාහුම්ම රබ්බස්-සමාවාතිස් සබ්ඉ වරබ්බල් අර්ෂිල් අළීම් කුන් ලී ජාරන් මින් ෆුලානිබ්නි ෆුලානින් වඅහ්සාබිහි මින් හලාඉකික අය් යෆ්රුත අලෙයිය. අහදුන් මින්හුම් අව් යත්ගා අස්ස ජාරුක වජල්ල සනාඋක වලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත.

තේරුමඃ අහස් හතේ හා අති මහත් අර්ෂ්හි පරමාධිපතියාණන් වන යා අල්ලාහ්. අසවලාගේ පුතාවන අසවලා හෝ ඔබ මවන ලද ඔහුගේ පරම්පරාවේ අයෙකුගෙන් මාව ජය ගැනීම හෝ මාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම ආදියෙන් මාව ආරක්ෂා කරනු මැන' ඔබේ ආරක්ෂාව ලද පුද්ගලයා ගෞරවනීය කෙනෙක් වන්නේය. ඔබේ මහිමය උත්තරීතරය ඔබේ අභයදානය අති ශ්රේෂ්ඨය. ඔබේ නාමයද භාග්යවත්ය. ඔබ හැර නැමදුමට වෙනත් සුදුස්සෙක් නොමැත. (බුහාරි, අදබුල් මුෆ්රද්)

اللهُ أَكْبَرُ، الله أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا، اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ الذِّيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ، الْمُمْسِكِ السَّماوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ، وَجُنُوْدِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

130. අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අඅ(z)ස්(z)සු මින් හල්කික ජමීඅන් අල්ලාහු අඅස්සු මිම්මා අකාෆු වඅහ්දරු. වඅඌදු බිල්ලා හිල්ලදී ලා ඉලාහ. ඉල්ලාහුව අල් මුම්සිකිස් සමාවාතිස් සබ්ඉ අන් යකඃන අලල් අර්ලි ඉල්ලා බි ඉද්නිහි මින් ෂර්රි අබිදික ෆුලානින් වජුනූදිහි වඅත්බාඉහි වඅෂ්යාඉහි. මිනල් ජින්නි වල් ඉන්සි. අල්ලාහුම්ම කුන්ලී ජාරම් මින් ෂර්රිහිම්, ජල්ල සනාඋක වඅස්ස ජාරුක වතබාරකස්මුක වලා ඉලාහ ගයිරුක. යනුවෙන් තුන්වරක්

තේරුම: අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය, අල්ලාහ් තම මැවීම් සියල්ලට වඩා ශ්රේෂ්ඨය. මම බියෙන් තැතිගන්න දේවල්වලට වඩා අල්ලාහ් ශ්රේෂ්ඨය අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. නැමදුමට සුදුස්සා ඔහු හැර වෙන කිසිවෙක් නැත. අහස් හතක් ඔහුගේ අනුමැතියෙන් තොරව බිමට නොවැටී රඳවා ගෙන සිටින අල්ලාහ්, ඔබේ අසවල් දාසයා ජින් හා මිනිසුන් අතරේ සිටින ඔහුගේ හමුදාවන් හා ඔහු අනුකරණය කරන්නන් යනාදීන්ගෙන් මට විය හැකි හානිවලින් මාව ආරක්ෂා කරනු මැන. යා අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ හානියෙන් මාව ආරක්ෂා කරන්නා ඔබය. ඔබේ මහිමය උත්තරීතරය ඔබේ අභයදානය අති ශ්රේෂ්ඨය. ඔබේ නාමයද භාග්යවත්ය. ඔබ හැර නැමදුමට වෙනත් සුදුස්සෙක් නොමැත. (බුහාරි, අල්-අදබුල් මුෆ්රද්)

38. විරුද්ධවාදියාට විරුද්ධව කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمْ الأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

131. අල්ලාහුම්ම මුනිසිලල් කිතාබි සරීඅල් හිසාබි. ඉහ්සිමල් අහ්සාබි අල්ලාහුම්ම මහ්සිල්හුල් වසල්සිල්හුම්.

තේරුමඃ ධර්මය පහළ කළාවූද ඉක්මනින් විනිශ්චය කරන්නාවූද යා අල්ලාහ්' විරුද්ධවාදීන් සේනාව පරදවනු මැන. යා අල්ලාහ් ඔවුන් පරදවනු මැන. තවද ඔවුන් තැති ගන්වා අන්දුන් කුන්දුන් (කිසිවක් කරකියාගත නොහැකි) තත්ත්වයට පත් කරනු මැන. (මුස්ලිම්)

39. යම් පිරිසකට බියවූ තැනැත්තෙක් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

132. අල්ලාහුම්මක් ෆිනීහිම් බිමා ෂිඃත

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ කැමැත්ත පරිදි ඔවුන්ට විරුද්ධව මට ප්රමාණවත් කෙනෙකු වෙත්වා. (මුස්ලිම්)

40. ඊමාන් (විශ්වාසය) ගැන සැකයක් ඇතිවූ

විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

133. 1. අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පැතීම (බුහාරි, මුස්ලිම්)

2. යමක් ගැන සැකයක් ඇතිවීනම් එම සැකය නැතිකර ගැනම.

(බුහාරි, මුස්ලිම්)

134. 3. آمَنْتُ باللهِ وَرَسُوْلِهِ 'ආමන්තු බිල්ලාහි වරසූලිහි' යන්නෙන් පැවසීම (මුස්ලිම්)

135' 4 අල්-කුර්ආනයේ සූරත් අල් හදීද් හි 3 පරිච්ෙඡ්දය පාරායනා කරන්න. එනම්,

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

හුවල් අව්වලු වල් ආහිරු වල්ලාහිරු වල්බාතිනු වහුව බිකුල්ලි ෂෙයිඉන් අලීම්

තේරුම: ඔහුය සමාරම්භක, ඔහුය අවසානය. ඔහුය බාහිර, ඔහුය අභ්යන්තරය, තවද ඔහු සියල්ල දන්නේය. (අබූ දාවූද්)

41. ණයෙන් නිදහස් වීමට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

136. අල්ලාහුම්ම-ක්ෆිනී බි හලාලික අන් හරාමික වඅග්නිනී බිෆල්ලික අම්මන් සිවාක්

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබ අනුමත කළ දෙයින් සතුටුවී අනුමත නොකළ දෙයින් වැළකී සිටීමට උදව් කරත්වා. ඔබේ උපකාරයෙන් අන් අයට අතපෑමෙන් මාව වළක්වා ලනු මැන. (තිර්මිදි)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

137. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් හම්මි වල් හසන් වල් අජ්සි වල් කසලි වල් බුහ්ලි වල් ජුබ්නි වලඉද් දෙයිනි. වගලබතිර් රිජාල්.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් දුක, ශෝකය, නොහැකියාව, උදාසීනත්වය, මසුරුකම, නිවටකම, හා ණය බර අධික වීම පිරිමින්න් ගේ අධිකාරිත්වයට යටත්වීම යනාදියෙන් සත්යවශයෙන්ම මා ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (බුහාරි)

42. සලාතයේ හා වෙනත් පාරායනවලදී ෂෙයිතාන්ගේ බාධකවලින් මිදීමට

138. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ අඌදුබිල්ලාහි මිනෂ්ෂෙයිතානිර් රජීම් යැයි පවසමින් වම් පසට හැරී තුන්වරක් කෙළ ගසන්න.-ඉරියව්වෙන්- (මුස්ලිම්)

43. යමෙකුට තමා කරන දෑ තමාට බරක්වූ විටක

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

139. අල්ලාහුම්ම ලා සහ්ල ඉල්ලා මා ජඅල්තහූ සහ්ලන් වඅන්ත තජ්අලූල් හස්න ඉදා ෂීඃත සහ්ලන්'

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබ කුමක් පහසු කරන්නේද එය හැර වෙන කිසිවක් පහසුවන්නේ නැත. ශෝකය (කරදරය) ද ඔබ හිතුවොත් නැති කළ හැක. (ඉබ්නු හිබ්බාන්, ඉබ්නු සුන්නී)

44. යම් පවක් කළ කෙනෙකු කිව හා කළ යුතු දෑ

140. කවරෙකු හෝ පාපයක් කළේ නම් ඔහු නිසිපරිදි වුළු දෝවනය කර රකඅත් දෙකක් සලාතයේ යෙදී අල්ලාහ්ගෙන් සමව අයැද සිටී නම් අල්ලාහ් ඔහුට සමාව නොදී සිටින්නේ නැත. (අබූ දාවූද්)

45. ෂෙයිතාන් එළවා දැමීමට හා ඔහුගේ බාධක (මැදිහත් වීම) නැතිකිරීම සඳහා කළ යුතු දෑ.

141. ඔහුගේ හානිවලින් ආරක්ෂා වීමට අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව පැතිය යුතුයි. (අබූදාවූද්, තිර්මිදි, අල්-කුර්ආන් සූරා අල්-මුඃමින් : 88, 99 බලන්න)

142. අදාන් (බාංගු) පැවසීම (මුස්ලිම්, බුහාරි)

143. භාවනාවේ (සික්ර්) හි යෙදීම කුර්ආනය පාරායනා කිරීම.

සටහන. ඔබේ නිවසේ සොහොන් (මිනීවලවල්) බවට පත් නොකරන්න. සත්යවශයෙන්ම අල් බකරා සූරාව කියවන නිවසින් ෂෙයිතාන් බැහැරවී දුවන්නේය. (මුස්ලිම්)

උදේ සවස දික්ර් (භාවනා) හි යෙදීම, නිවසට පිවිසීමේදී හා පිටවීමේදී මස්ජිදය තුලට පිවිසීමේදී හා පිටවීමේදී නින්දට යාමේදී හා නින්දෙන් අවදිවීමේදී ප්රකාශ කළ යුතු පාඨ කියවීම, නින්දට පෙර ආයතුල් කුර්ෂි කියවීම, අල්-බකරා අවසාන පරිච්ෙඡ්දය කියවීම, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර් යනුවෙන් සියවාරයක් කීම යනාදිය මගින් ඒ දවස මුළුල්ලේ ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂාව අල්ලාහ් ඔහුට සලසා දෙන්නේය.

46. අසතුටු දායක සිදුවීමක් සිදුවුවහොත් හෝ එය අසාර්ථක වූ විටක

قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

144. කදරුල්ලාහි වමාෂාඅ ෆඅල

තේරුමඃ අල්ලාහ්ගේ තීරණය පරිදි ඔහුට මනාප පරිදි සිදු කළේය.

සටහන: දුර්වලවූ විශ්වාස වන්තයාට වඩා ශක්තිමත් විශ්වාස වන්තයා ඉතා ශ්රේෂ්ඨය. ඔබට ප්රයෝජනවත් දේ කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වන්න. අල්ලාහ්ගෙන්ම උදව් පතන්න. සිත අධෛර්යයට පත් කරනොගන්න. ජීවිතයේ යමක් සිදුවූවොත් අල්ලාහ්ට කැමති පරිදි එය සිදුවූ බව සිතන්න. එසේ කළා නම් නැත්නම් මෙසේ කළා නම් එය සිදු නොවෙන්න තිබුණා යැයි නොසිතන්න එසේ සිතීම ෂෙයිතාන්ගේ උසිගැන්වීම මත සිදුවන්නක් බව තරයේ සිතන්න. (මුස්ලිම්)

47. යමෙකුට දරුසම්පතක් ලැබුනු විට සුබ පැතීම

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ الْمَوْهُوْبِ لَكَ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ،

وَرُزِقْتَ بِرَّهُ

145. බාරකල්ලාහු ලක ෆිල් මව්හූබි ලක වෂකර්තල් වාහිබ වබලග අෂුද්දහූ වරුසික්ත බිර්රහූ.

තේරුමඃ අල්ලාහ් ඔබට ලබාදුන් දෙය කෙරෙහි අල්ලාහ් අභිවෘද්ධිය ඇති කරත්වා. එම පරිත්යාගශීලියාට (අල්ලාහ්ට) ස්තූතිකරන්න. (එම දරුවා) යව්වනයට පත්වේවා. ඒ මගින් ඔබට සෞභාග්යය ලැබේවා.

එයට දිය යුතු පිළිතුරු. මෙම ආශිර්වාදය ලැබූ තැනැත්තා ආශිර්වාද කළ තැනැත්තාට පිළිතුරු වශයෙන් මෙසේ කිව යුතුය.

بَارَكَ اللهُ لَكَ وبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ،

وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ

බාරකල්ලාහු ලක වබාරක අලෙයික වජසාකල්ලාහු කෙයිරන් වරසක කල්ලාහු මිස්ලහු වඅජ්සල සවාබක.

තේරුමඃ ඔබට අල්ලාහ් අභිවෘද්ධීය ලබා දෙත්වා. ඔබට අල්ලාහ් යහපතක්ම උදාකරත්වා. ඔබටත් එවන් සම්පතක් ලබා දෙත්වා ඔබට වැඩි වැඩියෙන් පින් ලැබේවා. (නසාඉ, අස්කාර් නවවි)

48. දරුවන් රැකවරණය ලබාගන්නා ප්රාර්ථනා

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

146. උඊදුකුමා බි කලිමාත්ලිලාහිත් තාම්මාති මින් කුල්ලි ෂෙයිතානින් වහාම්මතින් වමින් කුල්ලි අයිනින් ලාම්මතින්

යනුවෙන් ප්රකාශ කරමින් නබිතුමාණෝ හසන් හා හුසෙයින් තුමන්ලාට ආරක්ෂාව පැතීම සිරිතක් කර ගත්හ.

තේරුමඃ සියලූම ෂෙයිතාන් වරුන්ගෙන් හා ඇස්වහ වැදීමෙන් ඔබලා දෙදෙනාට අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (බුහාරි)

49. රෝගියකු හමුවී ඔහු සදහා (කළ යුතු) ප්රාර්ථනාව

لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

147. ලා බඃස තහූරන් ඉන්ෂා අල්ලාහ්.

තේරුමඃ කිසිම වරදක් නැත. අල්ලාහ් කැමති නම් මෙම රෝගියාව පිරිසිදු කරයි. (සුව කරයි). (බුහාරි)

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

148. අස් අලූල්ලාහල් අලීම් රබ්බල් අර්ෂිල් අළීම් අයි යෂ්ෆියක. (7 වරක්)

තේරුම: උතුම්වූ අර්ෂ්හි පරමාධිපතියාණන්වූ ශ්රේෂ්ඨ වූ අල්ලාහ්ගෙන් ඔබට සුවය ලබා දෙන මෙන් අයැද සිටිමි.

සටහනඃ මුස්ලිම් කෙනෙකු රෝගියෙක් ඉදිරියේ (හදීසයේ සදහන් පරිදි) මෙම ප්රාර්ථනාව 7 වරක් කියයි නම් (ඔහු ජීවත්වීමට වාසනාව ඇත්තෙක් නම්) අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට සුවය ලැබෙයි. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

50. රෝගියෙකු හමුවී සුවදුක් විමසීමේ මහිමය.

149. යමෙක් තම මුස්ලිම් සහෝදරයකුගේ සුවදුක් විමසීමට යන්නේ නම් ඔහු වාඩිවන තෙක් ස්වර්ගයේ පළතුරු නෙළමින් ගමන් කරන්නේය. ඔහු වාඩිවූ විට (අල්ලාහ්ගේ) කරුණාව ඔහුව වසාගනී. උදේ කාලයක එසේ කරයිනම් සවස් කාලය තෙක් මලක්වරු 70 දහසක්ම ඔහුට ආශිර්වාද කරති. සවසක එලෙස කරයිනම් පසුදා උදෑසන දක්වා මලක්වරු 70 දහසක් ඔහුට ආශිර්වාද කරති' (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)

51. තම ජීවිතය කෙරෙහි කල කෙරුණු රෝගියකුගේ ප්රාර්ථනා

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأعْلَى

150. අල්ලාහුම්මග් ෆිර්ලි වර්හම්නි වඅල්හික්නි බිර් රෆීකිල් අ:ලා

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මගේ පව් ක්ෂමා කරනු මැන. මට කරුණාව දක්වනු මැන. ඉතා උසස් වූ මගේ මිතුරා සමග මා එක් කරනු මැන. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

151. නබිතුමාණෝ තමාගේ මරණාසන්න අවස්ථාවේ තම අත් දෙක වතුරේ තෙමා තම මුහුණ පිරිමදිමින්

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ إِنَّ ِللْمَوْتِ سَكَرَاتٍ

'ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු ඉන්න ලිල් මව්ති සකරාතින්' යනුවෙන් ප්රකාශ කළහ.

තේරුමඃ නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැත. සත්යවශයෙන්ම මරණයට විවිධ බාධක ඇත. (බුහාරි)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

152. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු අල්ලාහු අක්බර් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂරීක ලහූ ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වලා හව්ල වලාකුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහි.

තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැත. අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැත. ඔහු එකීයය. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැත. ඔහු ඒකියෙකි. ඔහුට ආදේශ කිසිවෙක් (හෝ කිසිවක්) නැත. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැත පාලනය ඔහු සතුය. ප්රශංසා ඔහුටමය. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් නැත පාපයකින් මිදීමේ හැකියාව හෝ යහපතක් කිරීමේ ශක්තිය අල්ලාහ්ගෙන් මිස (තව කෙනෙකු ගෙන් ලැබෙන්නේ) නැත. (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)

52. මරණාසන්න අයෙකුට මතක් කළ යුතු දේ'

153. කවරෙකුගේ අවසාන වචනය ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වන්නේද ඔහු ස්වර්ගයට ඇතුල් වන්නේය. (අබූ දාවූද්, සහීහ් අල්-ජාමිඋ)

53. දුකක් කරදරයක් ඇති වූ අයකු කිව යුතු ප්රාර්ථනා

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

154. ඉන්නා ලිල්ලාහි වඉන්නා ඉලෙයිහි රාජිඌන් අල්ලාහුම්ම අජ්රිනී ෆී මුසීබති වඅක්ලිෆ්ලී කෛරන් මින්හා.

තේරුමඃ සත්යවශයෙන්ම අපි අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ජීවත් වෙමු. ඔහු වෙතම නැවත යන්නෙමු. යා අල්ලාහ් මා විඳින මේ දුකෙන් මට යහපතක්ම සලසනු මැන. මෙයට වඩා යහපත් තත්ත්වයකට මා පත් කරනු මැන. (මුස්ලිම්)

54. මළ අයෙකුගේ ඇස් වසමින් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ……….. وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

155. අල්ලාහුම්මග්ෆිර් ලි (එම ජනාසාවේ නම සඳහන් කරමින්) වර්ෆඃ දරජතහු ෆිල් මහ්දියියීන් වහල්ෆුහු ෆිල් අකිබිහි ෆිල්ඃකාබිරීන් වඃක් ෆිරලනා වලහු යා රබ්බිල් ආලමීන්' වෆ්සහ්ලහූ ෆී කබ්රිහී වනව්වර්ලහු ෆීහි.

තේරුමඃ (ඔහුගේ නම සදහන් කර) අසවලාගේ පව් සමාකරනු මැන. යහමග ගියවුන් සමග ඔහුගේ තත්ත්වයද උසස් කරනු මැන. ඔහුගෙන් පසුව එන අයටද එසේම ලබා දෙනු මැන. විශ්වයේ පරමාධිපතියාණෙනි. ඔහුටද අපටද පාප ක්ෂමාව ලබා දෙනු මැන. ඔහුගේ කබ්රයේ (මිනිවලේ) ඉඩ පහසුව ඇතිකරනු මැන. එතුළ ආලෝකයද ලබා දෙනු මැන. (මුස්ලිම්)

55. මළ (මෘතදේහය) ජනාසා සලාතයේදී

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

156. අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලහූ වර්හම්හු වආෆිහි වඃෆු අන්හු වඅක්රිම් නුස්ලහූ වවස්සිඃ මුද්කලහු වඃසිල්හු බිල්මාඉ වස්සල්ජි වල් බරදි වනක්කිහි මිනල් කතායා කමා නක්කයිතස් සව්බල් අබ්යල මිනද්දනස්' වඅබ්දිල්හු දාරන් ඝයිරන් මින් දාරිහි වඅහ්ලන් ඝයිරන් මින් අහ්ලිහි වසව්ජන් ඝයිරන් මින් අහ්ලිහී වසව්ජන් ඝයිරන් මින් සවිජිහි. වද්හිල්හුල් ජන්නත වඅඉද්හු මින් අදාබිල් කබ්ර් වඅදාබින් නාර්.

තේරුම: යා අල්ලාහ්. ඔහුගේ පව් ක්ෂමා කරනු මැන. ඔහුට කරුණාවද දක්වනු මැන. ඔහුට සමාව දී සුවයද ලබා දෙනු මැන. ඔහුගේ නිවහන අගනා ස්ථානයක් කරනු මැන. ඔහු යන ස්ථානය විශාල කරනු මැන. ජලය පිනි හා අයිස් යොදා ඔහු පිරිසිදු කරනු මැන. කුණු ඉවත් කළ සුදු රෙද්දක් සේ ඔහුගේ පව් සෝදා (ඔහුගේ ආත්මය) පිරිසිදු කරනු මැන. ඔහුගේ නිවසට වඩා අගනා නිවසක්ද" ඔහුගේ පවුලේ අයට වඩා අගනා පව්ලක්ද, ඔහුගේ බිරිඳට වඩා අගනා බිරිඳක්ද ඔහුට ලබා දෙනු මැන. තවද ඔහුට ස්වර්ගය ලබාදී කබ්රයේ (මිනිවලේ) හා අපායේ වේදනාවන්ගෙන් ඔහුව මුදවා ගනු මැන. (මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

157. අල්ලාහුම්ම මඃෆිර් ලිහයියිනා වමයියිතිනා වෂාහිද්නා වඝායිබ්නා වසඝීරිනා වකබීරිනා වදකරිනා වඋන්සානා අල්ලා හුම්ම මන් අහ්යයිතහූ මින්නා ෆ අහ්යිහී අලල් ඊමාන් වමන් තවෆ්ෆයිතහූ මින්නා ෆතවෆ්ෆහු අලල් ඉස්ලාම් අල්ලාහුම්ම ලා තහ්රිම්නා අජ්රහූ වලා තුළිල්ලනා බඃදහූ.

තේරුම: අප අතරින් මරණයට පත්වූ අයටද, අප අතරේ ජීවත්ව සිටින්නවුන්ටද, මෙහි පැමිණ සිටින අයටද, නොපැමිණි අයටද අපගේ වැඩිහිටියන්ටද බාලයින්ටද අපගේ පිරිමින්ටද ගැහැණුන්ටද පාපක්ෂමාව ලබා දෙනු මැන, අප අතරේ ජීවත්ව සිටින සියලූ දෙනා ඊමානය මත ජීවත් කරවනු මැන, අප අතරෙන් මිය යන්නවුන් මුස්ලිම්වරුන් වශයෙන්ම මිය යන්නට සලස්වනු මැන. ඔහුට ලබා දෙන (හොඳ) ප්රතිඵල අපට නොවළක්වනු මැන' ඔහුගෙන් පසු අපව නොමඟ යාමට ඉඩ නොදෙනු මැන. (ඉබ්නු මාජා, අහ්මද්)

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

158. අල්ලාහුම්ම ඉන්න ෆුලානිබ්නි ෆුලානින් ෆී දිම්මතික වහබ්ලි ජිවාරික. ෆකිහි මින් ෆිත්නතිල් කබ්රි. ව අදාබින් නාර් වඅන්ත අහ්ලූල් වෆාඉ වල් හක්කි. ෆඃෆිර්ලහූ වර්හම්හු ඉන්නක අන්තල් ගෆූරුර් රහීම්.

තේරුම: යා අල්ලාහ්, සත්යවශයනේම අසවලාගේ පුතාවන අසවලා ඔබේ භාරයට හා ආරක්ෂාවට පත් විය. එනිසා මිනීවලේ හා අපායේ සිදුවිය හැකි කරදර හා වේදනාවන්ගෙන් මොහු ආරක්ෂා කරනු මැන. ඔබ පොරොන්දු ඉටු කරන්නෙකි ඔහුගේ පව් කෂමා කරනු මැනව. කරුණාව දක්වනු මැනව. ඔබ සමාව ලබාදීමේ ශ්රේෂ්ඨයෙකු හා අසීමිතවූ කාරුණිකයාණන්ද වන්නේය. (ඉබ්නු මාජා, අබූ දාවූද්)

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ أَمَتَكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ, إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ

159. අල්ලාහුම්ම අබ්දුක වබ්නු අමතික ඉහ්තාජ ඉලා රහ්මතික වඅන්ත ඝනියියුන් අන් අදාබිහි ඉන් කාන මුහ්සිනන් ෆසිද් ෆී ඉහ්සානිහි. වඉන් කාන මුසීආන් ෆතජාවස් අන්හු.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔබේ වහලාවූ ඔබේ වහලියගේ දරුවා ඔබේ කරුණාව අවශ්ය අයෙකු බවට පත්විය. ඔහුට දඬුවම් කිරීමේ අවශ්යතාවක් ඔබට නැත. ඔහුට කුසල් ඇත්නම් ඒවා අධික කරනු මැන. ඔහු පව්කළ අයෙකු නම් ඒ ගැන නොසලකා හරිනු මැන (සමාව දෙන්න) (හාකිම්)

56. ළදරු මරණයක සලාතයෙහි් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيْعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَاَعْظِمْ بِهِ اُجُوْرَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاجْعَلْهُ فِيْ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ِلأَسْلاَفِنَا، وَأَفْرَاطِنَا, وَمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيْمَان

160. අල්ලාහුම්ම අඉද්හු මින් අදාබිල් කබ්රි (වඉන් කාල) අහ්ලාහුම්ම මජ්අල්හු ෆරතන් වදුහ්රන් ලි වාලිදෙයිහි වෂෆීඅන් මුජාබන් අල්ලාහුම්ම සක්කිල් බිහී මවාසීනහුමා වඅඃලිම් බිහි. උජූරහුමා. අවල්හික්හූ බි සාලිහිල් මුඃමිනීන වජ්අල්හු. ෆී කෆාලති ඉබ්රාහීම වකිහී බි රහ්මතික අදාබල් ජහීම්. වඅබ්දිල්හු දාරන් ඝයිරන් මින් දාරිහි වඅහලන් කයිරන් මින් අහ්ලිහි අල්ලාහුම්මඃග්ෆිර්ලී අස්ලාමිනා වඅෆ්රාතිනා මන් සබකනා බිල් ඊමාන්.

සටහන: අබූ හුරෙයිරා තුමා කිසිම පාපයක් නොකළ ළමයෙකු වෙනුවෙන් ඉටුකළ මරණ සලාතයේදී මාද ඔහු පිටුපසින් සිටින විට ඉහත ප්රාර්ථනය කරනු මට ඇසිනයි සයීදු බින් අල්-මුසයියිබ් තුමා පැවසීය.

තේරුම: යා අල්ලාහ් මිනීවලේ වේදනාවෙන් මොහුව නිදහස් කරනු මැන. යා අල්ලාහ් මොහුගේ දෙමව්පියන් විසින් (තමන්ට) කලින් සපයාගන්නා ලද (ඉතිරි කළ) කුසලක් ලෙසද ඔවුන් වෙනුවෙන් ආයාචනා (උපකාර) කළ හැකි තත්ත්වයටද පත් කරනු මැන. යා අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ (පව්පින්) කිරීමේදී කුසල් වල බර වැඩිවීමට මෙය හේතුවක් කරගෙන ඔවුන්ගේ කුසල් වැඩිකර ගැනීමට මේ (දරුවාගේ) මරණය හේතුවක් වෙත්වා' යහපත් විශ්වාසවන්තයින් සමග ඔහු එක්කරත්වා, ඉබ්රාහිම්ගේ භාරයට මොහු පත්කර අපායේ ගින්නෙන්ද ඔහු බේරාගනිත්වා' ඔහුගේ නිවසට වඩා අගනා නිවසක්ද ඔහුගේ පවුලේ අයට වඩා අගනා පවුලක්ද ඔහුට අයිිතිකර දෙත්වා. අපට කලින් පැමිණි අයටත්, අපට කලින් පැමිණි ළමුන්ට හා කලින් පැමිණි විශ්වාසවන්තයින්ටද පාප සමාව ලබා දෙනු මැන. (මුක්නී, මුහිම්මාතිල් ආම්මාතිල් උම්මා)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا

161. අල්ලාහුම් මජ්අල්හූ ලනා ෆර්දන් වසලෆන් වඅජ්රන්

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් එම දරුවා අපට සංග්රහ කරන්නෙකු ලෙසද අප ඉතිරි කළ දෙයක් හා යහපත් ප්රතිලාභයක්ද කර දෙනු මැන

සටහනඃ (මියගිය) ළදරුවන් සදහා සලාතයේ යෙදුන හසන් තුමා අල්-ෆාතිහා සූරාව පාරායනය කිරීමෙන් අනතුරුව හදීසයේ එන ප්රාර්ථනාවන්ද කළහ. (ෂර්හුස් සුන්නා)

57. දුකක් ගැන දැනගත් විටක

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

162. ඉන්න ලිල්ලාහි මා අකද වලහු මා අඃතා වකුල්ලූන් ඉන්දහූ බි අජලින් මුසම්මා ෆල්තස්බිර් වල් තහ්තසිබ්.

තේරුම: සත්යවශයෙන්ම අල්ලාහ් ලබාගත් දෙය ඔහුට අයිතිය' ඔහු දුන් දෙයද ඔහුට අයිතිය සෑම දෙයකටම ඔහු දින නියම කර ඇත' එහෙයින් ඉවසීමෙන් සිටින්න මෙයින් යහපතක්ම බලාපොරොත්ත වන්න' (බුහාරි හා මුස්ලිම්)

اَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ.

163. අඃලමල්ලාහු අජ්රක වඅහ්සන අසාඅක වඃග්ෆර් ලිමයියිතික.

තේරුම: අල්ලාහ්, ඔබේ යහපත් ප්රතිලාභ අධික කරත්වා ඔබේ ශෝකය තුනී කරත්වා ඔබගේ මළ අයට පාප සමාව ලබා දෙත්වා යැයි පැවසීමද වටින්නේය. (ඉමාම් නවවි අද්කාර්)

58. මෘත දේහය මිනීවල තුළ තබන විට

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

163. බිස්මිල්ලාහි වඅලා සුන්නති රසූලිල්ලාහි.

තේරුමඃ අල්ලාහ්ගේ ශුද්ධවූ නාමයෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්වන මුහම්මද් තුමාණන් කළ පරිදි (මේ මළසිරුර කබ්රය තුළ තැන්පත්කරමු) (අබූ දාවූද්)

59. මෘත දේහය කඳ භූමදානය කළ පසු.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ

164. අල්ලාහුම්මඃෆිර් ලහූ අල්ලාහුම්ම සබ්බිත්හූ

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් ඔහුගේ පවි සමාකරනු මැන. තවද ඔහු ස්ථාවරව සිටීමට සලස්වනු මැනව. (අබූ දාවූද්, හාකිම්)

සටහනඃ මළ සිරුර භූමදාන කිරීමෙන් පසු නබිතුමාණෝ තම සහෝදරයින් අමතා 'ඔබලාගේ සහොදරයා වෙනුවෙන් පාපක්ෂමාව යදින්න. සත්ය වශයෙන්ම ඔහුව දැන් ප්රශ්න කරනු ලබන්නේ යැ' යි ප්රකාශ කළහ.

60. සොහොන් අසලට යාමේදී

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، (وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ.) أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

165. අස්සලාමු අලෙයිකුම් අහ්ලද් දියාරි, මිනල් මුඃමිනීන වල් මුස්ලිමීන් වඉන්නා ඉන්ෂා අල්ලාහු බිකුම් ලාහිකූන් (වයර්හමුල්ලාහුල් මුස්තක්දිමීන මින්නා වල් මුස්තඃකිරීන්) අස් අලූල්ලාහ ලනා වලකුමුල් ආෆියා.

තේරුමඃ විශ්වාසවන්තයින් හා මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් යුත් නිවැසියනි, ඔබලාට ශාන්තිය අත්වේවා. අල්ලාහ් කැමැත්ත පරිදි අපිද ඔබ සමග එක්වන්නෙමු. (අපගෙන් කලින් පැමිණි අයටත් පසුව පැමිණෙන අයටත් දෙවියන්ගේ කරුණාව හිමිවේවා.) ඔබටත් අපටත් දෙවියන්ගෙන් සුවය පතන්නෙමි. (මුස්ලිම්, ඉබ්නු මාජා)

61. සුලං හමන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا.

166. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුක කෙයිරහා වඅඌදුබික මින් ෂර්රිහා

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් (මේ සුළගින් ලැබිය යුතු) යහපත ඉල්ලන අතර එයින් සිදුවිය හැකි අයහපතින් ආරක්ෂා කරන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලමි. (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජා)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

167. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක කයිරහා වකයිර මා ෆීහා වකයිර මා උර්සිලත් බිහී වඅඌදුබික මින් ෂර්රිහා වෂර්රි මා ෆීහා වෂර්රි මා උර්සිලත් බිහි.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සත්යවශයෙන් මම මෙම සුළගේ හා එහි අන්තර්ගතවූ යහපතද යමක් සඳහා එය එවනු ලැබුවේද එහි යහපතද ඔබෙන් පතමි. තවද මෙම සුළඟ හා එහි අන්තර්ගතවූ අයහපතින්ද එය යමක් සදහා එවනු ලැබුවේද එම අයහපතින්ද ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (බුහාරි,මුස්ලිම්)

62. අකුණු ගසන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

168. සුබ්හානල්ලදී යුසබ්බිහුර් රඃදු බිහම්දිහි වල් මලාඉකතු මින් හීෆතිහි.

තේරුමඃ ඔහු සුවිශුද්ධය. ඔහු වනාහි. ඔහුගේ ප්රශංසාව තුලින් අකුණු ගසන අතර ඔහුට ඇති බිය නිසා මලක්වරු ඔහුට නැමදුම් කරති. (මුඅත්තා)

63. වැස්ස ඉල්ලා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ

169. අල්ලාහුම්ම අස්කිනා ඝයිසන් මුඝීසන් මරීඅන් නාෆිඅන් ගයිර ලාර්රින් ආජිලන් ගයිර ආජිලින්'

තේරුම: යා අල්ලාහ් උපකාරයක් විය හැකි, සශ්රීක කළ හැකි, කොළ පාටින් බැබල විය හැකි අනතුරක් නොකර යහපතක් කළ හැකිවූ වැස්සක් ප්රමාද නොවී ඉක්මනින් අපට ලබා දෙනු මැනව. (අබූ දාවූද්)

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا.

170. අල්ලාහුම්ම අගිස්නා, අල්ලාහුම්ම අගිස්නා, අල්ලාහුම්ම අගිස්නා.

තේරුම: යා අල්ලාහ් අපට වැස්ස ලබා දෙනු මැනව. යා අල්ලාහ් අපට වැස්ස ලබා දෙනු මැනව. යා අල්ලාහ් අපට වැස්ස ලබා දෙනු මැනව. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

171. අල්ලාහුම්ම අස්කි ඉබාදක වබහාඉමක, වන්ෂුර් රහ්මතක වඅහ්යී බලදකල් මයියිත.

තේරුම: යා අල්ලාහ් ඔබේ ගැත්තන් හා ඔබේ සිව්පා සතුන්ට ජලය සපයා දෙනු මැන. ඔබේ කරුණාව පතුරවනු මැන. විනාශවූ ඔබේ භූමියට ජීවය ලබා දෙනු මැන. (අබූ දාවූද්)

64. වැස්ස වසින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

171. අල්ලාහුම්ම සයියිබන් නාෆිඅන්.

තේරුම: යා අල්ලාහ් මෙම වැස්ස ප්රයෝජනවත් දෙයක් බවට පත් කරනු මැන. (බුහාරි)

65. වැස්ස අවසානයේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ

172: මුතිර්නා බිෆළ්ලිල්ලාහි වරහ්මතිහි

තේරුම: අල්ලාහ්ගේ මහා කාරුණිකත්වය තුළින් අපට වැස්ස වසින ලදී.

තේරුම: අල්ලාහ්ගේ මහා කාරුණිකත්වය තුළින් අපට වැස්ස වසින ලදී. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

66. වලාකුළු ඉවත්වීම පිණිස කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

174. අල්ලාහුම්ම හවාලයිනා වලා අලෙයිනා අල්ලාහුම්ම අලල් අකාමි' වල් ඉරාබි වබ්තුනිල් අව්දියති වමනා බිතිස් සජ්රි.

තේරුමඃ අප වටා වැස්ස වස්සවනු මැන. අපට අනතුරක් සිදුවන අයුරින් නොව, ඇල දොළ ගස්කොළන් කදු ආදිය මත වැස්ස වස්සනු මැන.

(බුහාරි, මුස්ලිම්)

67. මුල්දවසේ නව හඳ දකින විට

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

175. අල්ලාහුම්ම අහිල්ලහු අලෙයිනා බිල් අම්නි වල් ඊමානි වස්සලාමති වල් ඉස්ලාමි වත්තවිෆීකි ලිමා තුහිබ්බු රබ්බනා ව යර්ලා රබ්බුනා වරබ්බුකල්ලාහු.

තේරුම: යා අල්ලාහ් සාමය විශ්වාසය ශාන්තිය හා ඉස්ලාම් යනාදියත් සමග හා ඔබ පිළිගත් දෑ වෙත ඔබේ උපකාරයත් සමඟ අපට මේ හඳ උදාකරවනු මැන. එම්බල සඳ ඔබෙත් අපෙත් රක්ෂිතයාණන් අල්ලාහ්ය. (තිර්මිදි 5/504, 3/157)

68.උපවාසයෙන් මිදෙන විට (මිදීම* කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

176. දහබල් ලමඋ වබ්තල්ලතිල් උරූකු වසබතල් අජ්රු ඉන්ෂා අල්ලාහ්.

තේරුමඃ පිපාසය නැතිවිය, නහර ප්රාණවත් විය, අල්ලාහ් මනාපවුවහොත් යහ ප්රතිඵල හිමිවේ. (අබූදාවූද්, අල්-ජාමිඋ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

177. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක බිරහ්මතිකල්ලතී වසිඅත් කුල්ල ෂෙයිඉන් අන් තග්ෆිර්ලි.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් සෑම දෙයක් මතම පැතිරී ඇති ඔබේ කරුණාව තුළින් සත්ය වශයෙන්ම මගේ පව් සමාකරනමෙන් ඔබෙන් අයැද සිටින්නෙමි. (ඉබ්නු මාජා)

69. කෑමට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

178. بِسْمِ اللهِ බිස්මිල්ලාහ් (අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ආරම්භ කරමි) යනුවෙන් ආහාර ගන්නා කිව යුතුය. එය ආරම්භයේ කීමට අමතක වූ කල

بِسمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ බිස්මිල්ලාහි ෆී අව්වලිහි වආහිරිහි. එහි ආරම්භයත් අවසානයත් අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආහාර ගනිමි) යනුවෙන් කිව යුතුය. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

179. අල්ලාහ් කවරෙකුට ආහාර ලබා දුන්නේද ඔහු මෙසේ ප්රකාශ කළ යුතුයි.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

අල්ලාහුම්ම බාරික්ලනා ෆීහී වඅත්ඉම්නා කයිරන් මින්හු.

තේරුම : යා අල්ලාහ් අපට මෙහි අභිවෘද්ධිය ඇති කරනු මැනව. තවද මීට වඩා යහපත් දෑ අපට ආහාර වශයෙන් ලබා දෙත්වා.

අල්ලාහ් කවරෙකුට කිරි බීමට ලබා දුන්නේද ඔහු මෙසේ ප්රකාශ කළ යුතුයි.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

අල්ලාහුම්ම බාරික් ලනා ෆීහි වසිද්නා මින්හු.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් අපට මෙහි අභිවෘද්ධිය ඇති කරනු මැනව. තවද එයින් අපට වර්ධනයක් ඇති කරත්වා. (තිරිමිදි)

70. ආහාර ගැනීමෙන් පසු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

180. අල්හම්දුලිල්ලා හිල්ලදී අත්අමනී හාදත් තආම වරසකනීහි මින් ඝයිරි හව්ලින් මින්නී වලා කුව්වති.

තේරුමඃ මගේ හැකියාවෙන් හෝ ශක්තියෙන් තොරව මට මේ අහාරය සපයා දුන් අල්ලාහ්ට සියලූ ප්රශංසා හිමිවන්නේය. (අබූදාවූද්, ඉබ්නු මාජා,. අත්තිර්මිදි)

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا

181. අල්හම්දු ලිල්ලාහි හම්දන් කසීරන් තයියිබන් මුබාරකන් ෆීහී ඝයිර මක්ෆියියින් වලා මුවද්දඉන් වලා මුස්තඃග්නන් අන්හු රබ්බනා.

තේරුම: වඩාත් අලංකාරවූත්, නිමාවක් නැතිවූත් ප්රශංසාවන් අල්ලාහ්ටමය. එම ප්රශංසාවන්ට අපි කිසිදා සමු නොදෙන අතර එලෙස කිරීම අත්යවශ්යය. ඔහු අපේ දෙවියන්ය. (බුහාරි, තිරිමිදි)

71. අමුත්තා විසින් සංග්රහ කළ අයට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

182. අල්ලාහුම්ම බාරික්ලහුම් ෆීමා රසක්තහුම් වඃග්ෆිර්ලහුම් වර්හම්හුම්

තේරුම: යා අල්ලාහ් ඔවුන්ට ඔබ ලබා දුන් දෙයින් අභිවෘද්ධිය ඇති කරනු මැන' ඔවුන්ගේ පව් සමාකර කරුණාවද පහළ කරනු මැන. (මුස්ලිම්)

72. බීමට (පානයක් දුන් කෙනෙකුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

183. අල්ලාහුම්ම අත්ඉම් මන් අත්අමනී වස්කි මන් සකානී

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මට ආහාර දුන් අයට ආහාරද පානය දුන් අයට පානයන්ද ලබා දෙත්වා. (මුස්ලිම්)

73. පවුලේ කෙනෙකුගේ නිවසකදී උපවාසයෙන්

මිදුනොත් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ

184. අෆ්තර ඉන්දකුමුස්සාඉමූන් වඅකල තආමකුමුල් අබ්රාරු වසල්ලත් අලෙයිකුමුල් මලාඉකතු.

තේරුම: උපවාස ශීලය රුක්කාවූ උදවිය නුඹලා ඉදිරියේ එය අත්හැරියහ. යහපත් උදවිය නුඹලාගෙන් ආහාරද ගත්හ. මලක්වරු නුඹලාට ප්රාර්ථනාද කළහ. (අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජා)

74. සංග්රහයක් සූදානම්වී තිබෙද්දී ඒ සදහා (අන් අය එය භුක්ති විදීමින් සිටින විට) නෝම්බි (උපවාස ශීලය) අත් නොහළ අයකු ප්රාර්ථනාවේ නියැලිය යුතුයි.

නුඹලාගෙන් අයකු භෝජන සංග්රහයකට ආරාධනා කරනු ලැබූ විට හෙතෙම එම ආරාධනාව පිළිගත යුතුය. උපවාස ශීලය රැුක සිටි අයකු නම් ප්රාර්ථනාවේ නියැලිය යුතුය. උපවාස ශීලය නොරැුක්කෙක් නම් ආහාර අනුභව කළ යුතුයි යන්නෙන් නබි තුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්)

75. උපවාස ශීලයේ යෙදුනු අයෙකුට යමෙක් පරුෂ වචනයෙන් බනීයි නම් හෙතෙම إنِّيْ صائم මම උපාවාස ශීලය රකින අයකු වෙමි' මම උපවාස ශීලය රකින අයකු වෙමි යැයි පැවසිය යුතුය. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

76. නියමිත කාලයට පෙර හටගන්නා පළතුරු දකින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا

187. අල්ලාහුම්ම බාරික්ලනා ෆී සමරිනා වබාරික් ලනා ෆී මදීනතිනා වබාරික් ලනා ෆී සාඉනා වබාරික්ලනා ෆී මුද්දිනා.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් අපේ පළතුරුවල අභිවෘද්ධිය ඇති කරත්වා, අපේ නගරයටද අභිවෘද්ධිය ඇති කරත්වා. අපේ මිණුම් දඬු වලද අභිවෘද්ධිය ඇති කරත්වා. අපගේ දෝත (අහුර)ටද අභිවෘද්ධිය ඇති කරත්වා.(මුස්ලිම්)

77. කිඹුහුම් ගිය විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

188. ඔබ අතුරින් අයකුට කිඹුහුමක් ගියවිට ඔහු الْحَمْدُ ِللهِ අල්හම්දු ලිල්ලාහ් (අල්ලාහ්ටම සියලූ ප්රශංසා) යැයි කිව යුතුය. ඔහුගේ සහෝදරයා ඔහුට يَرْحَمُكَ الله යර්හමුකල්ලාහ් (අල්ලාහ් ඔබට කරුණා කරත්වා) යැයි කිව යුතුය. එය ඇසුනොත් නැවතත් එම තැනැත්තා (එනම්) කිඹිහුම් ගිය තැනැත්තා) يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ යහ්දීකුමුල්ලාහු වයුස්ලිහු බාලකුම් (අල්ලාහ් ඔබට නිවැරදි මඟ පෙන්වා ඔබේ සියලූ කාර්යයන් යහපත් බවට පත් කරත්වා) යැයි පවසන්න. (බුහාරි)

78. ප්රතික්ෂේප කරන අයෙකු කිඹුහුමක් හැර අල්හම්දුලිල්ලාහ් යැයි කී විට

189. يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ යහ්දීකුමුල්ලාහු වයුස්ලිහු බාලකුම් (අල්ලාහ් ඔබට නිවැරදි මඟ පෙන්වා ඔබේ සියලූ කාර්යයන් යහපත් බවට පත් කරත්වා) යැයි පවසන්න.

79. (අලුතින්( විවාහ වූ කෙනෙකුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

190. බාරකල්ලාහු ලක වබාරක අලෙයික වජම බයිනකුමා ෆී හඃයිරින්.

තේරුමඃ අල්ලාහ් ඔබට අභිවෘද්ධිය ලබා දෙත්වා. ඔබටත් අභිවෘද්ධිය ලබාදී යහපත් කාර්යයන්හි ඔබ දෙපළ සමගියෙන් කටයුතු කිරීමට සලස්වත්වා. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)

80. විවාහ ගිවිසගත් හා සිව්පාවුන් මිලදී ගත් අයකු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

191. ඔබ ස්ත්රියක් විවාහකර ගත් විට හෝ සේවකයකු මිලදී ගත් විට

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක හඃයිරහා වහඃයිර මා ජබල්තහා අලෙයිහි වඅඌදුබික මින් ෂර්රිහා වමින්ෂර්රි මා ජබල්තහා අලෙයිහි.

එමෙන්ම ඔටුවෙක් මිලදී ගත් විට උගේ මොල්ලියෙන් උඩ කොටස අල්ලාගෙන ඉහත සඳහන් පරිදි කිව යුතුයි.

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මම ඔබෙන් මෙහි යහපතද මෙහි පටවන දෑහි යහපතද පතමි. තවද මෙහි හානියෙන්ද මෙහි පටවන දෑහි හානියෙන්ද ආරක්ෂාවද පතමි.

81. බිරිඳ සමඟ ලිංගික ඇසුරට පෙර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا مِنْهُ

192. බිස්මිල්ලාහි අල්ලාහුම්ම ජන්නිබ්නෂ් ෂෙයිතානි වජන්නිබ් මා රසක්තනා මින්හු.

තේරුම: අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් යා අල්ලාහ් ෂෙයිතාන්ව අපෙන් ඈත් කරනු මැන. ඔබ විසින් අපට දෙනු ලබන දෙයටද ෂෙයිතාන්ගේ (උවඳුරුවලින්) ආරක්ෂාව සලසනු මැන. (බුහාරි)

82. කෝපය නිවෙන්න කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

193. අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ්ෂෙයිතානිර් රජීම්.

තේරුමඃ පළවා හරින ලද ෂෙයිතාන්ගේ නපුරේ සිට ආරක්ෂා කරන ලෙස අල්ලාහ්ගෙන් පතමි. (බුහාරි)

83. (රෝගයෙන්) පරීක්ෂාවට ලක්වූ අයෙක් මුණ ගැසෙන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً

194. අල්හම්දු ලිල්ලා හිල්ලදී ආෆානී මිම් මබ්තලාක බිහි වෆල්ලලනී අලා කසීරින් මිම්මන් හඃලක තෆ්ලීලා

තේරුමඃ කුමකින් ඔබව පරීක්ෂණයට ලක් කළේද එයින් මාව බේරා, මට නිරෝගිකම ලබාදී, මවන ලද බොහෝ අයට වඩා වැදගත් අන්දමින් මාව ජීවත් කරවනු මැන. අල්ලාහ්ට සියලූ ප්රසංශා හිමිවේවා. (තිර්මිදි)

84. සභාවක වාඩිවන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

195.නබි (සල්) තුමා යම් තැනක වාඩිවී නැවත නැගිටීමට පෙර පහත සඳහන් අයුරින් සිය වරක්ම කියූ බව ඉබ්නු උමර් (රලි) තුමාණෝ ප්රකාශ කළහ.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

රබ්බිග් ෆිර්ලී වතුබ් අලෙයිය ඉන්නක අන්තත් තව්වාබුල් ගෆූර්

තේරුමඃ මගේ රක්ෂිතයාණනි. මගේ පව් ක්ෂමා කරනු මැන. සත්ය වශයෙන්ම පසුතැවිල්ල පිළිගත්තේත් පව් සමාකරන්නේත් ඔබයි. මම ඔබ වෙතටම හැරෙන්නෙමි. (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)

85. සභාවේදී සිදුවුනු දේවල් (අඩු පාඩු) සඳහා

සමාව යැදීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

196. සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂ්හදු අන්ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත අස්තඃෆිරුක වඅතූබු ඉලෙයික.

තේරුම: යා අල්ලාහ් සියලූ පැසසුම් ඔබටමය. ඔබ සුවිශුද්ධය ඔබ හැර වෙනත් දෙවියකු නැත යැයි මම සාක්ෂි දරමි. ඔබට කන්නලව් කර පාප ක්ෂමාව ඉල්ලමි. තවද ඔබ වෙතටම යොමු වෙමි.

සටහන: අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ සභාවක අසුන්ගන්නාවිටත් අල්කුර්ආනය පාරායනා විටත් සලාතය ඉටු කළ විටත් මෙලෙස අවසන් කරන බව ආයිෂා තුමිය වාර්තා කර ඇත. (තිර්මිදි, අබූ දාවූද්, නසාඉ, ඉබ්නු මාජාහ්)

86. අල්ලාහ් ඔබට ක්ෂමාවදෙත්වා යි යමෙක් කී විට ඔහුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

وَلَكَ

197. ව ලක

තේරුම: ඔබටත් එසේම වේවා (අහ්මද්, නසාඊ)

87. ඔබට යහපතක් කළ අයෙකු සදහා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

198. ජසාකල්ලාහු කයිරා

තේරුමඃ අල්ලාහ් ඔබට යහපත් ප්රතිඵල ලබා දෙත්වා. (තිර්මිදි)

88. දජ්ජාල්ගේ හානියෙන් අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට

199. 1. සූරා අල්-කහ්ෆ් හි ආරම්භක ආයාත් 10 කවරෙකු නොකඩවා පාරායනා කරමින් පැමිණෙයිද දජ්ජාල්ගේ හානියෙන් අල්ලාහ්ගේ රැකවරණය ඔහුට ලැබෙනු ඇත.

2. සෑම සලාතයකම අවසානයේ තෂහ්හුද්හි (අත්තහයියාත්හි) දජ්ජාල්ගේ හානියෙන් අල්ලාගේ ආරක්ෂාව පැතීම.

89. අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සත්යවශයෙන්ම මම ඔබ ප්රියකරමියි යමෙක් කීවොත් ඔහු සදහා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ

200. අහබ්බකල්ලදී අහ්බබ්තනී ලහූ

තේරුම : ඔබ කවුරු සඳහා මට ප්රිය කරන්නේද ඔහු ඔබටත් ප්රිය කරත්වා. (අබූ දාවූද්)

90. උපකාරයක් වශයෙන් තම වස්තුව ඔබට දුන් තැනැත්තාට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ

201. බාරකල්ලාහු ලක ෆී අහ්ලික වමාලික

තේරුම: ඔබේ පවුලේ අයට හා ඔබේ වස්තුවට අල්ලාහ් අභිවෘද්ධිය ලබා දෙත්වා. (බුහාරි)

91. ණය දුන් තැනැත්තාට ණය පියවීමේදී ණය ගැතියා කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالاَدَاءُ

202. බාරකල්ලාහු ලක ෆී අහ්ලික වමාලික ඉන්නමා ජසාඋස් සලෆිල් හම්දු වල්-අදාඋ

තේරුම: ඔබේ පවුලේ අයට හා ඔබේ වස්තුවට අල්ලාහ් අභිවෘද්ධිය ලබා දෙත්වා. ණය හිමියාට ප්රතිඋපකාරයක් වශයෙන් දෙනු ලබන්නේ ප්රශංසා කිරීම හා ණය පියවීමය. (නසාඉ)

92. අල්ලාහ්ව සමකිරීමකට බියවූ අවස්ථාවක

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ ِلمَا لاَ أَعْلَمُ

203. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික අන් උෂ්රික බික වඅන අඃලමුණ වඅස්තග්ෆිරුක ලිමා ලා අඃලමු.

තේරුම : යා අල්ලාහ් මා දැනදැනම ඔබට යමක් සමකිරීමෙන් මා ආරක්ෂා කරන මෙන් ඔබෙන් අයදිමි තවද නොදැනුවත්වම මගෙන් සිදුවූ පව්වලට ඔබෙන් සමාව අයැද සිටිමි. (අහ්මද්)

93. අල්ලාහ් ඔබට අභිවෘද්ධිය ලබා දෙත්වායි පැතූ අයකුට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

وَفِيْكَ بَارَكَ اللهُ

204. වෆීක බාරකල්ලාහු

තේරුම : අල්ලාහ් ඔබටත් අභිවෘද්ධිය ලබා දෙත්වා. (ඉබ්නු සුන්නී, ඉබ්නු කයියූම්)

94. දුර්ගුණවලින් වැළකීමට

اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إلاَّ طَيْرُكَ ولاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ

205. අල්ලාහුම්ම ලා තයිර ඉල්ලා තයිරුක, වලා කයිර ඉල්ලා හයිරුක, වලා ඉලාහ ඝයිරුක.

තේරුම : යා අල්ලාහ් ඔබේ දුර්ගුණය හැර වෙනත් දුර්ගුණයක් නැත. ඔබේ යහපත හැර වෙනත් යහපතක් නැත. ඔබ හැර වෙනත් දෙවියකුද නැත. (අහ්මද්, ඉබ්නු සුන්නී)

95. වාහනයට නගින විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ ِللهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الْحَمْدُ ِللهِ، الْحَمْدُ ِللهِ، الْحَمْدُ ِللهِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

206. බිස්මිල්ලාහි, අල්හම්දු ලිල්ලාහි සුබ්හානල්ලදී සහ්හර ලනා හාදා වමා කුන්නා ලහූ මුක්රිනීන් වඉන්නා ඉලා රබ්බිනා ලමුන්කලිබූන්. අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, සුබ්හානකල්ලාහුම්ම ඉන්නී ළලම්තු නෆ්සී ෆග්ෆිර්ලී ෆඉන්නහූ ලා යග්ෆිරුද්දුනූබ ඉල්ලා අන්ත.

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි, සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ්ටමය. මෙය අප හට මැඩපවත්වා දුන්නාවූ (අල්ලාහ්) සුවිශුද්ධය. ඒ සඳහා කිසිම හැකියාවක් අපට නොමැත. නියතවශයෙන්ම අපගේ පරමාධිපති වෙතම අපි නැවත යා යුත්තෝ වෙමු. සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ්ටමය. අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය, අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය, අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය, යා අල්ලාහ් ඔබ සුවිශුද්ධය. නියත වශයෙන්ම මා මටම අපරාධකරගත්තෙමි. එනිසා ඔබ මට සමාව ලබා දෙනු මැනව' ඔබ හැර පව් සමාකරදීමට වෙන කිසිවකු නැත. (අබූ දාවූද්)

96. ගමනේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

207. අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, සුබ්හානල්ලදී සහ්හර ලනා හාදා වමා කුන්නා ලහූ මුක්රිනීන් වඉන්නා ඉලා රබ්බිනා ලමුන්කලිබූන්. අල්ලාහුම්ම ඉන්නා නස්අලූක ෆ සෆරිනා හාදල් බිර්ර වත්තක්වා වමිනල් අමලි මා තර්ළා. අල්ලාහුම්ම හව්වින් අලයිනා සෆරනා හාදා වත්වි අන්නා බුඃදහූ. අල්ලාහුම්ම අන්තස් සාහිබු ෆිස් සෆරි වල්-කලීෆතු ෆිල්-අහ්ලි, අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මින් වඃසාඉස්-සෆරි ව කඅබතිල්-මන්ළරි වසූඉල් මුන්කලබි ෆිල් මාලි වල්-අහ්ලි.

තේරුම : අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය, අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය, අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය, මෙය අප හට වසඟ කර දුන්නාවූ (අල්ලාහ්) සුවිශුද්ධය. ඒ සඳහා කිසිම හැකියාවක් අපට නොමැත. නියතවශයෙන්ම අපගේ පරමාධිපති වෙතම අපි නැවත යා යුත්තෝ වෙමු. යා අල්ලාහ් මෙම ගමනේදී යහපතද බියැබතිමත්භාවයද ක්රියාවලින් ඔබ පිළිගන්නා දෑද ඔබෙන් අයැද සිටින්නෙමු' තවද යා අල්ලාහ් අපේ මෙම ගමන පහසු කරනු මැනව' එහි දුර කෙටිකර දෙනු මැනව. මෙම ගමනේ සගයා උරුමකරු ඔබයි' පවුලේ නියෝජිතයාද ඔබයි. යා අල්ලාහ් මෙම ගමනින් සිදුවිය හැකි වෙහෙසෙන්ද මගේ ඉරියව්වල වෙනස්වීමෙන්ද මගේ පවුලට හා මගේ ධනයට සිදුවිය හැකි නරකින්ද ආරක්ෂා කරන මෙන් මා ඔබෙන් පතමි.

නැවත හැරී එන විට ඒ සමගම පහත සඳහන් ප්රාර්ථනාවද පැවසිය යුතුය.

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

ආයිබූන තාඉබූන ආබිදූන ලිරබ්බිනා හාමිදූන්.

තේරුම : ගමනෙන් ආපසු හැරී පාපසමාව අයදිමින් අපේ රක්ෂිතයාණන්ට ස්තූති කරමින් පැමිණෙන්නෙමු. (මුස්ලිම්)

97. ගමකට හෝ නගරයකට ඇතුල් වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّموَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ. أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا

208. අල්ලාහුම්ම රබ්බස් සමාවාතිස් සබ්ඉ වමා අළ්ලල්න, වරබ්බල් අර්ළීනස්-සබ්ඉ වමා අක්ලල්න, වරබ්බෂ් ෂයාතීනි වමා අළ්ලල්න වරබ්බර් රියාහි වමා දරයින අස්අලූක කයිර හාදිහිල් කර්යති වකයිර අහ්ලිහා වකයිර මා ෆීහා වඅඌදුබික මින් ෂර්රිහා වෂර්රි අහ්ලිහා වෂර්රි මා ෆීහා.

තේරුම : යා අල්ලාහ් අහස්තල හත හා එවායින් සෙවණ සැපයූ පරමාධිපතියාණනි, තවද භූමිතල හා ඒවා දරා සිටින ඒවායේ පරමාධිපතියාණනි, ෂෙයිතාන්වරු හා ඔවුන් නොමග යැවූවන්ගේ පරමාධි පතියාණනි, සුළඟ හා එය හමා යාමට සැලැස්වූ පරමාධිපතියාණනි, මේ ගමේද මේ ගම්වැසියන්ගේද මේ ගමේ ඇති වෙනත් දේවල්වලද යහපත සලසා දෙනු මැනව. මේ ගමේද මේ ගම්වැසියන්ගේද ගමේ ඇති වෙනත් දේවල්වලද අයහපතින් අපව ආරක්ෂා කරනු මැනව. (හාකිම්)

98. කඩ වීදියට ඇතුල්වීමේදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

209. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල්-හම්දු යුහ්යී වයුමීතු වහුව හය්යුන් ලා යමූතු බියදිහිල් කයිරු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්.

තේරුම : (නැමදුමට සුදුස්සා) අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියකු නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට ආදේශව කිසිවක් නැත. සර්වාධිරාජ්යය ඔහු සතුය. සියලූ ප්රශංසා ඔහු සතුය. ඔහු පණ දෙන්නේය. මරණයට පත් කරවන්නේය. ඔහු සදා නොමැරෙන සජීවයාය. සියලූ යහපත ඔහු සතුය. සියලූ දෑ කෙරෙහි ශක්තිය ඇත්තාය. (තිර්මිදි)

99. ගමන් කරන වාහනය පළුදු වුනොත් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

بِسْمِ اللهِ

210. බිස්මිල්ලාහි. තේරුම : අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. (අබූ දාවූද්)

100. මගියා විසින් (නිවසේ) සිටින්නාට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

211. අස්තව්දිඋකුමුල්ලාහ ල්ලදී ලා තළීඋ වදාඉඋහූ

තේරුම : අල්ලාහ් වෙත මම ඔබව භාර කරමි ඔහු වනාහි ඔහු වෙත භාරකළ කිසිවක් අපතේ නොයවන්නේය. (ඔහු විසින් සියල්ල ආරක්ෂා කරන්නේය.) (අහ්මද්)

101. (නිවසේ) සිටින්නා මගියාට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اسْتَوْدِعْ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ

212. අස්තව්දිඋල්ලාහ දීනක වඅමානතක වකවාතීමු අමලික

තේරුම : ඔබේ ආගම, ඔබේ ආරක්ෂාව හා ඔබේ ක්රියාවන් සියල්ල අල්ලාහ්ට භාර කරමි. (අහ්මද්)

زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

213. සව්වදකල්ලාහුත් තක්වා වගෆර දන්බක වයස්සර ලකල් කයිර හයිසු මා කුන්ත

තේරුම : අල්ලාහ් ඔබට තක්වා නමැති බියබැතිභාවය දායාද කරත්වා. ඔබේ පව් සමා කරත්වා. ඔබ කොහේ සිටියත් ඔබට යහපත ලබා දෙත්ව. (තිර්මිදි)

102. ගමනේදී තක්බීර් හා තස්බීහ් පැවසීම

214 අප කන්දක් නැගීමේදී අල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) පල්ලමක් බැසීමේදී සුබ්හානල්ලාහ් (අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය) යනුවෙන්ද ප්රකාශ කළෙමුයි ජාබිර් (රලි) තුමාණෝ ප්රකාශ කළහ.

103. අළුයම ගමන් කරන මගියකු කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ

215. සමිඅ සාමිඋන් බිහම්දිල්ලාහි වහුස්නි බලාඉහි අලයිනා රබ්බනා සාහිබ්නා වඅෆ්ළිල් අලෙයිනා ආඉදන් බිල්ලාහි මිනන් නාර්.

තේරුම : ඇහුම්කන් දෙන්නා ඇහුම්කන් දුන්නේය. අප වෙත අල්ලාහ් දායාද කර ඇති දායාදන් වෙනුවෙන් අපි ඔහුට ප්රශංසා කළෙමු. අපගේ පරමාධිපතියාණනි" අපව ආරක්ෂා කරනු මැන. තවද අප වෙත දායාදයන් පහළ කරනු මැන. නිරයෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. (මෙම ප්රාර්ථනාව කරන්නෙමි.) (මුස්ලිම්)

104. ගමනේදී හෝ වෙනත් අවස්ථාවක (යමකින්) බහින විට

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

216. අඌදු බිකලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාති මින් ෂර්රි මා හඃලක්.

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ පූර්ණවූ වචනයන් තුළින් ඔහුගේ මැවීම්වලින් (සිදුවිය හැකි උවදුරුවලින්) ආරක්ෂාව ඔහුගෙන්ම පතන්නෙමි. (මුස්ලිම්)

105. ගමන ගොස් ආපසු එන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

217. උස්තැන්වලින් ගමන් කරන විට තක්බීර් (අල්ලාහු අක්බර්) යැයි පවසා පසුව

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ, ලහුල්-මුල්කු, වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්, ආයිබූන, තාඉබූන ආබිදූන, ලිරබ්බිනා හාමිදූන්. සදකල්ලාහු වඃදහූ, වනසර අබ්දහූ වහසමල් අහ්සාබ වහ්දහූ.

තේරුම : (නැමදුමට සුදුස්සා) අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියකු නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට ආදේශව කිසිවක් නැත. සර්වාධිරාජ්යය ඔහු සතුය. සියලූ ප්රශංසා ඔහු සතුය. සියලූ දෑ කෙරෙහි ශක්තිය ඇත්තාය. ගමනෙන් ආපසු හැරී පාපසමාව අයදිමින් අපේ රක්ෂිතයාණන්ට ස්තූති කරමින් පැමිණෙන්නෙමු. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

සටහන : නබි තුමාණෝ යුද්ධයක හෝ හජ්වන්දනාව නිමාකර ආපසු පැමිණි විට මෙම ප්රාර්ථනාව කළේය.

106. සතුටුදායක හෝ පිළිකුල් දෙයක් සිදුවූ විට කිව යුතු ප්රාර්ථනා

218. නබිතුමාණෝ තමන්ට සතුටුදායක ආරංචියක් ලැබුණු විට

الْحَمدُ ِللهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී බිනිඃමතිහි තතිම්මුස් සාලිහාත්

තේරුම : සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ් සතුය. ඔහුගේ දායාදයෙන් සියලූ යහපත් කාර්යයන් පූර්ණ වන්නේය.

තවද පිළිකුල් සහගත දෙයක් ඇතිවූ විට

الْحَمدُ ِللهِ عَلىَ كُلِّ حَالٍ

අල්හම්දු ලිල්ලාහි අලා කුල්ලි හාලින්

තේරුම : සියලූ තත්ත්වයන්හීදීම සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ්ටම හිමිය'

107. නබි(සල්) තුමාණන්ට ආශිර්වාදය කිරීමේ මහිමය.

219. කවරෙකු මා හට ආසිරි පතන්නේද ඔහුට අල්ලාහ් දසවරක් කරුණාව පහළ කරයි. යැයි නබිතුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්)

220. මාගේ සොහොන උත්සව පවත්වන ස්ථානයක් බවට පත් නොකරන්න. මට ආසිරි පතන්න. ඔබලා කොහි සිටියත් ඔබලාගේ ආසිරි (සලවාත්) මා වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේ. යැයි නබිතුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (අබූ දාවූද්, අහ්මද්)

221. මසුරුකම් ඇති තැනැත්තා කවරෙකුද යත් ඔහු ඉදිරියේ මාගේ නම සඳහන් කරනු ලැබුවද මා වෙනුවෙන් ආශිර්වාද නොකරන තැනැත්තාය. යනුවෙන් නබිතුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (තිර්මිදි)

222' මහපොළොව පුරා සැරිසරණ අල්ලාහ්ගේ මලක්වරු (දූතවරු) මාගේ අනුගාමිකයින්ගේ සලාමය මා වෙත දැනුම් දෙති යනුවෙන් නබිතුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (තිර්මිදි)

223' මුස්ලිම්වරයකු මා හට සලාම් කියන (ආශිර්වාද කරන* සෑම මොහොතකම අල්ලාහ් විසින් මාව පනගන්වා එයට පිළිතුරු දීමට සලස්වයි' යනුවෙන් නබිතුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (අබූ දාවූද්)

108. (සලාමය) ශාන්තිය පැතිරවීම

224. නුඹලා විශ්වාසවන්තයින්වන තාක් ස්වර්ගයට ඇතුල් වන්නන් නොවන්නෙහිය. නුඹලා එකිනෙකාට ආදරය දක්වන තාක් කල් විශ්වාසවන්තයන් බවට පත් නොවන්නෙහිය. මම නුඹලාට යමක් කියා දෙන්නම්ද නුඹලා එය කරන්නෙහු නම් නුඹලා අතර ආදරය ඇති වන්නේය. නුඹලා අතර සලාමය (සාමයේ වදන) පතුරුවන්න. යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්)

225. කවරෙකු තුළ කරුණු තුනක් සම්පූර්ණ වන්නේද ඔහු (තම) ඊමානය සම්පූර්ණ කර ගත්හ. සාධාරණත්වය (ධර්මිශ්ඨ බව)

2. ලොවපුරා ශාන්තිය පතුරුවාලීම

3 නැතිබැරි අවස්ථාවක දන්දීම යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (බුහාරි)

226. මිනිසෙකු නබිතුමාණන්ගෙන්, ඉස්ලාමයේ ශ්රේෂ්ඨ ක්රියාව කුමක්දැයි විමසීය. එවිට එතුමාණෝ අන්අය හට ආහාර සැපයීම, හඳුනන හා නාඳුනන අය සැමට සලාම් පැවසීම යැයි පැවසූහ. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

109. දේවවිශ්වාස නොමැති කෙනෙක තමන්ට සලාම් පවසන කල්හි ඔහුට පිළිතුරු දෙන ආකාරය.

227. පෙර පහළවූ ආගම් අදහන ජනයා නුඹලාට සලාම් පවසන්නේ නම් නුඹලාද වඅලෙයිකුම් (එසේම වේවා) යැයි පවසන්න.(බුහාරි, මුස්ලිම්)

110. කුකුළා හඬලන විට - බූරුවා කෑ ගසන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාවන්

228. නුඹලා කුකුළාගේ හැඬලීමට සවන් දුන්නේ නම් අල්ලාහ්ගෙන් සෞභාග්ය පතන්න. නියතවශයෙන් ඌ මලක්වරුන් දකියි. බූරුවකුගේ හඬට සවන් දුන්නේ නම්, ෂෙයිතාන්ගේ නපුරේ සිට අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න. නියතවශයෙන් ඌ ෂෙයිතාන්ව දකියි. (බුහාරි)

111. රාත්රියේ බල්ලන් බුරන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

229. බල්ලන්ගේ හඬ හා බූරුවන්ගේ කෙඳරීගෑම ඔබට ඇසුනේ නම්, අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න. නියතවශයෙන්ම උන් නුඹලා නොදකින දේ දකිති.

112. යමෙකුට අපහාසකළොත් ඔහු වෙනුවෙන් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

230. අල්ලාහුම්ම ෆඅය්යුමා මුඃමිනින් සබබ්තහූ ෆජ්අල් දාලික ලහූ කුර්බතන් ඉලයික යව්මල් කියාමා

තේරුම : යා අල්ලාහ් යම් විශ්වාසවන්තයකුට මා අපහාස කළේ නම් එය (එම බැනවැදීම) මළවුන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔහුව ඔබට ඉතා සමීපවන්නට සාධකයක් බවට පත් කරත්වා. (බුහාරි)

113. මුස්ලිම් වරයෙක් තවත් මුස්ලිම් වරයෙකුට

උපහාර දක්වන විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

231. නුඹලා අතරින් අයකු තම මිතුරාට උපහාර දක්වන්නේ නම් පහත සඳහන් දෙය කියවන්න.

أَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ

අහ්සිබු ෆුලානන් වල්ලාහු හසීබුහූ වලා උදක්කී අලල්ලාහි අහ්දන් අහ්සිබුහූ - ඉන්කාන යඃලමු දාක කදා වකදා

තේරුම : මොහු පිළිබඳ මෙසේ සිතමි. තවද අල්ලාහ් ඔහු කරන දෑ දන්නේය. මම කිසිවෙක් අල්ලාහ් ඉදිරියේ පාරිශුද්ධයකු බවට ප්රකාශ නොකරමි. මම මොහුව මෙවන් මෙහෙම පුද්ගලයකු යැයි සිතමි. (ඔහු පිළිබඳ මේ තරමටම දැන හඳුනන්නේ නම් පමණක් එසේ එය කළ යුත්තේ) (මුස්ලිම්)

114. උපහාරයට ලක්වූ මුස්ලිම්වරයකු කිව යුතු දෑ

اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ

(وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ)

232. අල්ලාහුම්ම ලා තුආහිඃද්නී බිමා යකූලූන, වඝ්ෆිර්ලී මා ලා යඃලමූන් (වජ්අල්නී හයිරන් මිම්මා යළුන්නූන්.)

තේරුම: ඔවුන් ප්රකාශ කරන දේවල් ගැන මට වරද නොපටවනු මැන. ඔවුන් නොදන්නා දේ ගැන මට ක්ෂමාව දෙනු මැන. ඔවුන් සිතන ප්රමාණයට වඩා මා වැදගත් පුද්ගලයකු බවට පත්කරනු මැන. (බුහාරි)

115. හජ්, උම්රා අවස්ථාවන්හී කියනු ලබන තල්බියා

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

233. ලබ්බයික් අල්ලාහුම්ම ලබ්බයික්, ලබ්බයික් ලා ෂරීක ලක ලබ්බයික්, ඉන්නල් හම්ද වන්-නිඃමත ලක වල්-මුල්ක ලා ෂරීක ලක.

