රෝගීන් බැහැ දැකීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු සත් ගුණාංග

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් දහම තුල කෙනෙකු රෝගිෙයකු බැහැ දැකීෙම්දී ඔහුට හිමි වන අාණිසංස හා ඔහු රෝගියා සමඟ හැසිරිය යුුතු අාකාරය පිළිබඳ මෙහි විස්තර කෙරේ.

ඔබගේ වටිනා අදහස්