රෝගීන් බැහැ දැකීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග

රෝගීන් බැහැ දැකීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් දහම තුල කෙනෙකු රෝගිෙයකු බැහැ දැකීෙම්දී ඔහුට හිමි වන අාණිසංස හා ඔහු රෝගියා සමඟ හැසිරිය යුුතු අාකාරය පිළිබඳ මෙහි විස්තර කෙරේ.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න