තේරුම : ඔබේ කැඳවුමට පිළිතුරු දීමට මෙහි පැමිණියෙමි. යා අල්ලාහ් ඔබේ කැඳවුමට පිළිතුරු දීමට මෙහි පැමිණියෙමි. ඔබේ කැඳවුමට පිළිතුරු දීමට මෙහි පැමිණියෙමි' ඔබට ආදේශව කිසිවක් (හෝ කිසිවෙක්) නොමැත. නියතවශයෙන් ප්රශංසාවත් දායාදයත් ඔබටම හිමිය. පාලන බලතලත් ඔබටම හිමිය. ඔබට ආදේශව කිසිවක් (හෝ කිසිවෙක්) නොමැත.

116. හජ්රුල් අස්වද් (කඅබාවේ කළු ගල) වෙතට පැමිණි විට කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

234. නබි තුමාණෝ ඔටු පිට නැගී එම නිවස (කඃබතුල්ලාහ්ව) තවාෆ් (වටා ගමන්) කළහ. හජ්රුල් අස්වද් වෙතට ලඟා වන විට තම අතේ තිබුණු යම් දෙයකින් සඥාවක්දී අල්ලාහු අක්බර් යනුවෙන් තක්බීර් කීහ. (බුහාරි)

117. රුකුනුල් යමානි හා හජ්රුල් අස්වද් අතර කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

235. රබ්බනා ආතිනා ෆිද්දුන්යා හසනතන් වෆිල් ආහිරති හසනතන් වකිනා අදාබන්-නාර්

තේරුම : අපගේ පරමාධිපතියාණනි, මෙලොවෙහි යහපතද පරලොවෙහි යහපතද අපට ලබා දෙනු මැන. තවද නිරයේ වේදනාවෙන් අප ආරක්ෂා කරනු මැනව. (අබූ දාවූද්, අහ්මද්)

118. සෆා-මර්වා යන ස්ථානවල සිටියදී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

236 නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ සෆා කන්දට ලඟාවූ විට

إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللهِ

ඉන්නස් සෆා වල් මර්වත මින් ෂආඉරිල්ලාහි

නියතවශයෙන්ම සෆා සහ මර්වා (යන කඳු) අල්ලාහ්ගේ සළකුණුවලින් එකකි. යැයි පැවසූ අතර එතුමාණෝ සෆා කන්ද නගින්නට ආරම්භ කළේය. ඒ මත මදක් නැග්ගේය එහි සිට කඃබාව දිස්වන තරමට, එහිදී කිබ්ලාව දෙසට හැරී අල්ලාහ්ගේ ඒකීයත්වය තහවුරු කරමින් තක්බීර් පවසමින් තවදුරටත් මෙසේ ප්රකාශ කළහ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحْدَهُ

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ අන්ජස වඃදහූ වනසර අබ්දහූ වහදමල් අහ්දාබ වහ්දහූ

තේරුම : නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියකු නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට ආදේශව කිසිවක් නැත. සර්වාධිරාජ්යය ඔහු සතුය. සියලූ ප්රශංසා ඔහු සතුය. සියලූ දෑ කෙරෙහි සිය බලය පවත්වන්නේය. ඔහු ඔහුගේ ප්රතිඥාව ඉෂ්ඨ කළේය. ඔහුගේ වහලාට ජය ලබා දුන්නේය. ඔහු තනිවම සිට විරුද්ධවාදීන් පරාජයට පත් කළේය. පසුව එතුමාණන් මේ අතර ප්රාර්ථනාද කළේය. මෙලෙස තුන්වරක් පැවසුවේය.

තවද මෙම හදීසයේම සෆාවෙහි කළ අයුරින්ම මර්වාවෙහිද එතුමාණන් කළ බවට වාර්ථාවී වී ඇත. (මුස්ලිම්)

119 අරෆා දින ප්රාර්ථනාව

237 ප්රාර්ථනාවන්ගෙන් උතුම් වන්නේ අරෆා දින ප්රාර්ථනාවයි. මා හා මට පෙර පැමිණි නබිවරු ප්රකාශ කළ දැයින් උතුම් වන්නේ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්.

තේරුම : නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියකු නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට ආදේශව කිසිවක් නැත. සර්වාධිරාජ්යය ඔහු සතුය. සියලූ ප්රශංසා ඔහු සතුය. සියලූ දෑ කෙරෙහි සිය බලය පවත්වන්නේය. (තිර්මිදි)

120. (මුස්තලිෆා) නමැති මෂ්අරුල් හරාමෙහි දී කිව යුතු ප්රාර්ථනාව

238. නබිතුමාණන් කස්වා නමැති ඔටුවා මත නැග මෂ්අරිල් හරාම් දෙසට පැමිණ කිබ්ලා දෙසට හැරී ප්රාර්ථනා කළේය. අල්ලාහු අක්බර් යන්නෙන් තක්බීර් පැවසුවේය. ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු යන්නෙන් තහ්ලීල් පැවසුවේය. තවද අල්ලාහ්ගේ ඒකීයත්වය තහවුරු කළේය. මෙලෙස සිටගත් තත්ත්වයෙන්ම (අහස) කහ පැහැගැන්වන තෙක් කළ අතර හිරු උදාවීමට පෙර එහි සිට පිටත්ව ගියේය.

121. ගල් ගැසීමේදී හැම ගල්කැටයක් පාසාම තක්බීර් පැවසීම.

239. නබිතුමාණන් කණු තුනට ගල් ගසන හැම වාරයක් පාසාම තක්බීර් පැවසුවේය. පසුව මදක් ඉදිරියට ඇවිත් කිබ්ලා දෙසට මුහුණ ලා ප්රථම හා දෙවන වාරය අවසන් කළ පසු දෙඅත් ඔසවා සිටගත් අයුරින් ප්රාර්ථනාවේ යෙදුනේය. තුන්වන වාරයේ ගල් විසිකරන විට හැම ගලක් පාසාම තක්බීර් පැවසුවේය. පසුව නොනැවතී නැවත හැරී ගියේය. (බුහාරි)

122. පුදුම සහගත හා ප්රීතිමත් කරුණකදී කරන ලද ප්රාර්ථනාව

سُبْحَانَ الله

240. සුබ්හානල්ලාහ් (අල්ලාහ් සුවිශූද්ධය -මම සුවිශුද්ධ කරමි) (බුහාරි)

اللهُ أكْبَرُ

241. අල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) (බුහාරි)

123. යමෙකුට සතුටු ආරංචියක් ලැබුන විට කළ යුතු දෑ

242. නබිතුමාණන් වෙත සතුටු දායක පුවතක් ලැබී එම පුවතින් එතුමාණන් සතුටට පත්වූයේ නම් උත්තරීතර අල්ලාහ්ට කෘතවේදීව එතුමාණන් සජදාවෙහි නියැලූනේය. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්)

124. ශරීරි වේදනාවක් ඇතිවූ විට කිව යුතු හා කළ යුතු දෑ

243. ඔබේ දෑත ශරීරයේ වේදනා ඇති තැන තබා තුන්වරක් බිස්මිල්ලාහ් පවසමින් හත්වරක් පහත සඳහන් ප්රාර්ථනාව පවසන්න.

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

අඌදු බිල්ලාහි වකුද්රතිහි මින් ෂර්රි මා අජිදු වඋහාදිරු

තේරුම: අල්ලාහ් ඔහුගේ ශක්තිය තුළින් මා මුහුණ පා ඇති, මා බියට පත්වී සිටින විපත්තියෙන් මා ආරක්ෂා කරත්වා. (මුස්ලිම්)

125 ඇස්වහ ඇතිවේ යැයි සැකයක් ඇතිවූ විට

244 නුඹලාගෙන් කෙනෙකු තම සහෝදරයාගේ හෝ තමන් කෙරෙහි හෝ තම වස්තුව කෙරෙහි මවිතයට පත්වන යමක් දුටු කල ඒ වෙනුවෙන් අභිවෘද්ධිය පතන්න. නියතවශයෙන් ඇස්වහ සත්යය. (අහ්මද්, ඉබ්නු මාජා)

126. තිගැස්සීමකදී කිව යුතු දෑ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

245. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්

තේරුම : නැමදුමට සුදුසුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියෙක් නොමැත. (බුහාරි)

127. සිව්පාවුන් හො ඔටුවන් කැපීමේදී කපන්නා විසින් කිව යුතු දෑ

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ) اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

246. බිස්මිල්ලාහි වල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහුම්ම මින්ක වලක) අල්ලා හුම්ම තකබ්බල් මිනනී.

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි, තවද අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය. (යා අල්ලාහ් මෙය ඔබෙන්මය ඔබට අයිති වූවකි) යා අල්ලාහ් මගෙන් (මෙය) ඔබ පිළිගනු මැනව) (මුස්ලිම්, බයිහකී)

128. ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ

247. අඌදු බිකලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාති අල්ලතී ලා යුජාවිසුහුන්න බර්රුන් වලා ෆාජිරුන් මින් ෂර්රි මා කලක වදරඅ වබරඅ වමින් ෂර්රි මා යන්සිලූ මිනස් සමාඉ වමන් ෂර්රි මා යඃරුජු ෆීහා වමින් ෂර්රි මා දරඅ ෆිල් අර්ළි වමින් ෂර්රි මා යක්රුජු මින්හා වමින් ෂර්රි ෆිතනිල් ලෙයිලි වන්නහාරි වමින් ෂර්රි කුල්ලි තාරිකින් ඉල්ලා තාරිකන් යත්රුකු බිහයිරිහා යා රහ්මාන්.

තේරුම : අල්ලාහ්ගේ පූර්ණ වදන් තුළින් ආරක්ෂාව පතමි. යහපත් හා අයහපත් කිසිවෙකු එම වදන්වලින් ඔබ්බට යා නොහැකිය. ඔහු මැවූ මැවුම්වලින් - ඔහු මවා, විසිරී යාමට සැලැස්වූ සියලූ මැවුම්වල හානියෙන් (ආරක්ෂාව පතමි) තවද අහසින් පහළ වන දෑහි හා ඒ තුළ ඇතිවන දෑහි හානියෙන්ද (ආරක්ෂාව පතමි) මහපොළොවේ ඔහු මැවූ දෑහි හානියෙන්ද එයින් බැහැරවන දෑහි හානියෙන්ද ? දහවල් ඇති වන කල විය හැකි හානියෙන්ද රාත්රියේ පැමිණෙන සියලූ දෑහි හානියෙන්ද (ආරක්ෂාව පතමි) එහෙත් යහපත සමග රාත්රියේ පැමිණෙන දෑ හැර. අහෝ කරුණාන්විතයාණනි!

129. පසුතැවිලිවීම හා පාප ක්ෂමාව ඉල්ලීමේදී.

248. අල්ලාහ් කෙරෙහි දිවුරමින් ප්රකාශ කරමි නියතවශයෙන්ම මම දිනකට 70 වාරයකට අධික වාරගණනක් අල්ලාහ්ගෙන් පාපක්ෂමාව අයැද පසුතැවිලිවී ඔහු වෙතට යොමු වෙමි යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (බුහාරි)

249. ජනයිනි! නුඹලා පව්ක්ෂමාව අයදිමින් අල්ලාහ් වෙත යොමුවන්න. නියතවශයෙන්ම මම දිනකට 100 වාරයක් පාපක්ෂමාව අයැදින්නෙමි. (මුස්ලිම්)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

250. අස්තඃෆිරුල්ලාහල් අලීම් අල්ලදී ලා ඉලාහ ඉල්ලා හුවල් හයියුල් කයියූම් වඅතූබු ඉලයිහි

කවරෙකු මෙසේ පවසන්නේද ඔහු සේනාවකින් ඉවත්වී යෑමෙන් සිදුවූ පාපය වුවද අල්ලාහ් ඔහුට සමාව දෙන්නේය. යනුවෙන් නබිතුමාණෝ ප්රකාශ කළහ. (අබූ දාවූද්, තිර්මිදි)

251. රබ්(පරමාධිපති) (තම) ගැත්තාට වඩාත් සමීප වනුයේ රාත්රියේ අවසාන කාලයේ මැදභාගයේදීය. එම කාලයේ අල්ලාහ්ව සිහිපත් කරන්නවුන් අතරින් අයකු වීමට ඔබට හැකියාව ඇත්නම් එසේ කරනුයි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (තිර්මිදි, නසාඊ)

252. ගැත්තකු තම පරමාධිපතිට ඉතා සමීපව සිටිනුයේ ඔහු(ගැත්තා) සජදාවෙහි සිටින අවස්ථාවේදීය. එනිසා (එහි) අධිකව ප්රාර්ථනාවෙහි යෙදෙනුයි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්)

253. මගේ හදවතේත් ආවරණයක් වැනි දෙයක් ඇතිවන්නේය. දිනකට සියවාරයක් මම පාපක්ෂමාවෙහි යෙදෙන්නෙමි යැයි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්)

130. තස්බීහ් (සුබ්හානල්ලාහ් - අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය) තහ්මීද් (අල්හම්දු ලිල්ලාහ් -සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ්ටය) තහ්ලීල් (ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු - නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත) තක්බීර් (අල්ලාහු අක්බර් - අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය) යන මේවායේ මහිමය

254. කවරෙකු سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි (අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය ඔහුගේ ප්රශංසාව තුළින්) යනුවෙන් දිනකට සියවාරයක් පවසන්නේද ඔහුගේ පව් මුහුදු පෙන තරමට තිබුණත් කමා කරනු ලැබෙයි යනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (බුහාරි, මුස්ලිම්)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

255. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂෙයිඉන් කදීර්.

තේරුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙක් (හෝ කිසිවක්) නොමැත. ඔහු එකීයය. අසමසමවූ ඔහුට පාලන බලතල හිමිය. ප්රසංශා සියල්ල ඔහුටය. සෑම දෙයක් කෙරෙහිම ඔහුගේ ශක්තිය බලපවත්නේය.

සටහන: කවරෙකු මෙලෙස දස වාරයක් පවසන්නේද ඔහු ඉස්මායිල්ගේ පරපුරෙන් ආත්ම 4ක් වහල්බවෙන් නිදහස්කළ පුද්ගලයකු බවට පත් වන්නේය. (බුහාරි)

256. රහ්මාන් (අපරමිත දයාන්විතයාණන්)ට වඩාත් ප්රිය වූද මිණුම් දණ්ඬේ (තරාදියේ) බරින් වැඩිවූද දිවට ඉතා පහසුවූද වචන දෙකක් ඇත. එනම්

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි සුබ්හානල්ලාහිල් අලීම්

තේරුම: අල්ලාහ්ව ඔහුගේ ප්රශංසාව තුළින් සුවිශුද්ධ කරමි. මහත්වූ අල්ලාහ්ව සුවිශුද්ධ කරමි.

257. හිරු උදාවන දෑට වඩා සුබ්හානල්ලාහි වල්හම්දුලිල්ලාහි වලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බර් යැයි පැවසීම මට ඉතා ප්රිය ජනකයැයි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ප්රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්)

258. සෑම දිනකම පිං දහසක් උපයාගැනීමට නුඹලාගෙන් කවරෙකුට නොහැකි වේද? යැයි නබිතුමාණෝ ප්රශ්ණ කළහ. එවිට එම සභාවේ සිටි අයකු අප අතරින් කවරෙකු කෙසේ දහසක් පිං රුස් කළ හැක්කේද යැයි විමසා සිටියේය' එවිට එතුමාණෝ යමෙකු සිය වාරයක් තස්බීහ් (සුබ්හානල්ලාහ්) යැයි පවසන්නේ නම් ඔහුට දහසක් පිං හිමිවනු ඇත. එසේ නැත්නම් දහසක් පව් ඔහුගෙන් ඉවත්වනු ඇතැයි නබිතුමාණෝ පැවසූහ. (මුස්ලිම්)

259. යමෙකු සුබ්හානල්ලාහිල් අලීම් වබිහම්දිහි යනුවෙන් පවසයි නම් ඔහු වෙනුවෙන් ස්වර්ගයේ රට ඉඳි ගසක් වගා කරනු ලැබේ. යනුවෙන් නබිතුමාණෝ පැවසූහ. (තිර්මිදි)

260. අහෝ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු කයිස් ඔබට ස්වර්ගයේ නිදන්වලින් නිදානයක් කියා දෙන්නදැයි නබිතුමාණෝ අසා සිටියහ. එවිට ඔහු එසේය අල්ලාහ්ගේ ූතයාණනි! එනම් ඔබ ලා හව්ල වලාකුව්වත ඉල්ලාහ් බ්ල්ලාහ් යනුවෙන් පවසන්න. (බුහාරි)

261. අල්ලාහ්ට ඉතා ප්රියමනාප වදන් හතරකි. ඒවා නම්

1. සුබ්හානල්ලාහි 2. අල්හම්දුලිල්ලාහි

3. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 4. අල්ලාහු අක්බර්

මේ අතරින් කුමකින් ගෙන ආරම්භ කළත් නුඹට හානියක් ඇති නොවෙන්නේය.

262. ගම්බද අරාබි ජාතිකයකු අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් වෙත පැමිණ කියන්නට වටිනා වදනක් කියා දෙනුමැනවයි ඉල්ලා සිටියේය. එවිට එතුමාණෝ මෙසේ පවසනු යැයි කීවේය.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، والْحَمْدُ ِللهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ අල්ලාහු අක්බර් කබීරා, වල්-හම්දුලිල්ලාහි කසීරා, සුබ්හානල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්, ලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බ්ල්ලාහිල් අසීසිල් හකීම්.

නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නොමැත. ඔහු එකීයය අසමසමය. අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨවන්තයාය. සියලූ ප්රශංසා ඔහු සතුය. දෙලොවෙහි පරමාධිපතියාණන් වන අල්ලාහ් සුවිශුද්ධ බව පවසමි. පාපයකින් මිදීමේ හැකියාව හෝ පිනක් කිරීමේ ශක්තිය හෝ සර්වඥ සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් මිස නැත.

මෙම අරාබි ජාතිකයා මේ සියල්ල මාගේ පරමාධිපතියා වෙනුවෙනුයි. මා වෙනුවෙන් කුමක්දැයි අසා සිටියේය එවිට එතුමාණෝ මෙසේ පවසා සිටියහ.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

අල්ලාහුම්මඝ් ෆිර්ලී වර්-හම්නී වහ්දිනී වර්සුක්නී.

තේරුම: යා අල්ලාහ් මා හට සමාව දෙනු මැන, මට කරුණාව දක්වනු මැන, මට සෘජු මඟ පෙන්වනු මැන, මට අභිවෘද්ධිය ලබා දෙනු මැන. (මුස්ලිම්)

263. මිනිසෙකු ඉස්ලාමය වැළද ගත්තේ නම් ඔහුට නබිතුමාණෝ සලාතය උගන්වා පසුව මෙම වැකි මගින් ප්රාර්ථනාවේ යෙදෙන මෙන් විධානය කරයි. එනම්

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

තේරුමඃ යා අල්ලාහ් මා හට සමාව දෙනු මැන. මට කරුණාව දක්වනු මැන. මට සෘජු මඟ පෙන්වනු මැන. මට සුවය ලබා දෙනු මැන. මට අභිවෘද්ධිය ලබා දෙනු මැන. (මුස්ලිම්)

264. ප්රාර්ථනාවන්ගෙන් උතුම්වන්නේ අල්හම්දු ලිල්ලාහ් (සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ් සතුය) යැයි පැවසීමයි. භාවනාවෙන් උතුම්වන්නේ ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙයකු නැතැයි) යන භාවනාවයි. යැයි නබිතුමාණෝ පැවසූහ. (තිර්මිදි)

265. “අල් බාකියාතුස් සාලිහාත්“ නම් සදාතනික දැහැ දෑ යනු

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

සුබ්හානල්ලාහි වල්-හම්දු ලිල්ලාහි වලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බර් වලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහි.

තේරුම: අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. සියලූ ප්රශංසා අල්ලාහ් සතුය. අල්ලාහ් හැර නැමදුමට සුදුස්සකු නොමැත. අල්ලාහ් අති ශ්රේෂ්ඨය. පාපයකින් මිදීමේ හැකියාව හෝ පිනක් කිරීමේ ශක්තිය හෝ අල්ලාහ්ගෙන් ය (තව කෙනෙකුගෙන් ලැබෙන්නේ) නැත.

(අහ්මද්)

131. නබි(සල්) තුමාණෝ භාවනා කළ පිළිවෙල.

266. නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් තම දකුණතින් තස්බීහ් ප්රමාණය ගණන් කරනු මම දුටුවෙමි. යැයි අල්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා පැවසුවේය. (අබූ දාවූද්)

132 කුසල් හා සාරධර්ම

267. රාත්රිය ආරම්භයේ හෝ හිරු බසින අවස්ථාවේ ඔබගේ ළමුන් (නිවෙස්වල) රඳවාගන්න. නියතවශයෙන් ෂෙයිතනුන් එම අවස්ථාවන්හි සැරිසරති. මද වේලාවක් ගතවූ පසු ඔවුන් අතහරින්න. අල්ලාහ්ගේ නාමය පවසමින් දොරටු වසා දමන්න. නියතවශයෙන් ෂෙයිනාත් වසා ඇති දොරටු විවෘත නොකරයි. නුඹලාගේ බඳුන්වල කට බැඳ තබන්න. තවද කිසියම් වස්තුවක ආධාරයකින් හෝ බඳුන් වසා තබන්න. අල්ලාහ්ගේ නාමයද පවසන්න. තවද නුඹලාගේ පහන් නිමා දමන්න.

මුල් කතෘගේ පණිවිඩය.

සියලූ ප්රසංශා දෙවියන්ටම හිමිවේවා. ඔහුගෙන්ම අප උදව් උපකාර පතන අතර අපේ පාපක්ෂමාවද ඔහුගෙන්ම ඉල්ලා සිටිමු. අපේ සිතුවිලි තුලින් හා ක්රියාවන් ගෙන් වැරුද්දක් නොවීමට ඔහුගේ ආරක්ෂාව පතමු. ඔහු (අල්ලාහ්) යමෙකුට හරිමග පෙන්වන විට එය වළක්වාලීමට සමත් කිසිවෙක් නොමැත. ඒ වගේම දෙවියන් යමෙකුට හරිමග නොපෙන්වූ විට, ඒ වෙනුවට හරිමග පෙන්වීමද කිසිවෙකුට කළ නොහැක. ඔහු අසම සම ඒකකුයෙකු බවට මම සාක්ෂි දරමි. මුහම්මද් (සල්) තුමන් ඔහුගේ ගැත්තෙකු හා දූතයාණන් බවත් තරයේ ප්රකාශ කරමි. එතුමන්ටද එතුමාගේ පවුලේ අයට, මිතුරන්ට හා ලෝක විනාශය දක්වා එතුමාගේ අඩිපාරේ ගමන් කරන අනුගාමිකයන්ටද අල්ලාහ්ගේ කරුණාව හා ශාන්තිය හිමිවේවා.

සිහිපත් කිරීමව, ප්රාර්ථනා කිරීම අල්ලාහ්ගේ ධර්මයෙන් හා ඔහුගේ දූතයාණන්ගේ චර්යා මඟ පෙන්වීමෙන් ප්රතිකාර කිරීම යනුවෙන් මා විසින් ලියන ලද පොතේ සාරාංශයක් වශයෙන් මෙම පොත ඉදිරිපත් කරමි. ගමන් බිමන්වලදී ගෙන යා හැකි ඉතා කෙටියෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කර හුරුබුහුටිව සකස්කර ඇත්තෙමි. සමහර ඒවායේ කෙටි සටහන් අනුව වැඩි් විස්තර අවශ්ය නම් අදාල පොත් පත් හා නබිතුමාගේ අනුගාමිකයින්ගේ චරිතයන් ඇසුරෙන් වැඩි විස්තර දැනගන්න.

ශ්රේෂ්ඨවූත් අති උත්තමවූත් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් මා ඉටු කළ මේ ක්රියාව මා ජීවත්ව සිටියදීත් පරලොවදීත් මට හොඳ ප්රතිඵල ලබා දෙනමෙන් ඇයද සිටිමි. තවද මෙම පොත මෘද්රණය කිරීමටත් ප්රචාරය කිරීමටත් අතිශ්රේෂ්ඨ අල්ලාහ් අනුග්රහය දක්වනු මැනවි. නබි තුමාට හා පවුලේ අයටත් ලෝක විනාශය දක්වා එතුමාගේ අඩිපාරේ ගමන් කරන අනුගාමිකයින්ටත් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාධය හා ශාන්තිය හිමිවේවා.

සංස්කාරක