ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය

ඉස්ලාමයේ සහෝදරත්වය

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1.ඉස්ලාම් දේව නිර්මාණයකි
2. ඉස්ලාමිය සමූහය ගොඩනැගිල්ලක් හා සමානය
3. සමාජය ශක්තිමත් කිරීමට සමගිය හා සහෝදරත්වට අවශ්‍යව සමානවේ.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: