ප්රා.ර්ථනාව- නැමදුමකි

කෙටි හැඳින්වීම

දුආ යනු නැමදුමකි.1
2. තමා වෙත දුආ නොකරන්නෙක් පිළිබඳ ව අල්ලාහ් කෝපවෙයි
3. ප්රාදර්ථනාවන් පිළි ගනු නොලබනුයේ ඇයි ?
4. වසීලා පැතීමෙ හි නීතිය
5. නින්ද ට පෙර ප්රානර්ථනා කළ යුතු දෑ
6. ප්‍රාර්ථනාවන් පිළි ගනු ලබන අවස්ථාවන්
7. මොවුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන් පිළි ගනු ලැබේ.
8. තමන් ගේ විනාශය උදෙසා ප්‍රාර්ථනා නොකළ යුතුයි.
9. දික්ර් හා දුආ
10. ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙ හි විනය.
11. ප්‍රාර්ථනාවන් අයැද සිටීමේ පිළිවෙළ
12. සලාතය හා ඉන් පසු ව ඇති ප්‍රාර්ථනාවන්
13. සලාත ය ඉටු කළ පසු ව නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ
ප්රතසිද්ධ වුව ද පූර්ව සාධක රහිත ප්රාසර්ථනාවන්14
මඃසූරාත් පාරායනය කරමු.15
16. ප්රාරර්ථනාවෙ හි නියැළෙන දැහැමියන්
17. දෙමාපියන් වෙනුවෙන් හා විශ්වාසවන්තයින් වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලා සිටිමු.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: