ජයග්රاහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක

කෙටි හැඳින්වීම

• ජයග්රවහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක
• දේව විශ්වාසවන්තයින්ගේ මහිමයන්
• ඒක දේව ප්රසතිපත්තිය හා දේව විශ්වාසය තැබූ අයගේ වගකීම
• ඒක දේව ප්රසතිපත්තිය හා දේව විශ්වාසය ඇති අය ගේ ප්රීතිඵල

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: